Hodnocení činnosti Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby, při příležitosti jeho desetiletého trvání.
Vystoupení předsedy Sdružení plk. v. v. Ing. Bohuslava Haltmara na shromáždění příslušníků Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu při hodnocení roku 2018


Desetiletí existence Sdružení je již dostatečná (i když ne dlouhá) doba k tomu, abychom mohli rekapitulovat a hodnotit jeho činnost.
V současnosti vyvíjí aktivní činnost pobočky v Dobrušce, Brně a v Praze. Celkem máme 74 členů a další aktivní příznivce a tři kolektivní členy ( GEODIS Praha, VARS Brno, TOPOGRAF Praha). Jim patří poděkování za účast ale zejména za jejich finanční podporu.

K  hodnocení činnosti není zapotřebí sestavovat dlouhý seznam všech aktivit a činů, které jsme zorganizovali a na kterých jsme se rozhodující měrou podíleli.
Přesto se domnívám že je vhodné je ve stručnosti uvést.
Vytvoření a vedení webových stránek je stěžejní aktivitou činnosti Sdružení.
Byly vytvořeny v roce 2007 a jejich role se stále zvyšuje o čemž svědčí stále narůstající četnost návštěv (v současnosti je zaregistrováno 63 000 návštěv ). Má 22 rubrik a je na nich v aktuálně publikováno na 290 příspěvků.
Vzhledem k narůstajícímu počtu návštěvnosti i příspěvků se připravuje strukturální rekonstrukce, tak aby se zjednodušilo vyhledávání a nedocházelo k přehlcování neaktuálními příspěvky. O růstu zájmu o webové stránky svědčí i skutečnost, že službu „hlídacího psa“ o publikaci nových příspěvků si vyžádalo 259 abonentů, přičemž téměř 40% je z jiných resortů, mimo oblast vojenské geografické služby.
K nejvýznamnějším aktivitám patří:
Tvorba fotobanky. Jedná se o rozsáhlý soubor historických fotografií, kronik a jiných individuálních zdrojů získaných z celé topografické služby a uložených v archivu VGHMÚř. Spočívá v třídění, kategorizaci, skenování a ukládání fotografií s popisem obsahu včetně osob a data pořízení do souboru kompatibilního s archivním systémem VGHMÚř. Jedná se o velmi náročný proces jak po časové, tak i technické stránce. Od roku 2011, kdy byla zahájena tvorba, bylo do konce roku 2018 naskenováno a uloženo do databáze cca 6560 fotografií a dokumentů. Členové pracovní skupiny ve složení kolegů Dobrovolný, Pago, Šimon a Vítek, věnovali na plnění úkolu více jak 3500 hodin. To si zasluhuje velké uznání.
Tenisový turnaj o pohár náčelníka vojenské geografické služby „SENIOR GEO CUP“.
Jde o každoroční oblíbenou sportovní akci. Její první ročník se odehrál na kurtech VGHMÚř v roce 2010. T. zn., že se uskutečnil již 9x. Celkem se ve všech ročnících zúčastnilo 105 hráčů i těch, kteří nikdy nepracovali ve vojenské zeměpisné službě. V roce 2018 se poprvé rozšířil i na kurty Sokola Horní Počernice.


Udělení ceny Česká hlava.
Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout byl v kategorii „Invence“ udělen v roce 2011 Ing. Viliamu Vatrtovi, jako vedoucímu řešitelského týmu VGHMÚř.
Návrh příslušné komisi podalo Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby a zajistilo všechny požadované doklady a posudky na udělení titulu v kategorii INVENCE. Ocenění bylo uděleno za určení konstanty potenciálu na geoidu w0 a její aplikaci v geodézii, astronomii, letectví a v družicových technologiích.
Sdružení tím naplňovalo svoje poslání dané ve Stanovách, kterými jsou kromě jiného i propagace výsledků práce příslušníků Geografické služby AČR na veřejnosti.

Aktivity spojené s památkou generála Josefa Churavého
Účast na vytvoření expozice Vojenské geografie
Městského musea v Dobrušce
Společenské a odborné aktivity
Aktivity spojené se 100. výročím vzniku Československé vojenské zeměpisné služby:
Členové Sdružení se po dohodě s ředitelem VGHMÚř plk. gšt. Ing. Janem Maršou, Ph.D. zapojili do přípravy oslav 100. výročí vzniku Československé vojenské zeměpisné služby. Podílely jsme se na přípravě a realizací zejména těchto akcí:
Tento výčet je stručným shrnutím toho podstatného a nejvýznamnějšího co jsme vykonaly v naší desetileté existenci. Nebylo by to možné, bez aktivní účasti členů Sdružení.
Zvláštní ocenění patří i kolektivním členům, kterými jsou GEFOS a.s., VARS, a.s. a TOPOGRAF. Významná je jejich podpora formou členských příspěvků a mnohdy i zajištěním pohoštění na našich odborných akcích. Recipročně je prezentujeme nejen na našich webových stránkách ale přímo i na všech našich aktivitách.
Mimo uvedené činnosti bylo Sdružení aktivní v běžných, každodenních činnostech. Zejména organizování různých pravidelných i výjimečných setkání souvisejících s různými osobními příležitostmi členů i odborné veřejnosti. Účasti zástupců na odborných akcích pořádaných jinými odborně příbuznými organizacemi.
Za to že můžeme pozitivně hodnotit naši činnost patří dík všem členům , kteří se na ní podíleli. Věřím, že tak tomu bude i nadále..

Jaký význam má naše činnost?
Význam vnitřní:
Význam vnější:
Podstatné aktivity plánované v roce 2019:
Jaká je budoucnost Sdružení?
Na to je obtížná odpověď. Základním a nezbytným předpokladem je rozvíjení aktivity činnosti. To je úkolem především výboru. K tomu je nutné omlazení členské základny. Proto prvním a nezbytným požadavkem je získat do výboru mladší lidí a to takové, které lze nazvat „Srdcaři“.
Vzhledem k tomu, že centrum činnosti Vojenské geografické služby je a bude ve VGHMÚř v Dobrušce, tak bude nezbytné se zaměřit právě tam.
Další podmínkou existence Sdružení je podpora ze strany vedení služby. Jak od ředitele VGHMÚř, tak i náčelníka Vojenské geografické služby. Je skutečností, že po desetiletí existence Sdružení se mu od nich dostalo podpory, která je v mnoha směrech nad běžný rámec. Platilo to jak pro plk. Pavla Skálu, plk. Marka Vaňka i plk. Jana Maršu. Důkazem toho je, že na jednom z 22 panelů prestižní výstavy věnované prezentaci Vojenské geografie a hydrometeorologie před budovou Generálního štábu AČR (a postupně putující po dalších městech republiky) byl nečekaně, věnován našemu Sdružení. Je to důkazem i toho, že vedení považuje Sdružení za přirozenou součást Geografické i Hydrometeorologické služby.
Pokud tato podpora bude trvat i nadále, tak věřím, že výše uvedené nezbytné podmínky pro další existenci Sdružení budou naplněny.
19. prosince 2018