OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI.
Tak je to za námi. Oslavy spojené se 100. výročím vzniku Československé vojenské zeměpisné služby a všech následných formací, až do dnešní Geografické služby Armády České republiky, proběhly na úrovni, kterou si její stoletá historie zasluhuje.
Tolik významných aktiv nashromážděných do několika dnů, troufám si říci, se v minulosti nikdy nesešlo. A nejde jen o množství, ale i o jejich význam a kvalitu. Byly to:
- výstava „Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování“ v malém sále Společenského centra – Kino 70,
- slavnostní shromáždění ve Společenském centru KINO 70, -
- otevření stálé expozice „Vojenská geografie“ ve Vlastivědném muzeu města Dobrušky ( v Rýdlově vile),
- odborného semináře ve VGHMÚř, odhalení památníku generála Josefa Churavého ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu
- vystoupení armádního uměleckého souboru ONDRÁŠ ve velkém sále kulturního centra KINO 70
- odhalení památníku generála Churavého
- den otevřených dveří v Úřadu s ukázkou techniky
- společné posezení účastníků v restauraci „U JELENA“, které byť i neoficiální, lze označit jako zdařilou akci oslav
Do rámce oslav patří i vydání publikací „Geografická služba ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1918 – 2018“ , Vojenského geografického obzoru - vydání ke 100. výročí vojenské geografie a Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí.
Již pouhý výčet těchto aktivit dává představu o významnosti a velkém rozsahu oslav tohoto Jubilejního výročí. Ne?
Stejně jako já, tak i všichni se kterými jsem o oslavách hovořil, oceňovali jejich kvalitu akcí a především bezprostřednost a srdečnost. To nebývalo v minulosti zvykem.
Na slavnostním shromáždění krátce promluvili bez vznešených a pompézních slov ředitel Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO plukovník Vladimír Lang, náčelník Geografické služby AČR plk. gšt. Ing. Marek Vaněk, který v krátkém, ale věcném vystoupení a bez zbytečných slov shrnul stoletou historii služby. Rovněž pozdravné vystoupení ředitele Agentury vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO brigádního generála MUDr. Zoltána Bubeníka bylo uvolněné a některé vtipné projevy vyvolaly spontánní smích v sále.
Ing. Karel Večeře, předseda Českého zeměměřického a katastrálního úřadu, vyjádřil přesvědčení, že současná velmi dobrá spolupráce mezi civilním resortem a Geografickou službou AČR se bude nadále rozvíjet ve prospěch obou subjektů i České republiky. Starosta města Dobrušky Ing. Lžíčař krátce pozdravil všechny účastníky shromáždění a potvrdil, že soužití mezi Úřadem a městem Dobruškou je na velmi dobré úrovni a bude se nadále vzájemně rozvíjet k oboustrannému prospěchu. Oživením byla i vystoupení zástupců vojenských geografických služeb Slovenské republiky a Polské republiky, pánů plukovníků Maroše Miškolciho a Slawomira Jakubiuka. Pro uši účastníků zvláště příjemně zazněla slovenština plukovníka Miškolciho, která nesmazatelně patří k stoleté historii Geografické služby AČR.
Tradičně byly uděleny některým příslušníkům VGHMÚř a členům Sdružení vyznamenáni záslužným křížem ministryně obrany ČR, čestným odznakem Armády České republiky Za zásluhy a pamětní mincí ředitele odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO. Zvláště silným potleskem bylo oceněno udělení pamětní mince od plk. Langa, za okamžité poskytnutí první pomoci zraněným při dopravní nehodě, příslušníkovi VGHMÚř npor. Pacinovi.
Otevření expozice vojenské geografie se neslo v obdobném, bezprostředním duchu. Zřízení této muzejní expozice patří bezesporu k velkým událostem v 100 leté historii České a potažmo i Československé vojenské zeměpisné (geografické) služby. Mimo historického významu je i jeho zřízení vyjádřením oboustranně pěstované symbiózy vojenské geografie a města Dobrušky.
Doporučuji všem, kteří mají osobní vztah k vojenské zeměpisné, topografické či geografické službě, případně odborný zájem o tuto problematiku, si expozici prohlédnout. Stojí to za to. Uznání patří všem, který se o ni zasloužili. „Klobouk dolů“! (Více článek Karla Vítka).
Odborný seminář byl tematicky zaměřen na závažné úkoly budoucnosti. Přednášky se týkaly důležitých úkolů Služby v nejbližším období. Zejména realizace geodatabáze DMÚ 25 na bázi ZABAGED, záměrech další tvorby vojenského státního mapového díla, vojensko-geografické vyhodnocení České republiky a aktuálních mezinárodních projektů GeoSl AČR.
Posledním aktem oslav bylo odhalení památníku generála Josefa Churavého v areálu Úřadu. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci GŠ AČR, VGHMÚř, města Dobrušky, rodiny gen. Churavého, Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby a současní i bývalý příslušníci Úřadu. Nás jako členy Sdružení těší, že na jeho realizaci máme velký podíl.
Tímto důstojným aktem byly ukončeny oslavy 100. výročí Geografické služby AČR.
Dovoluji si jménem všech členů Sdružení, kteří patří již ke starším generacím, vyjádřit vysoké ocenění za obsah a úroveň oslav a jejich jménem vyjádřit poděkování těm, co se o ně zasloužili.

Ing. Bohuslav Haltmar

Důkazem toho je i vzájemná korespondence, mezi ředitelem VGHMÚř, plk. gšt. Ing. Janem Maršou, Ph.d. a předsedou Sdružení přátel vojenské zeměpisné a hydrometeorologické služby, plk. v.v. Ing. Bohuslavem Haltmarem.

24. 5. 2018 20:26:15
Vážený pane Haltmare, milý Karle, přátelé,
upřímně děkuji za přínos Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby i Vás osobně ke zdárné organizaci a průběhu oslav 100. výročí geografické služby AČR v Dobrušce. Dlouhodobá a náročná připrava se vyplatila! Výsledek byl a je excelentní.
Naší vzájemné spolupráce založené na Vaší ochotě pomoci si velmi vážim, stejně jako Vašich zkušeností, nadhledu a patriotství. Děkuji.
Těším se na dalši spolupráci,
s pozdravem,
plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.
ředitel
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

28. 5. 2018 16:03:41
Vážený pane plukovníku,
jménem všech členů Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, vám děkuji za ocenění práce našeho spolku v souvislosti s oslavami. I my jsme vysoce ocenili organizaci a průběh oslav 100. výročí geografické služby AČR, za což děkujeme všem, kteří se na nich podíleli. Věříme tomu, že průběh oslav i jejich úroveň byly důstojným připomenutím historie vojenské zeměpisné služby ve všech oblastech. Od zahájení její činnosti související se vznikem samostatné Československé republiky až po současnost.
Jsme též přesvědčeni, že historicky významné aktivity, spojené s oslavami neutvrdili pouze patriotství starších ale byly příležitostí k posílení hrdosti na příslušnost k Vojenské geografické službě i u mladší generace.
Věřím, že spolupráce mezi velením Vojenské geografické služby a našim Sdružením bude i nadále pokračovat nejen na dosavadní ale i stále zvyšující se úrovni.
Přeji Vám i celému vedení Služby mnoho zdraví, pohody, síly a nadšení v soukromém i pracovním životě.
Ing . Bohuslav Haltmar, předseda
Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s.http://www.acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/vojenska-geograficka-sluzba-v-dobrusce-si-ke-stemu-vyroci-nadelila-expozici-v-rydlove-vile-144279Více ve Fotogalerii