Ing. Miroslav FLAJŠMAN

 
Mjr. RNDr. Josef  JEDLIČKA - zapomenutá historie československé meteorologie a národně osvobozeneckého hnutí v době 1. a 2. světové válkyMajor RNDr. Josef Jedlička se narodil dne 9. září 1897 v Budapešti v rodině vyhlášeného a často oceňovaného českého odborníka v oboru zahradnictví Ferdinanda Jedličky a jeho manželky Františky, roz. Nesvedové, která v té době žila a byla zaměstnána vedením zahradnictví na zámku významného židovského obchodníka a průmyslníka Sándora Hatvany-Deutsche v Hatvanu ležícím 60 km severovýchodně od Budapešti. Ještě předtím Ferdinand Jedlička (nar. 1866) pracoval jako vrchní zahradník (Obergärtner) u hraběte Spiegel-Diesenberg-Hochslebena na jeho zámku ve Višňové, okres Moravský Krumlov, na zámku v Jemnici patřícímu markraběti Alfonsi Pallaviciniovi, ve Vídni a jinde. Jeho manželka Františka Jedličková původem z Frauendorfu čp. 12, obce nacházející se poblíž Jemnice (dnes její součást - obec Panenská) v okrese Waidhofen an der Thaya, župě dolnorakouské. Františka Jedličková zemřela náhle z dnes neznámých důvodů koncem roku 1897 ve Vídni, kde v té době žila z důvodu zajištění lepší péče o novorozeného syna Josefa v rodině Rudolfa Jedličky, bratra svého manžela Ferdinanda. Po smrti manželky se ovdovělý Ferdinand Jedlička znovu oženil s Albínou, rozenou Strašilovou
Podle jedné nepotvrzené indicie se jim v roce 1902 v Kis Pesti (v Malé Pešti - dnešní části Budapešti) narodil syn Ferdinand Jedlička, který se tak stal nevlastním bratrem Josefa Jedličky.
(nar. 1872) pocházející z Višňové, kde měl její otec, Václav Strašil, velké hospodářství. Albína Strašilová odešla ve druhé polovině 90. let na zkušenou do Vídně, kde pracovala jako kuchařka v bohatých měšťanských rodinách.
Během krátké existence povstalecké komunistické Maďarské republiky rad (v období 21. března až 1. srpna 1919) ukončila rodina Ferdinanda Jedličky svůj pracovní pobyt v Uhrách a vrátila se zpět na Moravudo Slavkova u Brna, kde začala žít v rodinném domku v ulici Jílkova (dnes Jiráskova), č. p. 869. Zde začal Ferdinand Jedlička působit jako vrchní zahradník na místním zámku, který byl od roku 1919 ve vlastnictví maďarského šlechtického rodu Pálffyů. V současnosti má park slavkovského zámku rozlohu cca. 15,5 ha a představuje jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších historických památkových objektů svého druhu na území Moravy.
O dětství Josefa Jedličky nebyly v současné době zjištěny žádné další relevantní informace. Týden po svých 18. narozeninách byl Josef Jedlička dne 15. září 1915 povolán k výkonu vojenské služby a vyslán k přípravě do Domobranecké školy pro záložní důstojníky v Jablonci nad Nisou.
V červnu 1916 zakončil absolvováním maturitní zkoušky s vyznamenáním studium klasického piaristického gymnázia v severomaďarském Váci. Již v této době dokonale slovem i písmem ovládal, kromě mateřského Českého, rovněž Maďarský, Německý a Ruský jazyk.
Hned po ukončení středoškolských studií nastoupil Josef Jedlička službu jako jednoroční dobrovolník k 60. pěšímu pluku (Infanterieregiment Ritter von Ziegler Nr.60) se sídlem v maďarském Egeru.
V létě roku 1916 odjel se svým plukem v hodnosti desátník aspirant na ruskou frontu, kde  u obce Horožďanka na ukrajinské Východní Haliči padl dne 31. srpna do ruského zajetí.

Do československé legie na Rusi vstoupil dne 10. září 1916 v Dárnici u Kyjeva a následně byl ve Sľucku zařazen jako střelec v hodnosti vojín do sestavy 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad.
Od 2. srpna 1917 zastával v hodnosti desátník funkci Velitel družstva, když do první důstojnické hodnosti podporučík byl jmenován dne 4. listopadu 1917. V rámci 2. střeleckého pluku Josef Jedlička postupně zastával funkce Důstojnický zástupce, Plukovní zbrojíř, Velitel 2. čety 2. kulometné roty a Velitel půlroty poddůstojnické školy. Od 24. srpna 1918 působil jako Velitel oddílu rychlopalného dělostřelectva, který byl později přejmenován na plukovní dělostřelectvo.
Při svém působení v československé legii v Rusku absolvoval Josef Jedlička Důstojnický kurz při štábu Československé střelecké brigády, Kurz střelby rychlopalných děl v Samaře a Plukovní dělostřelecký kurz ve Sľjuďance.
Dne 2. června 1917 se s 2. střeleckým plukem zúčastnil bitvy u Zborova. Od září 1917 potom pluk působil v sestavě 1. střelecké divize Husitské a absolvoval těžké boje s Rakušany a Němci u Kyjeva, Kazaně, Nižného Tagilu, Tarnopolu, Volosůvky a jinde.
Po převzetí moci bolševiky a při odchodu z Ukrajiny sváděl pluk v období od 2. února do 26. května 1918 boje se sovětskými vojsky u Kurganu, Bogatinské, Čeljabinsku, Kazaně, Mostové, Bugulmy, nebo jinde, později byl v listopadu a prosinci 1918 stažen z fronty.
V období od 13. května do 10. června 1919 se Josef Jedlička jako Velitel plukovního dělostřelectva 2. střeleckého pluku podílel na ochraně východosibiřské železniční magistrály v úseku Ilanskaja - Vengerka, kde dělostřeleckou podporou chránil ustupující jednotky československé legie před útoky bolševických vojsk.
Na počátku ledna 1920 byl střelecký pluk v počtu cca. 1300 osob soustředěn ve Vladivostoku k provedení přípravy lodního transportu do Evropy, který byl pomocí lodi Silesia (původně japonské lodi Hvan Yim) s celkem 34 členy posádky zahájen dne 10. ledna 1920 ve 14:30 hod. po trase Vladivostok, Hongkong, Suezský průplav, Terst a následně po železnici směr Linz, Praha a Litoměřice, kam transport dorazil dne 1. března 1920. Během přesunu zastával Josef Jedlička funkci Pomocník velitele 16. lodního transportu.
Velitel 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad podplukovník Antonín Hasal hodnotil působení kapitána Josefa Jedličky v československé legii v Rusku následovně: „…vystupoval jako voják čestný, statečný, projevující chladnou rozvahu, ráznost a samostatné jednání...“
Za svoji činnost v době legionářské anabáze v Rusku byl Josef Jedlička vyznamenán Československým válečným křížem 1918, Křížem svatého Jiří, Medailí vítězství, Československou revoluční medailí 1920 a dalšími oceněními.
Po absolvování repatriační dovolené se kapitán Josef Jedlička stal dne 22. srpna 1920 důstojníkem z povolání Československé branné moci a byl zařazen do funkce Velitel náhradní roty Československého hraničářského praporu 3 v Brně.
Díky svým jazykovým schopnostem a dobrým znalostem prostředí byl od 5. dubna 1921 do 25. února 1923 zařazen jako Zpravodajský důstojník při Zemském vojenském velitelství v Užhorodu a potom až do 29. dubna 1924 vykonával obdobnou činnost ve funkci Zástupce přednosty Úřadu vojenského atašé v Budapešti. V období od 1. května 1924 do 15. května 1925 byl potom zařazen na funkci Velitel roty pěšího pluku 13 v Šumperku.
Během svého služebního pobytu v Maďarsku se seznámil s Magdalénou Marií Nagyovou, narozenou dne 1. srpna 1901 v Budapešti, dcerou významného bankéře Arpáda Nagye, žijícího v Budapešti, Bankovní ulici č. 6, se kterou se oženil dne 1. května 1924. Dne 2. srpna 1927 se manželům Jedličkovým narodil v Budapešti syn Jiří Sergej Jedlička.

Od 16. května 1925 se Josef Jedlička nejprve jako frekventant zúčastnil Topografického kurzu při Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) v Praze a potom tamtéž působil až do 30. září 1930 ve funkci Topograf 2. třídy. V rámci svého služebního zařazení mimo jiného prováděl mapovací práce (reambulace, nové mapování a fotogrametrická měření) především v oblasti Kostelce nad Labem, na Příbramsku (Brdy), Žitném ostrově a v okolí Bratislavy, v Malých Karpatech a v okolí Trebišova na východním Slovensku. V rámci svého působení u VZÚ zpracoval štábní kapitán Josef Jedlička odbornou topografickou publikaci Mapa a busola - Zhuštěný návod jak jich prakticky použíti, I. a II. rozšířené vydání (Brno, 1932).
V roce 1928 zahájil externí studium meteorologie a klimatologie při Přírodovědecké fakultě University Karlovy v Praze. Vlastní studium však musel brzy ukončit, protože byl dne 30. září 1930 přeložen do Brna, kde do 14. prosince 1931 zastával funkci Velitel roty pěšího pluku 43. V dalším období zde potom rovněž působil při Zemském vojenském velitelství (ZVV) jako Přednosta kanceláře kárného výboru II. stolice, jehož úkolem bylo řešit porušování stavovských povinností a kárných poklesků vyšších důstojníků v působnosti ZVV Brno.
Svého působení v brněnské posádce využil Josef Jedlička k dalšímu studiu a na podzim roku 1930, ve svých 33 letech, znovu zahájil studium oborů meteorologie, klimatologie, astronomie a geografie, nyní při Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně. V lednu 1935 předložil k obhájení disertační práci s názvem Příspěvek k poznání srážkových poměrů na jihozápadním Slovensku. Vlastní práce byla velmi příznivě ohodnocena prof. PhDr. Františkem Vitáskem a prof. PhDr. Františkem Koláčkem.
Dne 29. března 1935 podstoupil Josef Jedlička hlavní rigorózní zkoušku z meteorologie, klimatologie a geografie a 4. května potom vedlejší rigorózní zkoušku z astronomie, které absolvoval s vyznamenáním. Téhož dne byl promován a jako historicky druhý příslušník vojenské povětrnostní služby - voják z povolání (po pplk. PhDr. Bohdanu Viplerovi), získal titul Doktor přírodních věd - RNDr.
Služební působení štábního kapitána RNDr. Josefa Jedličky v Brně bylo ukončeno dne 31. července 1935, kdy byl přeložen zpět k VZÚ v Praze kde byl zařazen k jeho Popisnému odboru.

Josefu Jedličkovi bylo v roce 1933 nabídnuto a doporučeno, pravděpodobně prostřednictvím některého ze svých vysokoškolských pedagogů (prof. PhDr. František Koláček, Doc. RNDr. Josef Sahánek, nebo Doc. RNDr. et ThDr. František Schacherl patřili mezi významné členy brněnské zednářské lóže) členství v řádu svobodných zednářů
Nejstarší zednářská lóže byla v českých zemích založena v roce 1741. Od roku 1794 bylo v Rakousku svobodné zednářství zakázáno v souvislosti s obavami z infiltrace revolučních myšlenek z Francie. Přesto se stále znovu a znovu vytvářelo a počátkem dvacátého století bylo v českých zemích ještě sice v malém počtu (asi 400 členů), avšak již pevně zakotveno. Po vzniku samostatného Československa postupně vzniklo na území nového státu 7 samostatných svobodných zednářských lóží, v jejich čele stáli jednotliví Mistři a tak logicky vznikla potřeba vytvoření zastřešující a koordinující nadřízené organizace. První společná obřadní práce (obřadné přijímání zakládajících členů) všech 7 nových lóží se konala dne 15. prosince 1919. Na následujícím ustavujícím shromáždění byla dne 29. prosince 1919 vytvořena Národní veliká lóže Československá (NVLČs), v jejímž čele stála Velká rada NVLČs, které předsedal Velký Mistr. Po období bouřlivého počátečního vývoje, po fázi technické a organizační konsolidace nastává doba klidu a vnitřního rozvoje, doba vnitřní synteze a ideové asimilace, kdy byla vybudována jak technická stránka organizace, tak formulována základní zednářská ideologie. Koncem třicátých let existovalo v rámci NVLČs pět samostatných zednářských obediencí (samostatný myšlenkový směr tvořený uzavřeným organizačním správním celkem postaveným na principu podřízenosti a poslušnosti nižších zednářských útvarů vyšším), ve kterých bylo sdruženo na 60 lóží. První republika byla zednářstvím prodchnuta a masarykovské Československo bylo prakticky vystaveno na zednářských idejích a jimi cele ovládáno. Po Mnichově a vzniku druhé republiky byly zednářské spolky a jejich činnost zakázané. Proto došlo na podzim roku 1938 k uspání činnosti všech loží a všichni svobodní zednáři v ČSR museli ukončit svoji práci. Během německé okupace Gestapo velmi důsledně a přísně pátralo po seznamech svobodných zednářů, jednotlivé zednáře si předvolávalo k výslechu a být zednářem představovalo značně přitěžující okolnost. Řada svobodných zednářů proto uprchla do zahraničí, kde svoji činnost spojili s bojem spojenců proti nacismu. Doma pak mnozí pracovali v ilegálním odboji a řada jich byla také pro tuto činnost zatčena, popravena nebo umučena ve vězeních a v koncentračních táborech. Jen v rámci zednářské lóže Most Brno bylo cca 95 % lóžových bratrů aktivně zapojeno do protifašistické odbojové činnosti, nebo bylo nacisty pronásledováno za svůj židovský původ a téměř 80 % jich přitom ztratilo své životy. Proto nebylo možno z těchto důvodů činnost této lóže v poválečném období, oproti jiným lóžím, prakticky obnovit. Při poválečné obnově v roce 1947 bylo ve všech tehdejších svobodných zednářských lóžích sdruženo přibližně 600 lóžových bratří. Svobodní zednáři trpěli v době německé okupace obzvláště ničivou perzekucí. Uvádí se, že v letech 1939 - 1945 bylo v protektorátu kolem 1000 českých zednářů (z toho 30 - 40 Židů). Z těch, kteří se účastnili národního odboje, jich bylo 52 popraveno a 175 zahynulo na následky věznění. Zahynul tak přibližně každý pátý svobodný zednář. Žádná jiná společenská skupina neměla tak vysoké ztráty z odboje, jako svobodní zednáři. Když po roce 1948 žádala Velká rada VNLČs komunistickou vládu o další povolení činnosti svobodných zednářů v Československu, vláda tehdy s žádostí souhlasila, avšak jen za podmínky, že zednáři připustí účast policejních úředníků na svých setkáních. Tento požadavek Velká rada odmítla a odhaduje se, že v té souvislosti odešlo do emigrace více než 200 lóžových bratří. Ještě v březnu 1949 se v Praze konal 1. poválečný zednářský kongres, avšak dne 1. dubna 1951 rozhodlo Valné shromáždění VNLČs o uspání zbytků československého zednářství na dalších dlouhých 39 let, když k obnovení činnosti zednářských lóží došlo až dne 17. listopadu 1990. Odhaduje se, že z původních několika stovek svobodných zednářů zůstalo po listopadovém převratu jen 28 původních členů, kteří začali s obnovou svobodného zednářského řádu. V současnosti je na území ČR organizováno asi 600 až 650 lóžových bratří.
. Byl zasvěcen (vykonal zkoušku) na učně 1. stupně v
Myšlenka národnostního sblížení dala dne 29. listopadu 1925 vzniknout novému, původně nezávislému, ultrakvistickému zednářskému útvaru – lóže  Most Praha, jejímž cílem bylo podporovat a rozvíjet sbratření všech národností v ČSR. Lóži založilo 7 mistrů tehdejší německé Veliké lóže Lesing, která v té době působila rovněž na území Československa. Její činnost byla natolik úspěšná, že již v roce 1927 byla založena další lóže Most Brno, v roce 1930 Most Bratislava, v roce 1932 zednářský kroužek v Táboře a v roce 1935 druhá pražská lóže Most Baruch Spinoza. Jednotlivé lóže utvořily nejprve Svaz Mostů, který se v roce 1932 ustavil jako samostatná obedience Veliký Orient Československý (VOČs). Vycházeje z Francouzské volnomyšlenkářské tradice, zaměřoval se na společenské problémy internacionálního charakteru, víru v Boha od svých členů nevyžadoval a k členství žen měl přístup vcelku uvolněný. Jednání a diskuse byly vedeny střídavě v Českém, Německém, Slovenském, Maďarském nebo Polském jazyce, zároveň byl vydáván časopis Most – Brücke. Tato praxe měla značný úspěch. V roce 1935 působilo v rámci VOČs celkem 154 bratrů, z toho cca 50 % Čechoslováků, 40 % Němců, 8 % Maďarů a 2 % Poláků. Členství v těchto zednářských lóžích nebylo považováno za pravidelné. Dne 27. října 1935 VOČs se svými čtyřmi lóžemi splynul s VNLČs.
zednářské lóži Most Brno , kde byl později postupně zasvěcen a povýšen do stupňů tovaryš (pomocník 2. stupně) a mistr 3. stupně. Před ukončením činnosti Národní veliké lóže Československé (NVLČs) na podzim 1938 byl zasvěcen na mistra 6. stupně (pro srovnání Velmistr NVLČs byl zasvěcen na mistra 33. stupně).
Právě příslušností Josefa Jedličky k elitní svobodné zednářské společnosti
V současnosti lze identifikovat následující předválečné členy zednářské lóže Most Brno: ALT Oskar, vedoucí společnosti Armaturie Brno; BABÁK Edward, prof., MUDr., MVDr. h. c., rektor Masarykovy university v Brně; BEDRNA Jan, MUDr., asistent na chirurgické klinice Masarykovy university Brno; BLAŽEK Vilém, hudebník a skladatel, pedagog na hudební škole Besedy brněnské, Brno; ČIPERA Dominik, starosta Zlína, člen direktoria koncernu Baťa a. s., protektorátní ministr veřejných prací; ČURDA-LIPOVSKÝ Bedřich, redaktor a korespondent, Moravská Ostrava-Vítkovice; FAJNOR Vladimír, prof., JUDr., vysokoškolský pedagog a politik, ministr vnitra, prezident Nejvyššího soudu ČSR v Brně, ministr spravedlnosti; FOLGNER Robert, Ing., RNDr., asistent na německé technické vysoké škole, Brno; GOLD Ludwig, ředitel tiskárny a nakladatelství Vorwärts, Opava; GOLDSTEIN Leo, prokurista Brněnské společnosti pro obchod uhlím, Brno; GROH Vladimír, prof., PhDr., Filosofická fakulta Masarykovy university, Brno; GRYCE Rudolf, učitel jazyků, Brno; HANZELKA František, Ing., asistent zemského výzkumného ústavu zemědělského, Brno; JANDÁSEK Ladislav, zemský inspektor obecných škol v Brně; JEDLIČKA Josef, RNDr., Přednosta kanceláře kárného výboru II. stolice Zemského vojenského velitelství, Brno; KELLNER Moritz, obchodník, Brno; KLADIVO Bohumil, prof., PhDr., Vysoké učení technické a Masarykova universita, Brno; KLATT Rudolf, Ing., PhDr., asistent na německé vysoké škole technické v Brně; KLINGER Ferry, prokurista firmy Bratři Guttmannové, Praha; KOCMAN Josef, JUDr., ředitel Československé zbrojovky, Brno; KOLÁČEK František, prof., PhDr., Zeměpisný ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy university, Česká společnost zeměpisná, Brno; KOWALSKI Zděnek, RNDr., profesor matematiky a deskriptivní geometrie na vyšší průmyslové škole, Brno; KRIEBELT Pavel, účetní rada zemského úřadu, Brno; KRUPIČKA Bedřich, vrchní kancelářský rada, Brno; KŘÍŽENECKÝ Jaroslav, Doc., Ing., RNDr., DrSc., přednosta sekce Výzkumného zootechnického ústavu Vysoké školy zemědělské, Brno; LENFELD Jan, prof., MVDr., přednosta Ústavu hygieny masa, mléka a potravin Vysoké školy zvěrolékařské; LEOPOLD Heinrich, Ing. RNDr., asistent na německé vysoké škole technické, Brno; LÖW Ferdinand, majitel továrny na výrobu likérů a obchodník s vínem, Brno; MATZNER Hugo, JUDr., veřejný notář, Trnava; MAZUREK Alois, Doc., RNDr., katedra optiky Vysokého učení technického, Brno, profesor na státní průmyslové škole, Přerov; MRKOS Vladimír, Doc., RNDr., Vysoké učení technické, Brno; QUINT Hans, profesor reálného gymnázia, Falkenstein im Vogtlande, Německo; RIPKA Hubert, PhDr., redaktor Lidových novin a Národního osvobození, Praha; RŮŽIČKA Karel, JUDr., advokát v Brně; SAHÁNEK Josef, Doc., RNDr., Ústav experimentální fyziky Masarykovy university a správce meteorologické stanice při Vysoké škole technické Edwarda Beneše, Brno; SCHACHERL František, Doc., RNDr. et ThDr., Ústav anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno; SIODMAK Hermann, JUDr., obchodní ředitel Škodových závodů v Brně; SIROTEK Karel, odborný učitel v Brně; SKOUPIL Josef, prokurista válcového mlýna, Skalica u Boskovic; SLAVÍK Antonín, Ing., ředitel rozhlasové stanice Radiožurnál v Brně; SLOVÁČEK Miloš, MUDr., asistent Chemického ústavu Lékařské fakulty Masarykovi university v Brně; SVOBODA Jan, JUDr., ředitelský rada Hypoteční a Zemské banky moravské v Brně; ŠILHAN Václav, MUDr., majitel a ředitel gynekologického a porodnického sanatoria v Brně; ŠULC Stanislav, řídící učitel, Rozhraní u Letovic; ŠULC Vladimír, řídící učitel, Dražovice u Rousínova; TVRDÝ Josef, prof., PhDr., Filosofická fakulta university Komenského v Bratislavě; UHER Leo, úředník, Brno; UHER Jan, prof., PhDr, Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně; VELÍŠEK Josef, Doc., RNDr., ředitel II fyzikálního ústavu Vysoké školy technické Dr. Edwarda Beneše v Brně; VULETIČ Mikuláš, Ing., Brno;
lze s velkou pravděpodobností vysvětlit široké spektrum jeho značně rozsáhlých společensko-politických styků, které později velmi dovedně využíval v době svého zapojení do protiněmeckého národního osvobozeneckého hnutí a zpravodajské činnosti prováděné ve prospěch sovětské vojenské rozvědky GRU.

Dne 14. prosince 1936 byl RNDr. Josef Jedlička jmenován Přednostou skupiny IV. (meteorologické) II/1. oddělení (aerodynamického) II. odboru Vojenského technického a leteckého ústavu (VTLÚ) MNO v Letňanech u Prahy a dne 1. července 1937 byl povýšen do hodnosti major.
Meteorologická skupina VTLÚ představovala ve své době nejvyšší provozní složku tehdejší vojenské povětrnostní služby (obdoba složek hydrometeorologické služby dnešního Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu Ministerstva Obrany). Ve funkci přednosty skupiny setrval až do ukončení likvidace VTLÚ na konci června roku 1939.

Během svých vysokoškolských studií se Josef Jedlička blíže seznámil s některými tehdejšími, nebo budoucími významnými osobnostmi meteorologie, klimatologie a geografie při Přírodovědecké fakultě Masarykovy university a členy České společnosti zeměpisné v Brně, se kterými v pozdějším období navázal rovněž i spolupráci v rámci domácího protifašistického odbojového hnutí.
Z těchto osobností mu byl nejblíže jeho mladší spolužák Doc. RNDr. Bohuslav Hrudička
Doc. RNDr. Bohuslav Hrudička se ve druhé polovině 30. let stal zakladatelem a významným průkopníkem československé technické meteorologie a užité dynamické klimatologie. Péčí České společnosti zeměpisné a Vojenského ústavu vědeckého publikoval v roce 1937 významnou a na svou dobu jedinečnou odbornou publikaci s názvem Klimatologie a obrana státu. Honorovaným docentem meteorologie a klimatologie na Vysoké škole technické Edwarda Beneše v Brně byl jmenován v roce 1938 a v roce 1939 se habilitoval jako první docent meteorologie a klimatologie na Masarykově univerzitě.
, který obdobné studium v oborech meteorologie, klimatologie, geografie a astronomie na Masarykově universitě absolvoval v letech 1931 až 1936.
K dalším budoucím Jedličkovým odbojovým spolupracovníkům patřil rovněž prof. PhDr. František Koláček, tehdejší ředitel Zeměpisného ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovi university a rovněž prof. RNDr. František Říkovský, vědecký pracovník v oboru geografie a klimatologie téhož ústavu.
Při svých vysokoškolských studiích v Brně navštěvoval Josef Jedlička rovněž přednášky na téma meteorologická měření, které přednášel jeho další budoucí odbojový spolupracovník Doc. RNDr. Josef Sahánek, z Ústavu experimentální fyziky Masarykovy university, který zároveň působil jako Správce meteorologické stanice při Vysoké škole technické Edwarda Beneše v Brně.
Profesor František Koláček, mimo jiné též autor většího počtu vědeckých klimatologických prací, byl neúnavným podporovatelem studijních a vědeckých zájmů svých žáků, mezi které, kromě Jedličky, Hrudičky a dalších, patřil rovněž i Říkovský. A byl to pravděpodobně právě vztah vzájemných sympatií a důvěry navázaný během studií, který se jim v pozdější blízké budoucnosti stal osudným. Koláčkovy vlastenecké postoje v období ohrožení Československa nacistickým Německem byly obecně známy. Netajil se jimi před studenty při přednáškách a rovněž v odborném tisku opakovaně vyvracel rozpínavé teorie německé imperiální geopolitiky.

Umísťovací komise MNO v likvidaci zařazovala v průběhu roku 1939 prostřednictvím rozhodnutí Předsednictva ministerské rady a za souhlasu německé okupační správy, bývalé vojáky z povolání, nebo vojáky v další službě do tehdy existujících státních úřadů, výrobních podniků a dalších organizací. Tam však na rozdíl od německých představ zároveň očekávala jejich využití ve prospěch očekávané odbojové činnosti. Komise, ve které v té době mimo jiných rovněž působil pplk. Josef Balabán, zároveň usilovala, aby vojáci byli zařazováni na taková místa, kde by mohli využívat své dřívější profesionální zkušenosti. Někteří tak odcházeli do ústředních úřadů, jiní do nižších orgánů protektorátní správy, do hospodářské sféry, apod. Z těchto důvodů byl major v záloze RNDr. Josef Jedlička v červenci 1939 převeden do státní služby jako Vrchní zemský komisař vědeckých ústavů při Universitě Karlově v Praze.

Na základě Československo - sovětské smlouvy o spolupráci podepsané v květnu 1935 začala v Praze dnem  27. května 1936 působit společná ústředna vojenských zpravodajských služeb ČSR a SSSR VONAPO 20 (Vojennyj nabljudatěľnyj post), jejímž velitelem byl ustanoven štábní kapitán Karel Paleček, příslušník 2. oddělení  (zpravodajského) Hlavního štábu MNO. Vlastní zpravodajské úkoly pak v rámci ústředny vydával zástupce sovětské vojenské rozvědky GRU (Glavnoje Razvedivatěľnoje Upravlenije - Hlavní správa rozvědky) mjr. Kuzněcov, jehož skutečná identita je dodnes neznámá. Hlavním úkolem této zpravodajské agentury bylo provádět ofenzivní rozvědnou činnost mezi německými emigranty v Československu prostřednictvím vlastní agenturní sítě tvořené československými a německými agenty, informátory a dalšími spolupracovníky.
Pravděpodobně již od roku 1937 začal major RNDr. Josef Jedlička zpravodajsky spolupracovat s agenturní sítí této společné vojenské zpravodajské ústředny. Lze předpokládat, že se tak mohlo stát na přímé doporučení důstojníka Československé vojenské zpravodajské služby majora Karla Palečka, se kterým se Josef Jedlička osobně znal z období společného působení v československé legii v Rusku. V jeho případě hodlala vojenská zpráva využít jeho výbornou znalost Německého a Ruského jazyka a rovněž jeho zkušenosti získané při výkonu funkce zpravodajského důstojníka při ZVV v Užhorodě a Úřadu vojenského atašé v Budapešti v první polovině 20. let.
V této souvislosti není bez zajímavosti uvést, že v rámci VONAPO 20 v té době, mimo jiných osob, rovněž působil i budoucí odbojový spolupracovník Josefa Jedličky, spisovatel, cestovatel a radioamatér Otakar Batlička
Cestovatel, spisovatel, radioamatér, noční hlídač, průvodce cizinců, řidič tramvaje,. Kancelářský manipulant pražských dopravních podniků, ženatý s manželkou Martou, roz. Špačkovou, bytem Hermínova ul. č. 624/7, Praha 4. Během působení v rámci VONAPO 20 bylo jeho úkolem udržovat rozsáhlé styky s německými emigranty žijícími v Československu a rovněž s dalšími říšskoněmeckými občany, za kterými potom často osobně cestoval na území Německa. K jeho nejdůležitějším informátorům v Německu údajně patřila Margarete della Reder, která nedaleko Berlína vlastnila továrnu vyrábějící výsuvné anténní systémy pro německá vojenská vozidla. Na počátku okupace se v Melantrichu, prostřednictvím dr. Karla Bureše, Jaroslava Foglara a dr. Jana Fischera seznámil s Dr. Vladimírem Hrubanem, jenž Batličku, jako schopného radiotelegrafistu přivedl k odbojové činnosti. V září 1941 Hruban a Batlička realizovali spolu s dalšími nápad Zdeňka Bořka Dohalského - bojkotovat protektorátní tisk. Demonstrativní akt odporu měl posloužit jako lakmusový papírek, vyvolat ohlas v zahraničí. Úspěch byl překvapující: na stáncích zbyly hory novin. Na jaře 1940 se společně s Josefem Jedličkou se aktivně zapojil do protiněmeckého odbojového hnutí v rámci Radiotelegrafické skupiny ON - východ.
.

V období následujícím bezprostředně po mnichovské kapitulaci v roce 1938 došlo k hluboké destrukci a restrukturalizaci všech sfér dosavadního společenského a politického života, přičemž projevy občanské demokratické politiky byly zatlačeny do ústraní. Přešly buď přímo do ilegality, nebo do kaváren, soukromých bytů apod., kde všude docházelo širokým a rozsáhlým politickým diskusím. Významný moment představovala v té době rovněž skutečnost, že do politiky začali velmi aktivně vstupovat příslušníci armády, kteří až do té doby přísně dodržovali povinnou apolitičnost. Podobně jako v ostatních součástech společnosti, tak i v armádě začaly vznikat četné neformální diskusní a politizující kroužky.
Jedna z  takových nejvýznamnějších skupin se již od podzimu roku 1938 začala scházet v Praze-Dejvicích v bytě pplk. Josefa Balabána v ulici Na Hutích č. p. 1, případně v legionářské restauraci Bajkal na Vítězném náměstí (dnešní Dům armády Praha). V rámci této neformální skupiny se  společně setkávali bývalí příslušníci zahraničních československých, především ruských, legií z doby 1. světové války plk. Josef Churavý, pplk. Josef Balabán, pplk. Josef Mašín, mjr. RNDr. Josef Jedlička, mjr. Alois Janotka a rovněž, v té době již záložní důstojníci, Bohuslav Sleza, Gustav SvobodaOtakar Schideck (není bez zajímavosti, že se až na výjimky jednalo o bývalé, nebo stávající příslušníky dělostřelectva).
Tito představitelé první legionářské generace československého důstojnictva rozhodně nepatřili k „profesionálním revolucionářům“, avšak i když se mezi nimi často vyskytovaly mnohé rozdíly v oblasti sociálně-politického vnímání, všichni společně cítili odpovědnost za osud státu a národa. Jednak jako občané, ale také jako vojáci, kteří měli tyto hodnoty bránit, ale svoji povinnost nemohli splnit.

Ve druhé polovině února roku 1939 byl mjr. Josef Jedlička, jako přednosta meteorologické skupiny VTLÚ, vyslán do Holandska za účelem nákupu meteorologických přístrojů pro potřeby vojenské správy. V té době mu byla prostřednictvím představitelů holandské meteorologické služby nabídnuta možnost přijmout lukrativní místo vedoucího meteorologa ve státním meteorologickém ústavu v Batávii (dnešní Jakarta v Indonésii) a tak se i s celou rodinou vyhnout nebezpečí německé okupace, která již v té době ČSR reálně hrozila. Tuto velkorysou nabídku však Josef Jedlička tehdy odmítl a brzy po svém návratu z Holandska dne 10. března 1939, při vědomí jaké nebezpečí Československu hrozí, navázal osobní spojení se zástupcem Generálního konzulátu SSSR v Praze a nabídl mu přímou spolupráci v oblasti výzvědné činnosti proti Německu.

Ještě před tím, na podzim roku 1938, byla ukončena činnost společné zpravodajské ústředny vojenských zpravodajských služeb ČSR a SSSR VONAPO 20. Proto od počátku roku 1939 a v průběhu následujícího roku 1940 začala rezidentura GRU v Praze urychleně vytvářet a obnovovat svoji novou vlastní síť agentů, informátorů a důvěrníků za účelem odhalování německých válečných příprav.
Za tímto účelem se GRU snažila rovněž navázat úzké kontakty s příslušníky nastupujícího domácího odbojového hnutí. Dosavadní její kontakty byly z důvodů ukončení činnosti VONAPO 20, rozpadu Československa a vojenského obsazení Čech a Moravy prakticky zpřetrhány. Jejich obnova a navázání nových kontaktů si vyžádaly nezbytný čas a nové podmínky si zároveň vynutily i změny v metodách a formách zpravodajské práce.
Nejprve byla reorganizována řídící rezidentura GRU v Praze a vedením veškeré zpravodajské činnosti byl pověřen nový Generální konzul Generálního konzulátu SSSR Viktor Nikolajevič Jakovlev, dosavadní Chargé d´ Affaires a. i. Velvyslanectví SSSR v Praze, působící přechodně v nové funkci až od doby zrušení velvyslanectví dne 28. března 1939. Koncem léta téhož roku byl nahrazen Leonidem Andrejevičem Mochovem, za jehož identitou se ve skutečnosti skrýval generál GRU, vlastním jménem Leonid Andrejevič Michejev. K němu se začaly sbíhat nitky protektorátní zpravodajské sítě a shromažďovaly se výsledky její činnosti, které pak byly především diplomatickými cestami předávány do ústředí GRU v Moskvě.
Od jara roku 1939 tak GRU zahájila přímou spolupráci, kromě jiných osob (např. pplk. let. Miloslav Berka, pozdější velitel Krajského vojenského velitelství ON II ZVV ON Praha), i s mjr. RNDR. Jedličkou, svým dřívějším spolupracovníkem působícím v rámci zpravodajské ústředny VONAPO 20.
Dnes již lze jen těžko zjistit, zda svoji nabídku k přímé spolupráci s GRU učinil Josef Jedlička na základě vlastní osobní iniciativy, nebo na přímý pokyn představitelů domácího vojenského odbojového hnutí.

Od jarních měsíců roku 1939 vznikala základní síť největší domácí ilegální odbojové organizace Obrana národa (ON) a byla zformována její jednotlivá velitelství v hierarchickém uspořádání od Hlavního štábu ON přes zemská velitelství (Čechy, Morava a Praha), krajská, okresní až k velitelstvím místním.
K nim se v jednotlivých místech, jako relativně samostatné složky, přimykaly tzv. civilní skupiny, které se rekrutovaly především z řad příslušníků sokolských jednot, bývalých legionářů, místní inteligence a středních zaměstnaneckých vrstev. Tak byla například mimo jiných vytvořena i civilní skupina ON při Masarykově universitě v Brně. Hlavní náplň ilegální práce celé organizační sítě ON tvořila především zpravodajská činnost.
Pouhý sběr zpráv a jejich odborné vyhodnocení však nestačily. Musel být zajištěn i způsob, jak je po jejich kompletaci a analýze dostat tam kde mohly být nejefektivněji využity. Proto v rámci Zpravodajského oddělení hlavního štábu ON vznikla Radiotelegrafického skupina pod vedením pplk. Štěpána Adlera (později nazývaná jako 5. oddělení vnitřního radiového spojení), která se zabývala otázkami spojení uvnitř ON a rovněž se zahraničním pařížským a později londýnským ústředím československého odboje.
Příslušníky této skupiny byli rovněž zaměstnanci tehdejšího Státního ústavu meteorologického v Praze RNDr. Vladimír Miklenda a Jan Bína. V období listopadu a prosince 1939 však byla činnost radiotelegrafické skupiny odhalena, její členové zatčeni a později většina z nich, včetně Miklendy a Bíny, popravena, nebo umučena. Činnost 5. oddělení vnitřního radiového spojení ON byla nahrazena až v dubnu 1940, kdy zahájila činnost radiová stanice Sparta, která zajišťovala spojení s londýnským ústředím zahraničního odboje.
Na podzim roku 1939 došlo, na základě předchozí nabídky Generálního konzula SSSR v Praze k dohodě mezi velitelem Hlavního velitelství ON armádním generálem Josefem Bílým a Leonidem Mochovem o zahájení předběžných příprav k budoucí spolupráci mezi ON GRU.
Vlastní jednání o zahájení spolupráce však začala až počátkem léta příštího roku po porážce Francie, když však ještě předtím německé bezpečnostní orgány od podzimu 1939 do jara 1940 odhalily a následně uvěznily, většinu příslušníků tehdejší první garnitury vedoucích představitelů ON.

gestapo a ostatní německé bezpečnostní a zpravodajské složky v období od konce října 1939 do února 1940 prakticky téměř rozbily celou první garnituru domácího nekomunistického odboje. Jedním z důvodů byla skutečnost, že činnost těchto jednotlivých organizací nebyla na vrcholné úrovni do té doby prakticky nijak zastřešována a koordinována.
Odbojové organizace v té době působily samostatně a mnohdy i kontraproduktivně v určité vzájemné konkurenční soutěživosti před londýnským ústředím. Z toho důvodu od března do května 1940 probíhala intenzivní jednání druhé garnitury zástupců zbylých součástí odbojových organizací ON, Petičního výboru - Věrni zůstaneme (PV-VZ)Politického ústředí (PÚ) o vzniku a způsobech činnosti nového vrcholného řídícího ústředního orgánu, zastřešujícího činnost rozhodující většiny domácího nekomunistického odboje. Jeho jménem měl tento orgán rovněž vést vzájemná jednání a provádět praktickou součinnost se zahraničním odbojem představovaným londýnským ústředím. Výsledkem těchto jednání byl vznik Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD) ve kterém byli zastoupeni zástupci všech rozhodujících nekomunistických odbojových složek.
Rozhodující vliv na vznik ústředního řídícího odbojového orgánu měla především nová garnitura ON, kterou představovali především pplk. Balabán, plk. Churavý, pplk. Mašín, škpt. Morávek, pplk. Berka a další. Tito představitelé nebyli nijak zatíženi dosavadním „generálským“ přísně hierarchickým, schematickým a málo operativním přístupem a myšlením. Byli zapálenými vlastenci, často až nacionalisté, kteří nepředstavovali socialistické revolucionáře, ale byli to muži z lidu plně oddáni jeho věci.
Předcházející německá perzekuce tak dala vzniknout novému vedení, druhé garnituře, která byla již poučená z chyb předchůdců, stala se radikálnější a pochopila nutnost jednoty. Stála-li dosavadní generalita více napravo, pak nižší převážně mladí důstojníci, hledali řešení nalevo.
V létě 1940, v době zahájení vlastního jednání o navázání úzké spolupráce ON s rezidenturou vojenské zpravodajské služby SSSR v Praze byla, na přímý rozkaz Velitele Zemského vojenského velitelství ON – Velká Praha armádního generála Bedřicha Homoly, nejprve vytvořena Radiotelegrafická skupina ON - východ pod vedením mjr. Vladimíra Ellnera, jejímž úkolem bylo navázat a udržovat rádiové spojení ON se Sovětským svazem za účelem předávání zpravodajských informací.
Skupina, která se nejčastěji scházela v uměleckém ateliéru bývalého příslušníka Vojenského zeměpisného ústavu, později Uměleckých dílen Památníku odboje MNO (od roku 1930 Památníku národního osvobození) na Vítkově, akademického malíře mjr. Emanuela Prülla
Akademický malíř mjr. Emanuel Prüll, nar. 27. října 1896 v Praze. Absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze, příslušník Československých legií v Rusku, malíř, grafik, autor ex - libris, scénograf. Po skončení 1. světové války zůstal působit v armádě ve Vojenském zeměpisném ústavu a později v uměleckých dílnách Památníku osvobození. Ve Vojenském zeměpisném ústavu se v létech 1926 a 1927 jako topograf podílel na mapování Ostravska a v roce 1929 na vydání 1. tisku topografických map M 1 : 10 000, označení mapového listu 4061/3-c/2. Potom společně s Josefem Jedličkou prováděl v roce 1928 mapování Příbramska a v roce 1929 (1932) se podílel na vydání 1. tisku topografických map M 1 : 10 000, označení mapového listu 4152/1-b/3 a 4152/1-b/4, (4152/1-a/4). Svému spolužáku a příteli Otakaru Batličkovi ilustroval v časopise Mladý hlasatel několik povídek. Jeho ateliér se nacházel v tehdejší Dvořákově ulici č. 13, dnes Náměstí 14. října č. 2 v Praze na Smíchově. Prüll byl zatčen 11. října 1941. Zázračně přežil věznění v Mauthausenu. Po válce své jméno počeštil na Pryl. V období 1946 až 1968 Byl členem spolku výtvarných umělců spolku Pražský Aleš. Od 6. února 1954 byl evidován jako spolupracovník StB v kategorii „Agent” pod krycím jménem „Eman”. Zemřel 28. února 1980, jeho dcerou je někdejší dlouholetá přední sólistka Opery Národního divadla, sopranistka a hudební pedagožka Miloslava Fiedlerová, nar. 1922.
na Smíchově ve Dvořákově ulici č. p. 13., byla původně určena pro předávání informací mezi ON a plánovanou Předsunutou agenturní ústřednou československé rozvědky v SSSR. Protože však londýnská vláda neustále odkládala vlastní praktické zahájení zpravodajské spolupráce se SSSR, zahájila skupina vlastní radiotelegrafickou činnost až v březnu 1941. Od konce června téhož roku potom příslušníci radiové skupiny rovněž pomáhali Josefu Jedličkovi udržovat radiové spojení jeho pražské rezidentury s moskevskou centrálou GRU.
Pro tento účel obdržel Josef Jedlička počátkem jara 1941 od pražského konzulátu SSSR a následně dočasně ukryl dvě krátkovlnné radiové stanice HAR FX 10 americké výroby opatřené rusky psaným návodem k obsluze a provozu, včetně potřebných spojovacích údajů (časový rozvrh vysílaných a přijímaných relací, volací znaky, provozní frekvence, šifrovací klíč apod.), které měly být aktivovány až v období bezprostředního válečného ohrožení SSSR, nebo po zahájení války s Německem.

RNDr. Josef Jedlička, který se již od jara roku 1939 aktivně zapojil do činnosti pražského velitelství ON, začal počátkem léta roku 1940 řídit vlastní ilegální zpravodajskou odbojovou skupinu Julek. Ta byla složena především z bývalých pracovníků Vojenského zeměpisného ústavu a Památníku národního odboje. Hlavním úkolem skupiny bylo shromažďovat zpravodajské informace ze zbrojního průmyslu, Zeměpisného ústavu ministerstva vnitra (bývalý Vojenský zeměpisný ústav), plány a informace o činnosti německé branné moci, včetně zpráv z nejrůznějších oborů hospodářského a politického života.
Získané informace poskytoval Josef Jedlička rovněž jednak představitelům ÚVOD a rovněž, prostřednictvím kódovaných textových zpráv předávaných pomocí spojek, kamuflážních přepážek a tajných schránek, pražské rezidentuře GRU.
Do centrály GRU v Moskvě byly potom odesílány cestou radiových nebo poštovních komunikačních kanálů generálního konzulátu.
Většina členů agenturní sítě Josefa Jedličky a jejích dílčích složek nepatřila ke členům KSČ a jen pouze malá část z nich věděla, že ve skutečnosti pracují ve prospěch vojenské zpravodajské služby SSSR. Jednou z nejdůležitějších zásad činnosti sovětských zpravodajských služeb byl totiž požadavek, aby jejich rezidenti, agenti a další spolupracovníci neměli žádné přímé spojení s místními organizacemi komunistické strany.

Josef Jedlička udržoval široké spektrum společensko-politických styků a kontaktů. Jeho konexe, jako významného člena řádu svobodných zednářů, mimo jiné dosahovaly do protektorátního Ministerstva vnitra, Ministerstva veřejných prací, ČTK, novinářských kruhů a jinde, což naznačuje, odkud a jaké mohl čerpat informace.
Mimo jiných osob, zpravodajsky velmi úzce spolupracoval s ředitelem Archivu ministerstva zahraničních věcí prof. PhDr. Jaroslavem Papouškem
Jeden ze zakladatelů a hlavních organizátorů československých legií na Rusi, někdejší osobní tajemník prof. Masaryka při jeho pobytu v Rusku v letech 1917 až 1918 a pozdější ředitel archivu ministerstva zahraničních věcí, od podzimu 1938 člen diskusní a později odbojové skupiny Parsifal, † 8. 1. 1945 Suden, Rakousko - umučen.
a jeho manželkou, historičkou kultury Naděždou Melnikovou-Papouškovou.
Působila jako historička kultury, od roku 1941 vězněna na Pankráci, v Terezíně a v Ravensbrücku, po roce 1945 se věnovala studiím o české lidové kultuře a výtvarném umění.
K jeho dalším významným spolupracovníkům patřil redaktor ČTK  PhDr. Václav Köenig
Cestovatel, novinář, překladatel, tlumočník a redaktor ČTK,  historicky první cestující Československých aerolinií na lince Praha - Bratislava v roce 1923, † 5. 9. 1944 Mnichov, Stadelheim - popraven.
a redaktor nakladatelství Čin Jaroslav Kratochvíl
Zemědělský inženýr, major Československých legií v Rusku, spisovatel, publicista, vydavatel Pondělních novin, zakladatel Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení s novým Ruskem, redaktor revue Nové Rusko, člen literárního kroužku protifašistické sociálně demokratické levice U - Blok, interbrigadista ve Španělsku, autor románu Prameny a dalších próz s legionářskou a venkovskou tématikou. Po roce 1939 pracoval jako redaktor nakladatelství Čin. V období po zatčení Josefa Jedličky nebyl Gestapem odhalen. Dne 11. ledna 1945 zatčen v souvislosti se spoluprací se IV. ilegálním vedením KSČ a Zahraničním byrem KSČ v Moskvě, † 20. 3. 1945, Terezín - umučen
, na kterého byli, kromě dalších osob, napojeni i bratři František Klečka
Ve druhé polovině 30. let získán československou vojenskou zpravodajskou službou pro budoucí spolupráci v rámci VONAPO 20. Pod krytím falešného obvinění ze zpronevěry peněz a následného uvěznění byl vyškolen zpravodajskou službou a poté ilegálně vyslán do zahraničí, kde po absolvování prestižní francouzské hotelové školy začal v roce 1939 postupně působit v Bavorsku, kde se podílel na výstavbě Alpské pevnosti v Bad Godesbergu. Ve Francii se jako deratizátor podílel na očistě ubikací Wehrmachtu a na atlantickém pobřeží budoval obranný Západní val. Později v Polsku působil jako osobní číšník Generálního guvernéra varšavského Generálního gouvernementu Hanse Franka. V období bezprostředně po rozpadu Československa byl Jaroslavem Kratochvílem získán ke spolupráci s GRU. Při svém pobytu a zaměstnání v různých okupovaných zemích Evropy tak shromažďoval pro pražskou rezidenturu nejrůznější zpravodajské informace, obstarával falešné doklady, peníze a výjimečně také zbraně. Z území Generálního gouvernementu přešel na území SSSR a v květnu 1945 se vrátil se sovětskou armádou do osvobozeného Československa. Pro československou vojenskou zpravodajskou službu pracoval po roce 1945 jako číšník v jídelních vozech mezinárodních rychlíků Praha - Paříž. V prosinci roku 1948 byl v Německu zatčen a za špionáž odsouzen na 20 let odnětí svobody. Počátkem 50. let byl v rámci vzájemné výměny agentů propuštěn a repatriován zpět do Československa, kde poté působil jako důstojník 5. oddělení obranného zpravodajství Hlavního štábu, † v roce 1988 v Praze.
Vojtěch Klečka
Vyučil se číšníkem v Brně v Plzeňské pivnici U Stopků a v Hranicích na Moravě, po roce 1939 nejprve pracoval jako pomocný doručovatel ve Vídni u Flugmotorenwerke Ostmark, potom jako číšník v jídelních vozech německých mezinárodních rychlíků MITROPA. V té době se napojil na odbojovou činnost svého bratra Františka Klečky působícího v zahraničí a především plnil funkci pohyblivé spojky především mezi ním, a Jaroslavem Kratochvílem, kterému v hotelu Regina v Praze předával většinu materiálů. Při své odbojové činnosti nebyl Gestapem nikdy dopaden. Od konce roku 1942 byl totálně nasazen v Lübecku a Hamburku, kde byl v listopadu roku 1943 zatčen v souvislosti s provedením pokusu o útěk do Švédska. Ve zmatku okolo právě probíhajícího spojeneckého náletu se mu však podařilo uprchnout a až do konce války se potom s falešnými doklady od Jaroslava Kratochvíla ukrýval na rodném vyškovsku. Po únoru 1948 se odstěhoval do šumavských Nihošovic a stal se převaděčem čs. občanů, kteří v té době ilegálně opouštěli republiku, na konci roku 1948 sám přešel do Německa a stal se agentem - chodcem zpravodajské služby USA - CIC, který na území ČSR doručoval především peníze, zbraně a radiové stanice. Odpoledne dne 17. 6. 1949 byl  na  Hlavním nádraží v Praze zatčen a  1. 11. 1950 odsouzen k trestu smrti za vyzvědačství, velezradu a nedovolený přechod hranic, avšak z důvodu svých odbojových zásluh mu byl udělený trest změněn na doživotní odnětí svobody, které si odpykával v Leopoldově, na Pankráci, v Jáchymově a Příbrami. Propuštěn byl dne 6. září 1963. Nejprve pracoval jako horník v příbramských uranových dolech, absolvoval střední hotelovou školu, poté pracoval jako číšník v pohostinství v Příbrami a nakonec jako hlídač v Národním divadle v Praze, † 22. 6. 2012 v Praze, jen 1 týden před 70. výročím popravy Josefa Jedličky
.
Na druhou stranu není bez zajímavosti, že k významným informátorům Josefa Jedličky také patřil PhDr. František Bauer
V předválečném období působil nejprve v bulvárním deníku Národ a později byl redaktorem Národní politiky. V červnu roku 1939 byl zvolen do čela kolaborantského Národního svazu novinářů, kde z titulu své funkce získává mnoho užitečných kontaktů s Gestapem. Zároveň však zde zakládá novinářskou odbojovou skupinu, která je napojena na odbojovou organizaci Politické ústředí a v této době prokazatelně pomáhá několika rodinám zatčených novinářů. V pozdějším období je funkce předsedy svazu nakonec zbaven, avšak v redakci kolaborantské Národní politiky působí i nadále. Počátkem ledna 1942 byl zatčen pro podezření z odbojové činnosti, ale díky svým dobrým kontaktům s Gestapem je již o šest týdnů později pro nedostatek důkazů propuštěn. Potom až do května 1945 dále pokračoval v redakci Národní politiky, kde jako úspěšný dublér pracoval pro obě strany. Po osvobození zastával funkce Vedoucího tiskového odboru Ministerstva informací, Generálního ředitele ČTK a nakonec působil jako Náměstek ministra informací a zároveň byl profesorem na nově založené Vysoké škole politické a sociální. V roce 1950 z těchto funkcí na vlastní žádost odchází, protože se odmítá stát členem KSČ. V únoru 1952 byl zatčen státní bezpečností a obviněn z kolaborace s německými okupanty. Avšak již po necelém týdnu pobytu ve vazbě byl na přímluvu ministra informací Václava Kopeckého vzneseného obvinění zproštěn a propuštěn na svobodu. Do veřejného života se už ale nikdy nevrátil a dále pracoval jako skladník, později jako úředník v Československé akademii věd.
, jehož osobnost a činnost však byla nejen v době německé okupace, ale  i v pozdějším období značně rozporuplná z důvodu jeho spolupráce jak s odbojovými organizacemi, tak i s gestapem a rovněž s poválečnou československou Státní bezpečností.
Zvláštní kapitolu potom představoval jeho trvalý styk s představiteli ostatních složek domácího vojenského odboje, především pak s plk. Churavým, pplk. Balabánem, pplk. Mašínemškpt. Morávkem, kteří patřili k jeho osobním přátelům. Prostřednictvím plk. Josefa Churavého udržoval Josef Jedlička rovněž úzký kontakt s ústředím odbojové organizace PV-VZ.

Josef Jedlička působil pod krycím jménem Rudi, které představovalo určitý analog kryptonimu Rudolf, kterým se souhrnně, s připojením příslušného pořadového čísla, označovali vedoucí rezidentury GRU při konzulátu SSSR v Praze. Až do počátku března 1941 byl ve své činnosti přímo řízen vedoucím rezidentem GRU v Praze Leonidem Mochovem, oficiálně Generálním konzulem SSSR v Praze, působícím pod krycím označením Rudolf I (podle některých pramenů se za tímto krycím jménem mohl rovněž skrývat český novinář, literární a divadelní kritik židovského původu Kurt Konrad-Beer, který od února 1939 působil jako tiskový referent sovětského zastupitelského úřadu v Praze).
Náhlé ukončení činnosti Leonida Mochova v Praze již na počátku března1941 bezprostředně souviselo s tím, že se agentům Hlavního říšského bezpečnostního úřadu (RSHA - Reichssicherheitshauptamt) podařilo odhalit jeho skutečnou roli v rámci generálního konzulátu v souvislosti s odhalením činnosti jiné zpravodajské agenturní sítě GRU působící na území protektorátu Čechy a Morava pod vedením Radoslava Seluckého.
Potom až do doby přepadení SSSR krátce převzal řídící roli nový vedoucí rezidentury GRU v Praze označovaný jako Rudolf II, jehož totožnost není v současné době známa (podle některých pramenů se mohlo jednat o překladatele a pracovníka sovětského konzulátu Georgie Nikolajeviče Moločkovského). Po přepadení SSSR a ukončení činnosti generálního konzulátu v Praze se tak nakonec stal vedoucím rezidentem agenturní sítě GRU působící na území Protektorátu Čechy a Morava major Josef Jedlička, kterou vykonával až do doby svého zatčení.

Generální konzul SSSR v Praze Leonid Mochov nabídl již koncem léta roku 1939 možnost spolupráce a podporu všem, i nekomunistickým, ilegálním odbojovým organizacím působícím na území Protektorátu Čechy a Morava, především pak ON a PV-VZ. V této době však tato nabídka ke spolupráci nebyla ještě plně přijata z důvodu, že se domácí nekomunistický odboj v této době plně orientoval na spolupráci s londýnským ústředím, přičemž byl veden vírou v brzký konec války a přesvědčen o jednoznačném vítězství Francie a Velké Británie.
V průběhu léta roku 1940, zejména v důsledku drtivé porážky Francie a po zahájení těžkých vzdušných bojů v bitvě o Velkou Británii došlo ke značné ztrátě iluzí a nadějí velké části domácího i zahraničního nekomunistického odboje, přičemž začalo být zřejmé, že brzký konec války není reálný a její vítězné zakončení není prakticky možné bez vstupu další rozhodující síly představované buď USA, nebo SSSR. Po vyhodnocení kvalitativně zcela nové reálné vojensko-politické situace proto londýnské ústředí a rovněž představitelé ÚVOD předpokládali, že dříve nebo později dojde k válečné konfrontaci mezi SSSR a Německem. Zároveň u nich převládlo přesvědčení, že to bude právě Sovětský svaz, který po svém vítězství zabezpečí obnovenému československému státu v osvobozeném středoevropském prostoru ochranu jeho zájmů, vrácení státního území v hranicích před rokem 1938 a zajištění jeho bezpečnosti v budoucnosti. V této souvislosti proto bylo mimo jiné přijato rozhodnutí přispět praktickou zpravodajskou činností na území protektorátu i v zahraničí k podpoře SSSR již v období před zahájením očekávaného válečného konfliktu s Německem. Prakticky tak byla přijata předcházející nabídka pražského Konzulátu SSSR z října roku 1939. Od tohoto poznání vedli první kroky k praktickému navazování kontaktů mezi ÚVOD a pražskou rezidenturou GRU. Ve vedení ÚVOD se navazování prvních kontaktů ujali především vojáci (plk. Churavý, pplk. Balabán a pplk. Mašín), jejichž hodnocení situace a možností domácí rezistence se vyznačovalo značným politickým realismem. Pochopili, že ve vědomí širokých vrstev české společnosti dochází ke značnému posunu ve vztahu k Sovětskému svazu a že v budoucím osvobozeném státě lze předpokládat provedení nutných hlubších sociálních, politických a ekonomických změn. Druhotné důsledky takového východiska z nouze, představovalo nebezpečí vzniku hlubokých sociálně politických změn a rozšíření sovětského vlivu, kterých se část domácího odboje obávala, však byly větší částí ÚVOD považovány pouze za dočasné. Podle tehdejšího stanoviska Velitele Zemského vojenského velitelství ON - Velká Praha armádního generála Bedřicha Homoly pro londýnskou vládu se: …. „Vládní forma změní, za 30 až 50 let komunismu nebude, bude zde však národ, kdežto za vlády Němců by za 20 let byl národ zničen. Moskva nám nevezme řeč ani půdu, avšak Berlín obojí“. Dnes již víme, že tato tehdejší úvaha vyšla s geniální přesností. V londýnském exilu se president republiky Edward Beneš k této formě spolupráce zpočátku stavěl velmi rezervovaně a doporučoval především pouze formy spolupráce v obecné rovině, tak aby nedošlo k podpoře případné zpravodajské dominance SSSR ve středoevropském válečném prostoru. Nakonec však Edward Beneš dospěl k rozhodnutí vydat souhlas k zahájení intenzivní zpravodajské spolupráce s Moskvou a to i přes obavy a nesouhlas, které k domácí a zahraniční politice SSSR choval
V průběhu první poloviny června roku 1940 proběhlo úvodní kontaktní jednání sondážního charakteru, kde zájmy ÚVOD zastupoval plk. Josef Churavý a zájmy sovětské vojenské zpravodajské služby GRU její spolupracovník mjr. Josef Jedlička.
První předběžné jednání mezi pplk. Balabánem (krycí jméno Kop) a Leonidem Mochovem (Rudolf I) bylo zprostředkováno Josefem Jedličkou a Miloslavem Berkou a proběhlo dne 17. června, kdy bylo sovětské straně předáno několik zpravodajských informací vojenského charakteru, přičemž bylo vyžádáno sdělení o předpokladech a možnostech další vzájemné spolupráce. O této skutečnosti bylo 19. června informováno londýnské ústředí zahraničního odboje. Na základě stanoviska londýnského vedení bylo vedením ÚVOD rozhodnuto, že zpravodajství pro SSSR bude organizováno paralelně s dosavadní zpravodajskou činností, tedy tak, aby zprávy a informace určené pro Moskvu současně dostával i Londýn. Naopak zprávy a informace určené pro Londýn měly být před sovětskou stranou utajeny.
Dne 19. července 1940 obdržel pplk. Balabán, prostřednictvím radiové stanice Sparta, depeši exilového presidenta republiky Edwarda Beneše, která obsahovala instrukce pro spolupráci ÚVOD se zástupci pražské rezidentury GRU. Mimo jiného v ní bylo uloženo, aby vzhledem k delikátnosti povahy spolupráce se SSSR byla věnována mimořádná péče výběru osob určených pro zprostředkování styku se sovětskými zpravodajskými orgány.
Pražská rezidentura GRU dne 23. července sdělila prostřednictvím Josefa Jedličky vedení ÚVOD, že SSSR… „má zájem o budoucí spolupráci a že nedávno předané zprávy jsou pro ně velmi cenné. Počítá se v budoucnu s obnovou ČSR jako s nejkonsolidovanějším prvkem střední Evropy. Je plně chápán československý odboj doma i v cizině a jeho představitelé se nemají mýlit oficiálními sovětskými a německými projevy, skutečnost je a bude jiná. Rudolf I chce s Kopem mluvit osobně, až přijdou z Moskvy úplné směrnice. Požaduje zprávy vojenské, z oblasti válečného průmyslu a také informace o ruské emigraci. Má však obavy z možné indiskrece přes československé ústředí v Londýně, a žádá proto krajní opatrnost“
Hlášení pplk. Balabána zahraničnímu odbojovému ústředí v Londýně dne 24. Července 1940 - Národní archiv, Praha, fond Depeše mezi Prahou a Londýnem - rok 1940, signatura 37-254-1 až 3
.
Rozhodující jednání mezi ÚVOD, který tehdy zastupovali pplk. Josef Balabánplk. Josef Churavý a sovětskou GRU zastoupenou Leonidem Mochovem proběhlo, po předchozím souhlasu londýnského ústředí, dne 30. července 1940. Na tomto jednání se rovněž zúčastnil mjr. Josef Jedlička, který setkání zástupců obou stran opět osobně zprostředkoval a v dalším období až do napadení SSSR pomáhal vedení ÚVOD udržovat spojení s rezidenturou GRU v Praze.
Návrh pplk. Balabána, po předchozím souhlasu Londýna, předpokládal, že na území SSSR bude zřízena Předsunutá agenturní ústředna československé vojenské rozvědky, obsazená československými důstojníky, která bude vybavena příslušnými radiostanicemi pro spojení s radiostanicí ÚVOD.
Na základě požadavku GRU a podle později sjednaných dohod mělo být úkolem domácích odbojových organizací sloučených v rámci ÚVOD provádět rozsáhlý program protiněmecké zpravodajské činnosti na území Protektorátu Čechy a Morava ve prospěch SSSR. Hlavním předmětem činnosti měly být informace o německé zpravodajské síti a o agentech působících proti SSSR, dislokaci a přesunech německých vojenských útvarů a úřadů, zajištění ilegálních přechodů do Sudet a převádění sovětských agentů dále na území Německa a zprávy o válečné výrobě a železniční přepravě. Dále byla požadována příprava plánů k vysazení zpravodajských vzdušných výsadků, provedení padákových shozů zbraní a sabotážní činnosti, provozování radiových stanic vysílajících v sovětském šifrovém klíči z území protektorátu do SSSR, organizace kurýrní služby, zjišťování a předávání informací o počasí, příprava plánů další spolupráce v případě vypuknutí válečného konfliktu mezi SSSR a Německem, apod.
Hlášení pplk. Balabána presidentu Benešovi dne 5. srpna o průběhu jednání se zástupci GRU v Praze dne 30. července - Národní archiv, Praha, fond Depeše mezi Prahou a Londýnem - rok 1940, signatura 37-254-1 až 3.
Po souhlasu Londýnského ústředí bylo, kromě jiných, jedním z konečných výsledků vzájemných jednání, utajené přesunutí dosavadního Zmocněnce československé vojenské správy v Bukurešti, plk. gšt. Heliodora Píky a několika dalších vojenských zpravodajců do Moskvy v březnu roku 1941 a zároveň tak byla zahájena praktická činnost tajné československé vojenské mise v SSSR. Ještě před tím, již v létě roku 1940, začaly domácí ilegální odbojové organizace sloučené v rámci ÚVOD provádět zpravodajskou činnost rovněž ve prospěch SSSR.

Do zpravodajské ústředny ON a ÚVOD, kterou vybudovali již na jaře roku 1940 pplk. Balabán, pplk. Mašín a štkpt. Morávek se z různých míst protektorátu sbíhaly nejrůznější informace vojenského, politického a hospodářského charakteru.
Za tímto účelem byla na jaře 1941 zpravodajská odbojová skupina Julek vedená mjr. RNDr. Josefem Jedličkou, která dosud udržovala spojení především se sovětským konzulátem v Praze, rovněž přímo napojena na zpravodajskou ústřednu ONÚVOD a jejím prostřednictvím tak začala zároveň úzce spolupracovat se zahraničním československým ústředím v Londýně.

Z obavy před prozrazením své odbojové činnosti ukončil RNDr. Josef Jedlička na vlastní žádost ke dni 1. března 1941 výkon státní služby ve funkci Vrchního komisaře vědeckých ústavů při Universitě Karlově v Praze. Oficiálně tak sice odešel do výslužby, ale zároveň přešel do ilegality. Do této doby žil ve vlastním bytě v Praze VII, Heřmanova č. p. 14, který v měsíci květnu opustil a pod cizí identitou se začal skrývat převážně v bytě manželů FrantiškaOlgy Vojáčkových, Praha XIV, Pod Kotlářkou č. p. 212.
Předválečná šéfredaktorka časopisu Lada - Módní svět, týdeník inteligentních žen, od roku 1941 vězněna na Pankráci, v Terezíně a v Ravensbrücku, od roku 1945 dlouholetá šéfredaktorka Oddělení vysílání pro ženy Československého rozhlasu, stanice Praha I.
Jejich galerie a obchod s obrazy a uměleckými předměty v Praze I, U Karlových lázní č. p. 15 zároveň již dříve sloužil jako přepážka pro provádění zpravodajských kontaktů agentů a informátorů skupiny Julek a sám František Vojáček
Malíř, grafik a obchodník s uměním, † 29. 4. 1942 Mauthausen - popraven
, jezdil zároveň jako kurýr pro zprávy do Brna a do dalších míst na Moravu.
Později jako další sběrna zpráv pro Josefa Jedličku začalo sloužit také knihkupectví Karla Švába
Karel Šváb zakladatel Svazu Junáku - Skautů Republiky československé ze dne 7. června 1919 a pozdější člen redakční rady časopisu Skaut - Junák
poblíž Karlova mostu, které pro svou činnost již dříve rovněž využívali pplk. Balabán, pplk. Mašínškpt. Morávek.
Své cesty mimo Prahu vykonával Josef Jedlička pod krycí činností obchodního zástupce firmy Briliant, továrny na marmelády v Praze-Karlíně.
Na jaře roku 1941 nabídla GRU Josefu Jedličkovi možnost vycestování jeho manželky Olgy a syna Jiřího pomocí padělaných cestovních dokladů do SSSR. Za tímto účelem odeslala rodina utajeně do Moskvy více než 1200 kg cenností a osobních věcí uložených v cestovních kufrech označených jako sovětská konzulární zavazadla. Náhlé ukončení působení Leonida Mochova v Praze počátkem března 1941 a poté v brzké době následující německé napadení SSSR však záměr vycestování nejbližších rodinných příslušníků překazilo a jejich vlastní odjezd se tak již nestihl realizovat.
I přes náhlé odcestování Leonida Mochova, neoficiální kontakty představitelů ÚVOD s pražskou rezidenturou GRU nadále pokračovaly. Dne 21. dubna se doc. Krajina prostřednictvím Jaroslava Papouška, jeho choti Naděždy, roz. Melnikovémjr. Jedličky sešel společně s pplk. Balabánempplk. Mašínem na rohu Karlova náměstí a Ječné ulice s novým vedoucím pražské rezidentury sovětské vojenské zpravodajské služby, označovaným jako Rudolf II.

V den zahájení německé invaze do SSSR měla moskevská centrála GRU ve  státech západní (nepočítaje v to Španělsko a Velkou Británii), střední, jižní a severní Evropy 11 legálních rezidentur, mimo jiné i v Praze a Bratislavě. V těchto zemích v té době pro GRU působilo celkem 914 osob, přičemž 316 z nich patřilo k legálním kmenovým pracovníkům a dalších 598 bylo nelegálními rezidenty, nebo samostatnými agenty. Jedním z nelegálních rezidentů byl i Josef Jedlička.
Po 22. červnu 1941 přešly zpravodajské skupiny pracující na území protektorátu ve prospěch sovětské vojenské zpravodajské služby z dosavadního přímého řízení prováděného cestou rezidentury GRU při generálním konzulátu SSSR v Praze, který po zahájení války s Německem ukončil svoji činnost, pod přímé řízení Ústředí GRU - Sektor Střední Evropa dislokovaného v Chodynce u Moskvy v komplexu budov zvaném Akvárium. Ještě předtím, koncem dubna 1941, byly rovněž aktivovány všechny zahraniční radiové stanice ilegálních zpravodajských sítí GRU. V té souvislosti byly rovněž aktivovány radiostanice rezidentury GRU vedené Josefem Jedličkou.

Zpravodajská síť GRU v zahraničí začala být budována od roku 1935 pod vedením tehdejšího Náčelníka GRU generálplukovníka Janise Berzinse (vlastním jménem Peteris Kuzis), který byl později v květnu roku 1938 zatčen a následně popraven v rámci stalinských čistek probíhajících v té době v ozbrojených silách. Od počátku 2. poloviny 30. let tak začala GRU nasazovat do zájmových zemí po celém světě (včetně USA a Japonska - např. Richard Sorge) své zpravodajské důstojníky (tzv. nelegály) působící pod změněnou identitou a smyšlenou krycí činností s cílem vybudovat a potom tam dále řídit činnost příslušných zpravodajských rezidentur tvořených rozsáhlými sítěmi místních agentů, informátorů a dalších pomocníků.
Špionážní síť GRU v Evropě začala být v průběhu roku 1941 označována německou kontrašpionáží krycím názvem Rudá kapela. Rezidentury v jednotlivých zemích podléhaly pod přímé radiové řízení příslušných sektorů (Západní, Jižní, Střední a Severní Evropa) moskevského ústředí GRU.
Například v zemích Beneluxu a ve Francii byl hlavním řídícím rezidentem polský publicista a zároveň plukovník GRU Adam Mikler (vlastním jménem Leopold Trepper), který působil v Bruselu pod jménem Jean Gilbert jako spolumajitel mezinárodní obchodní oděvní společnosti. Rezidenturu GRU ve Švýcarsku řídil Sándor Radó (vlastním jménem Alexander Radolfi) pod krytím činnosti vedoucího informační tiskové agentury Geopress. V samotném Německu zastával funkci řídícího rezidenta příslušník Zpravodajského oddělení Říšského ministerstva letectví kapitán Harro Schulze-Boysen, přičemž další řídící rezidenti působili v ostatních zemích Evropy.
Na území Protektorátu Čechy a Morava ve funkci vedoucího rezidenta, po ukončení činnosti Generálního konzulátu SSSR v Praze, až do doby svého zatčení působil major RNDr. Josef Jedlička. V létě roku 1941 byl Josef Jedlička, z důvodu jeho nové řídící role v rámci celé rezidentury GRU na území protektorátu, jmenován moskevským ústředím do hodnosti plukovník GRU.
V roce 1940 začala rezidentura GRU při Generálním konzulátu SSSR v Praze rovněž budovat vlastní agenturní síť na území Moravy. Jako její budoucí řídící rezident byl vybrán Antonín Kos z Lužice u Hodonína, dosud působící v Rize jako obchodní zástupce firmy Kotva Import-Export tvořící součást koncernu Baťa, který byl na jaře 1940 získán pro zpravodajskou spolupráci a poté absolvoval speciální zpravodajský výcvik GRU. Po návratu ze zahraničí začal od 23. prosince 1940 pracovat jako úředník v Hodoníně a zároveň pod krycím jménem „Pepi“ začal postupně budovat zpravodajskou síť GRU v oblasti Moravy. Spojení s Generálním konzulátem SSSR v Praze zpočátku udržoval prostřednictvím spojek a kurýrů Josefa Jedličky, především malíře a grafika Františka Vojáčka, protože v nové roli působil zatím příliš krátce a z toho důvodu neměl ještě vybudované příslušné vzájemné komunikační kanály s pražskou řídící rezidenturou GRU. V období po přepadení SSSR potom již jako řídící rezident GRU na Moravě i nadále úzce spolupracoval se zpravodajskou sítí Josefa Jedličky a především využíval její radiové spojení, jelikož se mu nepodařilo zprovoznit vlastní radiostanici, kterou na jaře 1941 obdržel od Generálního konzulátu SSSR v Praze za účelem udržování spojení s centrálou GRU v Moskvě
V období těsně před a po napadení SSSR dne 22. června 1941 chtěla 1. Hlavní  správa NKVD (civilní rozvědka SSSR) společně s vojenskou rozvědkou GRU využít většinu příslušníků Československého polského legionu, v té době umístěných v internačním táboře v Suzdalu, k přednostnímu urychlenému výcviku a následnému zařazení do zpravodajských a diverzních výsadků na území bývalého Československa. Podle představ sovětských zpravodajských služeb měly být hlavními úkoly těchto výsadků především aktivace předválečných struktur, které NKVD a GRU v ČSR vybudovaly, urychlené vytvoření nových zpravodajských sítí, provádění intenzivního zpravodajství, včetně protiněmecké diverzní a sabotážní činnosti. Rovněž mělo být jejich úkolem koordinovat svoji činnost se strukturami místních rezidentur NKVD a GRU již působících na území Protektorátu Čechy a Morava. Po několika intervencích plk. Heliodora Píky a pplk. Ludvíka Svobody bylo v polovině července 1941 sovětskou stranou od tohoto záměru upuštěno. Hlavním argumentem Československé vojenské mise byla v té době skutečnost, že je s příslušníky tehdejšího zbytku Československé vojenské skupiny - východní, internovanými v táboře NKVD v suzdalském klášteře počítáno jako se základní organizační strukturou nezbytnou k vytvoření budoucí československé vojenské jednotky v SSSR. Vojenská rozvědka GRU nakonec pro tuto činnost vybrala pouze dobrovolníky z řad tzv. „Hvězdářů“ (podle červených pěticípých hvězd umístěných na svých vojenských čepicích vyjadřujících náklonnost k sovětskému státnímu a politickému zřízení), kteří na rozdíl od tzv. „Francouzů“, nechtěli v období ještě před napadením SSSR odjet na západ bojovat proti Němcům, ale většinou jako aktivní členové, nebo příznivci komunistického hnutí měli zájem zůstat v SSSR a vstoupit do Rudé armády. V té době zároveň tito dobrovolníci představovali velkou část z celkového počtu 53 tzv. „Opozičníků“, kteří byli dne 10. června 1941 vyloučeni z Československé vojenské skupiny - východní. Vlastní výcvik celkem 25 osob byl zahájen již 15. června 1941 nejprve ve výcvikovém středisku GRU umístěném ve výletním středisku Schodnaja a později v osadě Pavlovskaja Svoboda v Moskevské oblasti a trval přibližně dva měsíce. Po ukončení výcviku vysadila GRU 7 osob s operačním určením pro Slovensko, 9 osob pro oblast Moravy. Další 2 výsadky pro Slovensko v počtu 8 osob nebyly nakonec realizovány a 1 osoba výcvik sice ukončila, avšak nebyla vysazena a byla odeslána do Anglie (Čs. stíhací pilot RAF Jaroslav Hlaďo). V noci na 31. srpna a potom rovněž na 2. září 1941 byly, za účelem svého operačního nasazení v oblasti Slovenska a Moravy, letecky padákově vysazeny skupiny Aroš I., II. (Slovensko - Rudolf Mišutka, Peter Jágrik, Ján Segeč a Vojtech Horváth) a III., IV. a V. (Morava - Vilém Janota, Jan Lejsek, Jan Restel, Ferdinand Čihánek, Eduard Janošec, Josef Vodička, Karel Hovůrka, Josef Procházka a Rudolf Koloničný). Posádky letadel, které startovaly v noci na 2. září z letiště Borovany u Kyjeva, vysadily výsadkové skupiny vlivem navigačního omylu a špatného počasí místo na Moravě už na území dřívějšího Polska poblíž Varšavy, odkud potom jejich cesta do prostoru vlastního operačního nasazení v oblasti Moravy trvala několik týdnů. Zde se měli velitelé skupin, kromě plnění dalších stanovených úkolů, rovněž napojit na činnost tehdejšího rezidenta GRU na území Moravy, Antonína Kose z Lužice u Hodonína, kterému měli rovněž předat a následně potom pomáhat provozovat novou radiovou stanici. Při přechodu protektorátní hranice byli zatčeni německou policií a následně dne 15. září předáni úřadovně Gestapa v Praze Vilém Janota († 7. května 1942 - popraven v koncentračním táboře Mauthausen) a Jan Lejsek († ?. února 1942 - umučen v Kounicových kolejích v Brně). Rudolf Koloničný byl náhodně zatčen v Trsteném ve slovenských Západních Tatrách a následně byl předán brněnskému Gestapu a internován v Kounicových kolejích v Brně, kde byl v listopadu 1941 umučen. Na konci září 1941 začali ostatní příslušníci zpravodajských a diverzních výsadků Aroš teprve postupně navazovat kontakty a asimilovat se v novém prostředí a tak, vzhledem k datu zatčení Antonína Kosa (4. října 1941), lze velmi pravděpodobně předpokládat, že vlastní zpravodajská spolupráce s tímto rezidentem GRU nemohla být vůbec prakticky ani zahájena. Po vyhlášení 1. Stanného práva navštívil Ferdinand Čihánek dne 30. září 1941 olomouckou služebnu Gestapa, kde učinil rozsáhlé dobrovolné přiznání své činnosti, na jehož základě byli během následujících několika dnů zatčeni všichni další zbývající příslušníci výsadkových skupin Aroš III., IV. a V., včetně jejich spolupracovníků. Karel Hovůrka se při svém zatýkání dne 30. září v Přerově bránil se zbraní v ruce, přitom postřelil jednoho člena Gestapa a nakonec byl sám zastřelen. Rezident GRU Antonín Kos byl zatčen dne 4. října a obdobně jako ostatní příslušníci výsadkových skupin Aroš byl odsouzen Stanným soudem v Brně dne 22. prosince 1941 k trestu smrti a později společně s ostatními popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 7. května 1942. V následujícím období se Ferdinand Čihánek stal aktivním konfidentem a provokatérem Gestapa, kde působil pod krycím jménem „Dlouhý Ferda“ (některé prameny uvádějí, že jako agent Gestapa vstupoval již do Československého legionu v Polsku v létě roku 1939). Společně s dalšími československými zrádci a konfidenty Gestapa (Viktor Ryšánek, Rudolf Mišutka a Jan Kasík) se podílel na odhalování činnosti československých výsadkových zpravodajských skupin vyslaných ze SSSR označených S1/N (vysazena 1. září 1941 na Slovensku) a S1/R (příslušník skupiny desátník Jan Kasík - vysazena 10. září 1941 na Moravě, kde byla na její činnost byla mimo dalších osob rovněž napojena Irena Svobodová, manželka Ludvíka Svobody). Tyto zpravodajské výsadkové skupiny byly vytvořeny a následně vyslány na území Československa prostřednictvím Československé vojenské mise v SSSR, kde jejich přípravu vedl pplk. František Hieke - Stoj. Po svém vysazení byli četař Rudolf Mišutka a desátník Jan Kasík zatčeni a stali se aktivními konfidenty Gestapa. V červnu roku 1943 byl Jan Kasík nasazen jako provokatér, v rámci zpravodajské radiové protihry brněnského gestapa s moskevskou centrálou sovětské vojenské rozvědky GRU, na Magdu Jedličkou, která byla v této souvislosti 27. června 1941 opětovně zatčena gestapem a kde její životní osud neznámým způsobem končí. Jan Kasík zakrátko ztratil pro gestapo jako konfident význam. Němci ho přesunuli do železáren v Třinci, kde se seznámil s jednou německou úřednicí. Aby si ji mohl vzít, zažádal v roce 1943 o říšské občanství, které mu bylo uděleno, později se jim narodil syn. Jako německý občan však Jan Kasík musel počátkem roku 1944 narukovat do armády. Po krátkém pobytu v Berlíně byl odvelen na italskou frontu, kde padl. V souvislosti s odhalením činnosti výsadkových skupin Aroš I. až V., S1/N a S1/R, včetně dalších osob na ně napojených, bylo celkově zatčeno na 160 osob a 72 z nich bylo kolektivně popraveno (mezi nimi i Miroslav Svoboda, syn Ludvíka Svobody) v koncentračním táboře Mauthausen dne 7. května 1942 V následujícím období se Ferdinand Čihánek napojil na činnost Zemského výboru KSČ na Moravě a přispěl tak k zatčení a usmrcení dalších desítek osob. Po prozrazení své konfidentské činnosti byl Ferdinand Čihánek nejprve koncem roku 1942 vyslán Gestapem na Balkán a v roce 1943 potom do Německa, kde se aktivně podílel na udávání československých občanů, kteří byli totálně nasazeni v průmyslových závodech v Porýní. Po skončení 2. světové války se národnímu zrádci a konfidentu Gestapa Čihánkovi podařilo úspěšně uniknout před československou spravedlností, když počátkem jara 1945 využil tehdejšího všeobecného zmatku v německém městě Hagenu a uprchl do Francie, kde vzápětí vstoupil do Cizinecké Legie. Později žil legálně ve Francii, kde byl počátkem 60. let vypátrán a nějakou dobu sledován československou státní bezpečností. Jeho další osudy od té doby nejsou známy, přičemž při nahlédnutí do v současnosti dostupných seznamů spolupracovníků StB bylo zjištěno, že v nich jeho jméno nijak nefiguruje. Po roce 1989 navštívil Ferdinand Čihánek, jako vážený francouzský občan, svoji rodnou obec Střílky u Kroměříže.
.

Koncem června 1941 zahájil Josef Jedlička provoz obou dvou, dosud ukrývaných, radiových stanic, které začaly působit pod krycím označením JackMagda (podle jména vlastní manželky). Zašifrování připravených zpravodajských informací a dešifrování pokynů od řídící centrály GRU měl na starosti pedagog Karlovy Univerzity a pracovník Mineralogického oddělení Národního muzea Doc. RNDr. Radim Nováček
Významný předválečný český mineralog, který se v Mineralogickém ústavu Přírodovědecké fakulty University Karlovy zabýval otázkami kvantitativní mikrochemické analýzy. V roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939, v pozdějších letech oceněn vědeckou Medailí Emanuela Bořického 1966 a jmenován profesorem in memoriam. Na jeho počest byl rovněž pojmenován jeden z nově objevených minerálů, který nese jméno Novačekit.
, který působil především v odbojové organizaci Politické ústředí, kde plnil šifrové úkoly a tyto úkoly plnil rovněž i pro potřeby rezidentury Josefa Jedličky. Jako další šifrant dále působil mineralog Národního muzea profesor RNDr. František Ulrich
Kódování a dekódování zpráv bylo prováděno prostřednictvím sovětského šifrového klíče, jehož základ tvořilo knižní vydání románu Vojtěcha Martínka - Než se kořeny uchytí, později byl využíván německý životopisný román o básníku Theodoru Körnerovi.
Vhodná místa k vysílání a bezpečnost provozu radiových stanic zajišťovali Ladislav Stříbrský
Ludvík Stříbrský, nar. 9. září 1906 v Kněževsi čp. 403. Syn Josefa a Marty, roz. Mottlové. Řidič. Ženatý s Boženou, roz. Homolkovou, bytem Praha 3, Maisnerova 8. Z památníku národního odboje pomáhal odvést tajné materiály, které byly ukrývány v podzemí petřínských štol. Podle neověřených údajů spolu s Jaroslavem Toufarem plánoval pumový atentát na Emanuela Moravce. Zatčen 19. října 1941. Popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 13. února 1942. Za svoji odbojovou činnost byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.
a Jaroslav Toufar
Jaroslav Toufar, nar. 21. dubna 1903 ve Starči čp. 140, okr. Třebíč. Zahradník v nemocnici Pod Petřínem. Ženatý s Růženou, roz. Kratochvílovou, bytem Vlašská 344/25, Praha III. Spolu s Ludvíkem Stříbrským ukrýval materiály tajně vyvezené z Památníku národního odboje do v podzemí petřínských štol. Se Stříbrským údajně plánoval pumový atentát na Emanuela Moravce. Zatčen dne 19. října. Popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 13. února 1942. Za svoji odbojovou činnost byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.
. Vysílací relace radiových stanic nejčastěji probíhaly z areálu Macháčkových stodol v Praze-Karlově, dále v Libni, Vysočanech, Pankráci, Nuslích, Vršovicích, Letné a rovněž z půdních prostor několika obytných domů v Přelouči. Výjimku však netvořily ani místa na Českomoravské vysočině, hausbót kotvící v podolském areálu Českého yacht klubu, nebo areál Emauzského kláštera. Jako jejich obsluha potom působili především operátoři Radiotelegrafické skupiny ON - východ. Volací znak radiové centrály GRU byl FKX, přičemž poslední písmeno (X) se měnilo podle krycího jména konkrétního obsluhujícího operátora.
Úkoly spojek mezi Josefem Jedličkou a radiotelegrafickou skupinou vykonávali Antonín Zaplatílek, spolumajitel klempířské firmy na Malé straně, kloboučník Josef Fetter a krejčí Václav Jelínek.
Provoz radiových stanic probíhal vždy ráno, každé druhé pondělí a poslední čtvrtek v příslušném kalendářním měsíci od 06:00 hod SEČ na frekvenci 6,38 MHz (47 m).

Po zatčení vedoucích představitelů a následném rozbití (od podzimu 1939 do jara 1940) většiny součástí ON začala v Brně v létě 1940 působit odbojová skupina Moravská pětka (MP), která v sobě spojovala zbytky bývalé ON a její civilní vysokoškolské sekce, včetně dalších příslušníků inteligence zapojené do odbojové činnosti. K členům MP v té době mimo jiných patřili Policejní rada brněnského policejního ředitelství JUDr. František Chládek, pedagog Masarykovy university Doc. RNDr. et ThDr. František Schacherl a rovněž příslušníci dřívější civilní vysokoškolské sekce při zemském velitelství ON v Brně prof. RNDr. František Koláček, prof. RNDr. František Říkovský, Doc. RNDr. Bohuslav Hrudička a prof. RNDr. Josef Sahánek.

V létě roku 1940, v souvislosti s rozšiřováním rozsahu své zpravodajské činnosti, obnovil RNDr. Josef Jedlička vzájemné kontakty se svými známými z dob vysokoškolských studií v Brně. Doc. RNDr. Bohuslav Hrudička a rovněž prof. PhDr. František Koláček, prof. RNDr. František Říkovský a pravděpodobně i prof. RNDr. Josef Sahánek se později, mimo vedle jiné své odbojové činnosti, podle Jedličkových požadavků podíleli na vypracování odborné geograficko-klimatologické studie některých oblastí Moravy a Slezska pro potřeby vyhodnocení možností provedení vojenských vzdušných výsadků sovětské armády v těchto oblastech
Za účelem přípravy plánů provedení sovětských zpravodajských padákových vzdušných výsadků a shozů zbraní, tak jak bylo projednáno na schůzce zástupců ON a rezidentury GRU v Praze dne 30. července 1940, byly později pro Josefa Jedličku prostřednictvím prof. RNDr. Františka Koláčka, prof.RNDr. Františka Říkovského, Doc. Bohuslava Hrudičky a pravděpodobně i prof. RNDr. Josefa Sahánka vypracovány příslušné geograficko-klimatologické analýzy prostorů a míst na území Moravy a Slezska vhodných pro jejich provedení.
.
K významným spolupracovníkům Josefa Jedličky z řad moravských složek ON patřilo v té době rovněž několik úředníků, působících v rámci vyšších brněnských policejních kruhů.
Kromě vlastních zpravodajských informací, předával Josef Jedlička rovněž informace, které získával od odbojové skupiny Junák Kutná Hora (později nazývané Veselá sedma), která byla součástí ilegální odbojové organizace Zpravodajská brigáda napojené na organizaci PV-VZ. Úkolem kutnohorské odbojové skupiny bylo zjišťovat a předávat informace o vojenských transportech v kolínském železničním uzlu a o výrobě minerálních olejů v místní rafinérii. Za tímto účelem byla radiová stanice Magda na přechodnou dobu rovněž přemístěna do Kutné Hory a na Přeloučsko, kde informace o stavu na železnici zjišťovali zejména Josef Kaube a výpravčí Českomoravských drah (ČMD) Bohumil Brožek. Zprávy o situaci v kolínské rafinérii předával profesor Obchodní akademie v Kolíně Ing. Karel Hladeček, vedoucí odbojové organizace Junák Kutná Hora, dále Josef DoskočilAlfonz Remunda, kteří rovněž informovali o výrobě kyanidu draselného a o výstavbě nového naftového potrubí. Za důležitou přepážku k předávání zpravodajských informací zde sloužila trafika Františka Pipka nacházející se v blízkosti služebního domu ČMD.

Od jara roku 1941 provádělo pražské gestapo a rovněž pražská pobočka Abwehru (německá vojenská zpravodajská služba) intenzivní pátrání směřující k odhalení identity předpokládaného, avšak dosud neznámého zrádce (agenta X) ve vlastních (německých) řadách, který poskytoval ilegální odbojové organizaci ÚVOD četné cenné zpravodajské informace.
Zároveň probíhalo pátrání po dislokaci radiové stanice Sparta, která zpravodajské informace ÚVOD předávala rádiové ústředně československé zpravodajské služby umístěné v Dukes Hill u Woldinghamu poblíž Londýna.
V  souvislosti s těmito německými bezpečnostními aktivitami byl, mimo jiných osob, dne 22. dubna 1941 zatčen pplk. Josef Balabán a 13. května rovněž pplk. Josef Mašín.
Při nástupu SS-obergruppenführera a generála policie Reinhardta Heydricha do funkce Zastupujícího říšského protektora začalo nové období života v protektorátu a dne 28. září 1941 bylo vyhlášeno stanné právo na území politických správních okresů Praha, Brno, Moravská Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a Kladno. Dnem 1. října 1941 byl výjimečný stav rozšířen dále na okresy Hodonín, Uherský Brod a Uherské Hradiště. V jeho rámci došlo ke zřízení Stanných soudů (Standgerichten), jejichž úkolem bylo ve zkráceném řízení projednat a odsoudit všechny projevy nepřátelské činnosti proti Říši.

Dne 4. října 1941 byla v Praze-Jinonicích zatčena obsluha radiové stanice Sparta a v následujících dnech se rozběhla rozsáhlá zatýkací akce pražského gestapa s cílem odhalit rozhodující řídící složky a prakticky tak zničit opět zesilující ilegální odbojové hnutí.
V té době došlo rovněž ke stupňování pátracích a represivních opatření brněnského gestapa směřující k odhalení činnosti a rozbití ilegální odbojové organizace Moravská pětka. V této souvislosti byl dne 6. října 1941 zatčen jeden z jejích vedoucích představitelů, tehdejší Policejní rada policejního ředitelství v Brně JUDr. František Chládek. Po svém zatčení byl dne 7. října podroben drastickému výslechu, přičemž byl donucen vypovídat o svých spolupracovnících. Krutost výslechů se stupňovala tak, že ráno 8. října vyústila v Chládkovu smrt v důsledku brutálního mučení, protože jeho výpověď gestapo neuspokojovala. Ještě před tím však vyšetřovatelům uvedl jména svých brněnských spolupracovníků, Policejního rady Bohumila Hromádky
† 30. 4. 1942 Mauthausen - umučen
a Policejního komisaře Jindřicha Procházky
† 7. 2. 1942 Mauthausen - umučen
, kteří byli následně okamžitě zatčeni. Při jejich výslechu bylo, mimo jiných, rovněž zmíněno i jméno Josefa Jedličky.
Podle poválečné výpovědi příslušníka referátu II BM brněnského gestapa Karla Wochiana
Odsouzen Národním lidovým soudem k trestu smrti a v roce 1947 v Brně popraven
se Hromádka i Procházka po svém zatčení a výslechu zavázali pracovat jako Vertrauensmanner (důvěrníci) gestapa.

Při jedné z mnoha tehdejších zatýkacích akcí pod vedením Referátu IV b 2 pražského gestapa byl kolem 02:30 hod. v noci na 9. října 1941, při příchodu na jednu ze svých konspiračních adres v bytě rodiny Josefa Rozuma
Josef Rozum, nar. 31. března 1894 v Rychnově nad Kněžnou. Syn Josefa a Františky, roz. Vyskočilové. Klempíř, člen Klubu československých turistů. Ženatý s Kateřinou, roz. Karfreitagovou, bytem Praha VII, Nad Královskou oborou 147/25.Od konce dubna 1941 ukrývatel doc. Krajiny. Zatčen večer 8. října 1941. Popraven v koncentračím táboře Mauthausen dne 13. února 1942. Za svoji odbojovou činnost byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam
na adrese Praha VII-Bubeneč, Nad Královskou oborou č. p. 147/25, pravděpodobně náhodně zatčen  RNDr. Josef Jedlička, který se při zatýkání snažil zničit koncepty zpravodajských depeší a v inkriminovaný okamžik se při vzniklé potyčce pokusil spáchat sebevraždu zastřelením. Jeho snaze tehdy zabránil Kriminální tajemník gestapa Fritz Petereit.
Náhodnost jeho zatčení pravděpodobně spočívala ve skutečnosti, že v uvedeném bytě se často skrýval jeden z nejvyšších představitelů domácího nevojenského odboje, Generální tajemník Československé strany národně socialistické Doc. RNDr. Vladimír Krajina, a tak se tento byt stal předmětem zájmu pražského gestapa v rámci probíhajícího sledování jeho aktivit.
V tomto bytě chtěl Josef Jedlička zanechat svému šifrantovi Doc. RNDr. Radimovi Nováčkovi, který mu byl zapůjčen od odbojové organizace Politické ústředí, k zakódování zjištěné zpravodajské informace určené k předání jako radiové depeše pro centrálu GRU. Při svém příchodu tak byl Josef Jedlička, jako  neznámá a podezřelá osoba, hlídkujícími příslušníky gestapa ihned zatčen.
V době svého zatčení však Josef Jedlička ještě netušil, že ve večerních hodinách předchozího dne 8. října byli ve své bytě zatčeni manželé Vojáčkovi. Téhož dne byl rovněž zatčen Václav Jelínek, který byl během následujících brutálních výslechů v Petschově paláci umučen dne 22. října 1941. Jako příčina jeho smrti byl uveden zánět plic.
Nezodpovězenou tak zůstává otázka, zda pozdější zatčení Josefa Jedličky v konspiračním bytě v noci na 9. října bylo skutečně dílem náhody, nebo se jednalo o důsledek brutálních výslechů již dříve zatčených Radima Nováčka, manželů Vojáčkových, Václava Jelínka, nebo i rezidenta GRU pro oblast Moravy Antonína Kose, který byl zatčen dne 4. října 1941.
Pátrání po Josefu Jedličkovi však mohlo podle jiných pramenů rovněž nepřímo souviset s předcházejícím odhalením jiné zpravodajské činností, kterou ve prospěch SSSR rovněž pod řízením rezidentury GRU v Praze prováděla již zmiňovaná zpravodajská síť bývalého předválečného příslušníka československého vojenského letectva četaře Radoslava Seluckého
Na počátku 30. let působil Radoslav Selucký jako Polní pilot-letec u Leteckého pluku 1 ve Kbelích u Prahy. Potom odešel do zálohy a jako dopravní pilot se stal zaměstnancem Leteckého oddělení společnosti Baťa ve Zlíně. V létě roku 1939 odešel ilegálně do Polska a po jeho porážce přešel s legionem pplk. Ludvíka Svobody do SSSR. Zde byl během pobytu v internačním táboře v Jarmolincích spolu s dalšími bývalými příslušníky vojenského letectva (čet. Jan Vycpálek, des. Jaroslav Lonek, svob. Vladislav Bobák a svob. Miloslav Hůla) vybrán československými vojenskými orgány ke spolupráci s GRU a zařazen do její výcvikové školy. Po absolvování příslušného zpravodajského kurzu v Moskvě byli v zimě počátkem roku 1940 ilegálně vysláni zpět na protektorátní území s cílem vybudovat vlastní agenturní zpravodajskou síť pod řízením Leonida Mochova, vedoucího rezidentury GRU v Praze. Seluckému v jeho činnosti významně pomáhali rovněž ilegálně působící členové bývalého Svazu letců, hlavně jeho tajemník Josef Malý a rovněž Jaroslav Kupka, kteří byli napojeni na činnost ON a pomohli mu k navázání styku s některými jejími pracovníky, mimo jiných v březnu 1940 i s mjr. RNDr. Josefem Jedličkou. Dne 4. března roku 1941 došlo na základě udání Jaroslava Bednáře k zatčení Radoslava Seluckého a postupně prakticky všech dalších vedoucích představitelů, informátorů a důvěrníků. O rozsahu činnosti této zpravodajské skupiny svědčí fakt, že počet zatčených přesáhl přes 200 osob a byly zničeny 4 radiové stanice. Z tohoto důvodu proto počátkem dubna 1941 rovněž náhle ukončil i svůj pobyt v Praze vedoucí rezidentury GRU Leonid Mochov. Dne 20. června 1941 hlásil SS - obergruppenführer a generál policie Reinhardt Heydrich svému nadřízenému Heinrichu Himmlerovi:....„bylo zjištěno, že představitel ruského konzulátu v Praze Leonid Mochov byl hlavou ruské vyzvědačské sítě v protektorátu“. V období po německém napadení SSSR dne 22. června 1941 došlo k výraznému zostření výslechů Radoslava Seluckého a dalších osob zatčených v rámci jeho agenturní sítě. V této souvislosti byli postupně odhalování další agenti, informátoři, důvěrníci a spolupracovníci, mezi které rovněž patřil i Josef Jedlička a jeho někteří spolupracovníci. Na základě zatčení Radoslava Seluckého a jeho spolupracovníků bylo později v roce 1942 vyneseno celkem 58 rozsudků trestu smrti, které byly postupně vykonány. Sám Radoslav Selucký byl popraven v Drážďanech dne 28. července 1943 (dne 20. října 1945 byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939). Dalších více než 20 osob bylo umučeno nebo zemřelo z jiných důvodů v nacistických věznicích nebo koncentračních táborech během výkonu gestapem nařízené ochranné vazby (Schutzhaft). Tato spolupráce domácího a zahraničního českého protifašistického odboje s pražskou rezidenturou GRU pod vedením Leonida Mochova byla dosud poměrně málo známa. Ve své době však vešla do historie, když právě tato zpravodajská činnost pražské rezidentury GRU tvořila součást argumentace německého ministra zahraničních věcí Joachima von Ribbentropa při zdůvodňování německého útoku na SSSR.
. V této agenturní síti od počátku března 1941 rovněž působil Jaroslav Bednář
Hlavní aktér odhalení agenturní sítě Radoslava Seluckého a jeho spolupracovníků, který důvěru Seluckého získal již v průběhu 20. let, kdy ve vojenském letectvu působil jako jeho pilotní žák - čekatel. Po okupaci v roce 1939 se však přihlásil k německé národnosti a zároveň stal se konfidentem a agentem Sicherheistdienstu (německá bezpečnostní služba). V roce 1945 uprchl do Rakouska, kde v poklidu žil až do roku 1968. V té době požádala Československá vládní komise pro stíhání nacistických válečných zločinců rakouskou stranu o jeho vydání do ČSSR. Rakouské spolkové ministerstvo vnitra tuto žádost jako neodůvodněnou v roce 1969 zamítlo. Jeho další osudy nejsou v současné době známy.
z Prahy-Modřan pracující toho času jako obchodní cestující.
Jakmile gestapo zjistilo, že má v rukou Josefa Jedličku, byla okamžitě spuštěna další vlna výslechů, razií a zatýkání, neboť činnost mnoha osob působících ve spojení s Radiotelegrafickou skupinou ON - východ a odbojovou skupinou Julek byla již po několik měsíců sledována a nyní tak hrozilo reálné nebezpečí, že budou tyto osoby varovány a z připravované smyčky tak uniknou.
V této souvislosti již není v současnosti možno prakticky zjistit jaký počet odhalení a zatčení lze přičíst násilím vynucené výpovědi Josefa Jedličky, kolik výpovědím dalších osob, případně kolik odhalení jde na vrub vlastní důsledné pátrací a analytické činnosti gestapa.
Po svém zatčení Josef Jedlička podlehl těžkému zostřenému výslechu a potom co gestapo přinutilo k výpovědi a následně přesvědčilo ke spolupráci jeho ženu Magdu pod záminkou možnosti záchrany života svého manžela, přiznal, že pracuje pro vojenskou zpravodajskou službu SSSR a prozradil informace o zpravodajské činnosti, šifrovém klíči a svých dalších spolupracovnících. Rovněž uvedl, že se scházel s Doc. Krajinou a  pplk. Balabánem, u kterého viděl několik důvěrných dokumentů a informací zpravodajského charakteru pocházejících od jemu osobně neznámého, pravděpodobně vysoce postaveného příslušníka SS nebo Wehrmachtu.
Prozradil také svoji nadcházející schůzku s plk. Josefem Churavým
Před svým odchodem do ilegality, v období těsně po okupaci ČSR v roce 1939, ukryl Josef Churavý, do té doby působící jako Zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) před okupanty 25 nákladních automobilů plných různých topografických přístrojů, map, elaborátů a dalšího materiálu VZÚ a za tuto svoji činnost byl v nepřítomnosti, v červenci 1940 odsouzen německým polním soudem k trestu smrti. Josef Churavý byl, na základě gestapem násilím zjištěných informací, zatčen večer dne 9. října 1941 na plánovaném místě schůzky s Josefem Jedličkou v prostoru pražského nábřeží Na Františku. Dne 30. června roku 1942 byl stanným soudem v Praze opětovně odsouzen k trestu smrti zastřelením a ještě téhož dne večer na střelnici v Praze-Kobylisích popraven. Po osvobození Československa byl v roce 1946 plk. Josef Churavý povýšen do hodnosti brigádní generál in memoriam a zároveň mu byl udělen Československý válečný kříž 1939.
(krycí jméno Kapr, Vlk), svým dřívějším spolupracovníkem ve Vojenském zeměpisném ústavu, který v roce 1941 působil jako jeden z vedoucích představitelů odbojové organizace ON, byl jejím zástupcem v organizaci ÚVOD a rovněž působil jako vedoucí vojenské části PV-VZ.
Výslechy a mučení Josefa Jedličky a Josefa Churavého zatčeného dne 9. října ve večerních hodinách v prostoru pražského nábřeží Na Františku, prováděli na řídící služebně pražského gestapa Vedoucí IV. Oddělení Wilhelm Schultze
Podle nepotvrzených zdrojů byl Wilhelm Schultze dvojitým agentem britské Intelligence Service (britské zpravodajské služby).
, inspektor III. oddělení Oskar Fleischer, Vrchní kriminální tajemník III. oddělení Willi AbendschönVedoucí protikomunistického referátu Willi Leimer.
Podle některých neověřených zdrojů byli Abendschön a Leimer zároveň agenty sovětského NKVD (Narodnyj komissariat vnutrennich děl - Lidový komisariát vnitřních záležitostí), který v té době představoval centrální státní orgán SSSR zabývající se otázkami vnitřní bezpečnosti, zahraniční rozvědky a kontrarozvědky a později byl přejmenován na Ministerstvo vnitra SSSR. Podle stejných zdrojů měl být Leimer během války dokonce tajně vyznamenán Leninovým řádem. Po osvobození Prahy byli oba dva dne 9. května 1945, společně s dalšími příslušníky pražské úřadovny Gestapa, zatčeni pražskými povstaleckými orgány (Štábem pro styk se sovětskou policií), následně vydáni sovětským orgánům a deportováni do SSSR, kde jejich stopy mizí.
Na výsleších Josefa Jedličky se rovněž podílel bývalý předválečný příslušník československé policie Josef Chalupský
Po německé okupaci přijal německé občanství a stal se tlumočníkem pražského gestapa. Aktivně se zapojil do akcí proti skupině Balabán, Mašín, Morávek, osobně vyslýchal parašutistu Františka Pavelku (výsadek Percentage) a účastnil se i zásahu proti československým parašutistům ukrytým v Kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Jako aktivní úředník gestapa měl na svědomí mnoho promarněných životů, po válce však zůstal nepotrestán a až do 60. let působil jako agent československé Státní bezpečnosti.
.

V souvislosti se zatčením a odhalením činností Josefa Jedličky a Josefa Churavého byly rovněž zatčeny jejich manželky, které byly o odbojové činnosti svých manželů informovány a podporovaly je. Pod příslibem ušetření životů svých manželů, údajně obě souhlasily se spoluprací s gestapem a následně byly propuštěny.
Brutálním způsobem vynucená výpověď mjr. Jedličky, podvodnou lstí vylákané informace od jeho manželky Magdy a následné zatčení dalších osob, měly tragický dopad na členy ilegální odbojové organizace Julek, Radiotelegrafické skupiny ON - východ a rovněž na další odbojové spolupracovníky.
Nejprve byl dne 9. října zatčen druhý šifrant profesor RNDr. František Ulrich
Během zatýkání byl při vzájemné přestřelce postřelen a na následky těžkého zranění zemřel ve Vězeňské nemocnici na Pankráci dne 22. října 1941.
. Hlavní šifrant Radim Nováček byl zatčen dne 10. října ve svém bytě v Praze XIV-Nuslích, Žateckých č. p. 1224. Dne 11. října byli zadrženi Emanuel Prüll a mjr. Vladimír Ellner, dne 13. října 1941 byl zatčen radiový mechanik Jindřich Fröde
Jindřich Fröde, nar. 24. prosince 1900 v Žamberku. Hodinář, radiotechnik. V Hradci Králové nastoupil v roce 1920 základní vojenskou službu. Oženil se s Julií roz. Novákovou. Měli spolu syna Jindřicha a dceru Vlastu. Od roku 1924 bydleli v Přelouči, Smetanova 781. Zaměstnán jako revizor u firmy Radiotechna Přelouč. Předválečný člen sociálně-demokratické strany. Začátkem roku 1941 se stal nejprve spolupracovníkem, poté členem Jedličkovy ilegální skupiny JULEK. Působil jako opravář poškozených radiostanic a zúčastnil se vysílání stanice MAGDA. Dne 13. října 1941 večer zatčen příslušníky pardubické venkovní služebny Gestapa. Nejprve vězněn v Kolíně, poté v Praze. Popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 13. února 1942. Za svoji odbojovou činnost byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.
a následně 14. října 1941 radisté František Chyba
František Chyba, nar. 20. února 1914 v Praze. Syn Václava a Anny, roz. Bydlová (Bitlové). Ženatý s Věrou, roz. Czabkevovou, bytem Kolárova 541, Praha Radotín (nyní Máchova 549). Od července do září 1941 obsluhoval vysílací stanici, kterou převzal od mjr. Jedličky a udržoval s ní radiový kontakt s Moskvou. Zatčen 14. října 1941. Popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne transportován 6. února 1942, popraven 13. února 1942. Za svoji odbojovou činnost byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.
a Otakar Batlička, dne 16. října potom Jaroslav Toufar a Ladislav Stříbrský, včetně dalšího radisty Ing. Jaroslava Kleinera
Ing. Jaroslav Kleiner, nar. 15. 2. 1904 Lužná u Rakovníka. Civilní zaměstnanec MNO, později vedoucí technického provozu Českého rozhlasu (odborník na akustiku a elektrotechniku,  rozhlasový technik, vynálezce a vedoucí rozhlasové zkušebny). V polovině 20. lét se přestěhoval do Prahy, kde studoval pražské ČVUT. Při svých studiích se angažoval jako člen křesťanské organizace YMCA. Z tohoto působení zároveň pochází mnoho jeho pozdějších přátel, s nimiž za války působil v odboji a zde se rovněž také seznámil se svou pozdější manželkou. Od roku 1927 byl ženatý s Antonií, roz. Steinitzovou. Manželé patřili mezi pražské kvakery, spatřující v evangeliu především sociální humanistický aspekt. Po dokončení studií získal v roce 1929 zaměstnání jako laborant a asistent ve Vojenském technickém a leteckém ústavu (VTLÚ) MNO v Letňanech u Prahy (v pozdější době zde působil i Josef Jedlička). Podílel se zde na výzkumu a prováděl své první elektrotechnické pokusy, které později rozpracovával už jako zaměstnanec Československého rozhlasu, když do služeb jeho technického oddělení nastoupil na vlastní žádost v roce 1931. Nadále zůstával aktivním členem pražské YMCA a v této době rovněž vstoupil do Amerického ústavu v Praze, kde se jednak účastnil přednášek, ale také se aktivně podílel na organizaci akcí a komunikoval se zahraničními hosty a odborníky. Hovořil plynně anglicky a velmi dobře mluvil také francouzsky a německy. Tyto znalosti využíval i v rozhlasovém technickém oddělení při zahraničních odborných stáží, kde se školil v technickém zajištění rozhlasového provozu a získal tak zkušenosti s rozhlasovým vysílám v anglické BBC, v německém i holandském rozhlase. Vedle své práce technika pracoval také na svých výzkumech v oboru elektrotechniky a akustiky. Výsledkem byl patent na obkladové desky „Blattnerofon“ tlumící zvuk, které zlepšovaly akustické vlastnosti nahrávacích studií. Začal navrhovat rozhlasová studia v hlavní pražské budově Československého rozhlasu i v mimopražských studiích. Od druhé poloviny 30. let navrhoval studia a sály pro instituce a firmy působící mimo rozhlas. Podílel se tak např. na konstrukci kinosálů v Praze na Vinohradech, ve Zlíně a Brně, byl autorem akustického a technického vybavení hudebních sálů Státní konzervatoře v Praze a zkušební síně Národního divadla. Napsal několik odborných statí a dvě publikace – O akustickém obložení stěn studií a Záznam zvuku v českém rozhlasu. Ing. Kleiner byl údajně zasvěcen do akce německého emigranta Ing. Rudolfa Formise, jenž na přelomu let 1934-35 vysílal ilegální rozhlasové vysílání v hotelu Záhoří u Štěchovic a byl Heydrichovými agenty zavražděn. Jeho další kariéru však přerušila okupace a začátek druhé světové války. Jaroslav Kleiner se přidal k odboji v lednu roku 1940. V této době se společně se svojí manželkou podíleli na aktivitách ilegálního hnutí kolem Rudolfa Mareše, sekretáře organizace YMCA, kde pomáhal s vydáváním protiněmeckých tiskovin, především časopisy V boj, Český kurýr a také texty Petičního výboru Věrni zůstaneme. Jaroslav Kleiner se přímo v rozhlase zapojil do skupiny kolem Ing. Stanislava Singera, pro kterého pomáhal konstruovat rozhlasové přijímače a udržovat radiotelegrafické spojení s jeho zahraničními spolupracovníky v Rakousku. Odboji tak nabídl své bohaté znalosti z elektrotechniky a zkušenosti s konstrukcí a provozem radiotelegrafických přístrojů. Vedle toho se rovněž postupně zapojil do akcí ÚVOD a především se, společně s manželkou, podílel na zpravodajské činnosti v odbojové skupině JULEK působící pod vedením mjr. Josefa Jedličky. Podílel se na hledání vhodného ubytování pro československé parašutisty vyslané z Velké Británie (pravděpodobně pro Františka Pavelku z výsadku Percentage), na zpravodajské činnosti okruhu mjr. Josefa Jedličky a na přechovávání operativních zpravodajských materiálů, zbraní a výbušnin. Byl zatčen dne 16. října 1941 a popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 13. února 1942. Za svoji odbojovou činnost byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.
společně se svojí manželkou Antonií Kleinerovou,
Sociální pracovnice, do roku 1939 funkcionářka YMCA (Young Woman´s Christian Association), po svém zatčení vězněna na Pankráci, v Terezíně a v Ravensbrücku, od roku 1945 Sociální tajemnice svazu národní revoluce, do roku 1948 poslankyně Národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou, v listopadu 1949 zatčena a později zařazena do procesu s JUDr. Miladou Horákovou a spol., odsouzena na doživotí a k peněžní pokutě 20. tis. Kč., propuštěna na amnestii presidenta republiky v roce 1960.
kteří byli zároveň napojeni na činnost odbojové organizace PV-VZ. Kdy, kde a za jakých okolností byl zatčen elektrotechnik a radista Jiří Řanda
Jiří Řanda, 24. dubna 1914 v Praze. Ženatý s Viktorií, roz. Krusákovou, bytem Poupětova 22, Praha VII-Holešovice. Člen trampské osady Silver Foxes u Libřice. Vězněn na Pankráci, dne 15. listopadu deportován do Malé pevnosti Terezín. Popraven v koncentračním táboře Mauthausen dne 13. února 1942. Za svoji odbojovou činnost byl v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.
, není v současnosti známo.

Zatčení muži byli nejprve společně vězněni a vyslýcháni na Pankráci a odtud dne 15. listopadu převezeni do Malé pevnosti Terezín. Stanným soudem v Praze byli dne 19. ledna 1942 odsouzeni k trestu smrti za velezradu a dne 6. února 1942 deportováni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli v odpoledních hodinách dne 13. února 1942 popraveni. Jednalo se o první hromadnou exekuci Čechů provedenou v tomto koncentračním táboře. Lze důvodně předpokládat, že zemřeli obdobně jako mnoho jiných vězňů odsouzených k trestu smrti rukou nacistického lékaře Eduarda Krebsbacha, nebo některého z jeho pomocníků, na následky vpíchnutí benzinové injekce do oblasti srdeční krajiny.
V knize zemřelých v koncentračním táboře Mauthausen je uvedeno, že v pátek dne 13. února 1942: (pod pořadovým číslem 101) byl popraven v 15:10 hodin František Chyba, ve věku 27 let, (pod pořadovým číslem 102) byl popraven v 15:13 hodin Jindřich Fröde, ve věku věk 41 let, (pořadové číslo 103) Otakar Batlička, zemřel v 15:16, věk 46 let, (pořadové 104) Jaroslav Toufar v 15:19 hodin, věk 38 let, (pořadové číslo 105) Josef Rozum v 15:22 hodin, věk 67 let, (pořadové číslo 107) Jiří Řanda v 15:28 hodin, věk 27 let, (pořadové číslo 108) Jaroslav Kleiner v 15:31 hodin, věk 37 let, (pořadové 110) Ludvík Stříbrský v 15:37 hodin, věk 35 let a (pořadové číslo 111) Radim Nováček v 15.40 hodin, věk 36 let.
František Vojáček byl v koncentračním táboře Mauthausen popraven dne 24. dubna 1942.
Vedoucí Radiotelegrafické skupiny ON - východ mjr. Vladimír Ellner, byl Stanným soudem v Praze dne 19. ledna 1942 odsouzen k trestu smrti za velezradu a později ještě před odesláním do koncentračního tábora Mauthausen byl pravděpodobně umučen v Malé pevnosti Terezín.
Prof. PhDr. Jaroslav Papoušek byl zatčen v souvislosti s jinou odbojovou činností v prosinci 1941 a dne 1. ledna 1945 byl umučen v koncentračním táboře v rakouském Sudenu.
Podrobnosti o tom kde, kdy a za jakých podmínek byl zatčen PhDr. Václav König, nejsou v současnosti známé. Dne 5. září 1944 byl popraven ve věznici München-Stadelheim.
Jaroslav Kratochvíl nebyl gestapem v souvislosti s činností Josefa Jedličky odhalen, avšak dne 11. ledna 1945 byl zatčen v souvislosti s jeho spoluprácí se IV. ilegálním vedením KSČ a se Zahraničním byrem KSČ v Moskvě a 20. března 1945 byl umučen v Malé pevnosti Terezín.
Zatčení v té době rovněž unikl radista Bohuslav Bachura
Bohumil Bachura, nar. 20. Prosince 1894 v Bohosudově. Bývalý místní starosta Sokola. Po německém záboru pohraničí odešel v říjnu 1938 do Prahy. V rezistenční činnosti organizoval odchod vojáků do zahraničí, vyhledával vhodné byty pro provoz radiostanic. V roce 1941 se fzapojil do organizování spojovacího programu JACK a MAGDA. Byl napojen na JUC. Rudolfa Mareše a významnou odbojovou skupinu PARSIFAL. V polovině května 1942 se setkal s parašutistou rtm. Josefem Valčíkem. Byl zatčen v jiné souvislosti 27. června 1942. Zastřelen v Malé pevnosti Terezín 27. ledna 1945. Za svoji odbojovou činnost byl Bohumil Bachura v roce 1945 vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam.
, avšak byl zatčen dne 27. června 1942 v souvislosti s jinou činností v rámci odbojové skupiny Parsifal a později byl dne 27. ledna 1945 zastřelen v Malé pevnosti Terezín.
Karel Šváb byl popraven dne 30. června  1942 na střelnici v Praze-Kobylisích, Karel Hladeček byl popraven dne 19. září 1944 ve věznici München-Stadelheim.
Osudy Josefa Fettera, Josefa Doskočila
podle nepotvrzených informací popraven v září 1944 ve věznici München-Stadelheim
, Alfonze Remundy a dalších nejsou v současné době známy.
Emanuel Prüll byl stanným soudem v Praze dne 19. ledna 1942 odsouzen k trestu smrti za velezradu a dne 6. února 1942 byl deportován do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde se mu však za dosud neznámých okolností podařilo přežít a v roce 1945 se vrátil do osvobozeného Československa. Od 6. února 1954 byl evidován jako spolupracovník StB v kategorii „Agent” pod krycím jménem „Eman”.
PhDr. František Bauer byl počátkem ledna 1942 zatčen pro podezření z odbojové činnosti, ale díky svým dobrým kontaktům s gestapem byl již o šest týdnů později pro nedostatek důkazů propuštěn. Od 3. ledna 1956 byl evidován jako spolupracovník StB v kategorii „Agent” pod krycím jménem „Horák”.
Na základě výpovědi Josefa Jedličky byl dne 25. října 1941 zatčen svobodník aspirant František Pavelka, jediný člen paradesantního výsadku Percentage, který byl v noci na 4. října 1941 v rámci prvního úspěšně provedeného vzdušného výsadku z Velké Británie vysazen nad územím protektorátu. Jeho úkolem bylo předat ilegální odbojové organizaci ÚVOD novou radiostanici MARK III, navázat spojení s Londýnem a dále v ní působit jako radiotelegrafista. Po svém zatčení byl nejprve vězněn v pankrácké věznici, poté byl předán berlínskému lidovému soudu, kde byl dne 28. října odsouzen k trestu smrti a 11. ledna ve věznici v Berlíně-Plötzensee popraven stětím
František Pavelka byl v roce 1945 dvakrát vyznamenán Československým válečným křížem 1939 in memoriam a v roce 1948 povýšen do hodnosti kapitán pěchoty in memoriam
.
Zatčení Františka Pavelky mělo ve svém konečném důsledku ještě jeden tragický epilog. Při svém zatčení nestačil zničit všechny vysílací údaje, záchytné adresy a další materiály, které měl u sebe. Gestapo tak poprvé získalo adresy rodin HorákovýchStříbrných z Lidic, kterých bylo v pozdějším období, po atentátu na Zastupujícího říšského protektora Reinhadta Heydricha, zneužito k odvetným opatřením spočívajících ve vyvraždění obyvatel této obce, k jejímu vypálení a srovnání se zemí dne 10. června roku 1942.

Při pátrání po okruhu možných odbojových spolupracovníků Policejního rady policejního ředitelství v Brně JUDr. Františka Chládka se brněnská služebna gestapa brzy dostala na stopu docenta anorganické chemie na Masarykově universitě RNDr. et ThDr. Františka Schacherla. Jeho zatčení proběhlo dne 17. října 1941. V té době byl v jeho bytě objeven jím vlastnoručně vedený deník obsahující mimo jiného rovněž seznam osob s přehledem jejich peněžitých darů pro odboj. Dále byla rovněž nalezena vojenská mapa území Moravy a Slezska, na které byly vyznačeny plochy geograficky a klimatologicky vhodné pro provedení případných vzdušných výsadků. Při výslechu byl jako autor těchto analýz označen prof. PhDr. František Koláček, který byl zatčen dne 5. prosince 1941.
Pražská ústředna gestapa, v souvislosti s objasňováním dalších možných aktivit RNDr. Josefa Jedličky na Moravě a při prověřování jeho kontaktů na brněnské policejní úředníky Bohumila Hromádku a Jindřicha Procházku odhalila jméno Doc. RNDr. Bohuslava Hrudičky, který byl zatčen dne 17. listopadu 1941.
Při jeho výslechu bylo zjištěno, že se na žádost Josefa Jedličky podílel na vypracování několika geografických a klimatologických analýz oblastí na území Moravy a Slezska vhodných k provedení vzdušných paradesantních výsadků. O několik dní později byl 10. prosince odhalen a zatčen prof. RNDr. Josef Sahánek a 11. prosince rovněž prof. RNDr. František Říkovský.
Prof. PhDr. František Koláček byl dne 13. ledna 1942 odsouzen stanným soudem v Brně k trestu smrti. Dne 3. února došlo k jeho transportu do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl dne 7. května 1942 popraven.
Doc. RNDr. Bohuslav Hrudička byl po svém zatčení vězněn v brněnských Kounicových kolejích. Dne 3. února 1942 byl rozhodnutím stanného soudu předán gestapu k provedení nařízené ochranné vazby a převezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde dne 13. dubna 1942 zemřel na pleuropneumonii, jako následek předtím prodělaného zánětu plic.
Obdobným způsobem byl v Brně vězněn prof. RNDr. František Říkovský a rovněž 3. února 1942 byl v rámci nařízené ochranné vazby transportován do koncentračního tábora Mauthausen. Zde byl dne 15. října 1942 umučen během svého těžkého neurologického onemocnění.
Prof. RNDr. Josef Sahánek byl nejdříve rovněž vězněn a vyslýchán v Kounicových kolejích v Brně. Dne 3. února byl v rámci nařízené ochranné vazby a převezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl dne 23. března 1942 umučen.

V přímé souvislosti s činností Josefa Jedličky bylo gestapem pozatýkáno celkem 76 jeho spolupracovníků, z nichž 22 bylo v koncentračních táborech a věznicích popraveno nebo umučeno.
V souvislosti se zapojením do činnosti jiných odbojových skupin, avšak ale i z důvodů spolupráce s Josefem Jedličkou bylo zatčeno dalších nejméně 8 osob, které byly později rovněž popraveny, nebo umučeny.
Z jeho dnes známých nejbližších spolupracovníků se podařilo před zatčením gestapem uniknout Antonínu Zaplatílkovi
V nepřítomnosti byl odsouzen k trestu smrti. Až do roku 1945 se skrýval v domě Václava a Eugenie Pavlovcových v Nové Pace. Zemřel dne 1. srpna 1975.
, Josefu Kaubemu
Po roce 1945 zastával funkci 3. náměstek předsedy MěNV v Kutné Hoře, později byl soudcem z lidu při okresním soudu se sídlem tamtéž.
, Bohumilu Brožkovi
Po roce 1945 členem užšího výboru (předsednictva) MěNV v Kutné Hoře.
a Františku Pipkovi
Dne 5. května 1945 zakládal revoluční národní výbor v Kutné Hoře.
, kteří se potom až do května 1945 skrývali v ilegalitě. Činnost dalšího radiotelegrafisty Emila Jiráta nebyla gestapem nikdy odhalena z důvodu, že byl k odbojové činnosti angažován Otakarem Batličkou až v pozdějším období a bez vědomí Vladimíra Ellnera a Jedličky, kteří o jeho zapojení do systému radiotelegrafického spojení nebyli nikdy, ani dodatečně informováni.
František Klečka
Pro československou vojenskou zpravodajskou službu pracoval po roce 1945 jako číšník v jídelních vozech mezinárodních rychlíků na trati Praha - Paříž. V prosinci roku 1948 byl v Německu zatčen a za špionáž odsouzen na 20 let odnětí svobody. Počátkem 50. let byl v rámci vzájemné výměny agentů propuštěn a repatriován zpět do Československa, kde poté působil jako důstojník Vojenské kontrarozvědky. Od 10. června 1954 byl evidován jako spolupracovník StB v kategorii „Agent” pod krycím jménem „Praděd” a „Ateliér”.
nebyl při své odbojové činnosti gestapem nikdy odhalen a v květnu 1945 se vrátil se sovětskou armádou do osvobozeného Československa.
Jeho bratr Vojtěch Klečka
Po únoru 1948 se stal se převaděčem československých občanů, kteří v té době ilegálně opouštěli republiku, na konci roku 1948 sám přešel do Německa a stal se agentem - chodcem kontrarozvědné služby USA Counterintelligence Corps - CIC, který na území ČSR doručoval především peníze, zbraně a radiové stanice. Dne 17. června 1949 byl  na pražském Hlavním nádraží zatčen a 1. listopadu  1950 byl odsouzen k trestu smrti za vyzvědačství, velezradu a nedovolený přechod státních hranic, avšak z důvodu svých dřívějších odbojových zásluh mu byl udělený trest změněn na doživotní odnětí svobody, které si odpykával ve věznicích v Leopoldově, na Pankráci, v Jáchymově a Příbrami. Propuštěn byl dne 6. září 1963.
nebyl při své odbojové činnosti gestapem nikdy odhalen.
Josef Jedlička rovněž spolupracoval s JUDr. Erikem Kolárem
JUDr. Erik Kolár, docent loutkářské fakulty a později prorektor Akademie musických umění (AMU), dramaturg a režisér. Narodil se 18. dubna 1906 v Praze a zemřel 16. února 1976 tamtéž. Ačkoliv dosáhl vysokoškolského vzdělání v oboru práv, věnoval se většinu svého života loutkářství. Již za gymnaziálních studií hrál v různých amatérských souborech, zejména v letech 1921 až 1930 ve vinohradské Studentské scéně, kde od roku 1926 působil jako její předseda. Od roku 1924 úzce spolupracoval s Loutkovým divadlem Umělecké výchovy, které byl ovšem nucen mezi lety 1939 až1945 opustit kvůli svému židovskému původu. V roce 1942 spoluzaložil Studentskou scénu. Od roku 1942 působil jako vedoucí oddělení evidence osob židovského původu při Židovské náboženské obci Praha, kde se snažil pomáhat varováním židů zařazených do transportů a zmírňovat jejich životní tragédii. Židovská náboženská obec v Praze byla přímo podřízena říšské Ústředně pro židovské vystěhování v Praze (od února 1943 přejmenované na Ústřední úřad pro uspořádání židovské otázky v Čechách a na Moravě). Koncem roku 1944 byl z dnes neznámého důvodu zatčen a deportován do koncentračního tábora Terezín, kde se dočkal osvobození v květnu 1945. Ve druhé polovině roku 1945 začal působit v přípravném výboru České protifašistické společnosti a v únoru 1946 byl jmenován tajemníkem svazu Československých spisovatelů. V roce 1948 se podílel jako spoluautor scénáře na vzniku přelomového československého filmu na téma holocaust Daleká cesta režiséra Alfréda Radoka. Intenzivně se věnoval literární činnosti a divadlu. Podílel se na formování sítě profesionálních loutkových scén a na vytvoření první vysokoškolské loutkářské katedry při DAMU, kde přednášel a v letech 1953 až 1969 byl vedoucím katedry a potom až do 1971 řadovým pedagogem. Vytvořil zde teoretické základy loutkářské dramaturgie a režie. Ačkoli po letech práce v amatérském divadle se po válce zapojil do profesionálního divadelnictví, měla jeho práce velký význam i pro amatérské divadelníky, kdy ovlivňoval celek českého loutkářství svou publicistickou činností, přednáškami a kurzy, věnovanými loutkářské dramaturgii a teorii. Pro své politické názory a činnost v koordinačním výboru uměleckých svazů v letech 1968 až 1969 byl v roce 1971 nucen odejít z DAMU a podruhé v životě mu byla znemožněna umělecká i veřejná činnost. Zasloužil se o vznik a narůstaní významu festivalu amatérských loutkářů Loutkářská Chrudim a vytrval při ní až do roku 1975. Jako organizátor, teoretik, pedagog, tvůrčí umělec, kritik a mnohonásobný porotce vynikal znalostmi, skromností, rozvahou, klidem, humorem a smyslem pro spravedlnost. Byl jedním z těch, kteří loutkářství začali emancipovat a včleňovat do všeobecného divadelního proudu.
. Jeho role v odbojovém hnutí není v současné době dostatečně objasněna. Lze důvodně předpokládat, že dodával informace z prostředí pražské židovské obce. V souvislosti se spoluprací s Josefem Jedličkou nebyl nikdy odhalen.

Manželky odbojářů Antonie Kleinerová, Kateřina Rozumová, Olga Vojáčková, Marie Churavá, Marta Batličková, Věra Chybová, Božena Stříbrská, Růžena Toufarová, Julie Frödeová, Naděžda Melniková-Papoušková a další byly většinou odvlečeni do koncentračního tábora v Ravensbrücku, kde se po celou dobu války o osudu svých manželů prakticky nic nedozvěděli, věznění nakonec přežili a v roce 1945 se vrátily do osvobozeného Československa.

Obnovením přerušeného spojení s moskevskou centrálou GRU, místo zlikvidovaných radiových stanic Josefa Jedličky, byl koncem října a počátkem listopadu roku 1941 pověřen zástupce řídícího rezidenta GRU ve Francii a zemích Beneluxu, vystupujícím pod krycím jménem Edward Kent (sovětský občan Viktor Sukulov za jehož identitou se skrýval kapitán GRU, vlastním jménem Semjon Kuzmič Starostin /1915 až 1995/), který působil v Bruselu jako vedoucí obchodní firmy s vínem. Předtím již od roku 1936 působil jako rezident GRU ve Stockholmu, kde působil pod krycí činností zástupce letecké společnosti Aeroflot a turistické kanceláře Inturist pro celou Skandinávii. Avšak záměr vybudovat novou síť vysílaček působících v Praze a jejím okolí, Plzni a v Brně, se mu již nepodařilo uskutečnit. Značně riskantní cesta Edwarda Kenta na území protektorátu byla totiž německou kontrašpionáží sledována a nakonec byla bruselská rezidentura GRU na přelomu let 1941/42 odhalena a rozbita. Kentovi se v té době sice ještě podařilo uniknout na území neokupované Francie (Marseille), kde však byl 12. listopadu 1942 zatčen.
Jeho výpověď před vyšetřovateli gestapa měla značný dopad na další působení značné části rezidentur GRU po celé Evropě, když vyzradil mnohé z toho, co věděl o jejich činnosti. Činnost Rudé kapely tak dostala první vážné trhliny, které se jí potom prakticky už nepodařilo nikdy zacelit, když na jaře roku 1944 byly rozbity její poslední zbytky působící ve Švýcarsku. Rozsah působení GRU v Evropě německou kontrašpionáž značně překvapil. V průběhu roku 1941 totiž německé bezpečnostní složky odhalily a rozbily intenzivní činnost většího počtu zpravodajských sítí GRU působících mimo jiné v Protektorátu Čechy a Morava, Belgii, Holandsku, Francii, Norsku, Bulharsku, na Slovensku, ale i v samotném Německu a jinde.
Za účelem odhalení a rozbití těchto zpravodajských skupin byla na osobní pokyn Heinricha Himmlera na podzim roku 1941 urychleně vytvořena zvláštní kontrašpionážní skupina (Sonderkommando Rote Kapelle) složená ze spolehlivých a kvalifikovaných pracovníků gestapa. Jedním z jejích největších úspěchů souvisejících se zatčením Edwarda Kenta bylo získání šifrového klíče používaného rezidenturou GRU ve Švýcarsku. Od prosince 1942 tak mohla německá kontrašpionáž dešifrovat část radiového spojení švýcarské rezidentury GRU s její řídící centrálou v Moskvě. Od léta 1942 sídlila zvláštní tato kontrašpionážní skupina v Paříži. V srpnu 1943 se jejím vedoucím stal hauptsturmführer SS Heinz Pannwitz, který dříve působil jako Vedoucí kriminální tajemník a Vedoucí referátu II G (sabotáže, zbraně, třaskaviny) při řídící služebně Gestapa v Praze. Působil rovněž jako velitel oddílů SS a Gestapa, které útočily na československé parašutisty ukryté v pražském Kostele sv. Cyrila a Metoděje. Od září 1942 byl potom přidělen k jednotce ZbV (zvláštní komando) „Brandenburg 800“, podílející se na kontrašpionážní činnosti při obléhání Leningradu. Po německé porážce a při svém útěku z území Francie byl počátkem května 1945 zatčen francouzskou vojenskou policií v Rakousku v doprovodu někdejšího zástupce vedoucího rezidenta Rudé kapely v zemích Beneluxu a Francii Edvarda Kenta (vl. jménem Viktora Sukulova), se kterým byl společně na vlastní žádost vydán do SSSR. Zde byl podle některých zdrojů získán jako agent NKVD a po proškolení repatriován zpět do SRN.

Ve druhé polovině roku 1941 a počátkem roku 1942 gestapo postupně odhalilo, zatklo a fakticky tak zničilo téměř celou síť spolupracovníků a členů ilegální odbojové organizace ÚVOD. Po zničení radiové stanice Sparta, zatčení mjr. Josefa Jedličky, plk. Churavého a dalších osob se pražskému gestapu rovněž rychle otevřela cesta k odhalení identity dosud neznámého zrádce (agenta X) působícího ve vlastních řadách. Tím se nakonec ukázal být Paul Thümmel, který v té době působil jako Hauptvertrauensmann (Hlavní důvěrník) oddělení kontrašpionáže pražské úřadovny Abwehru a zároveň vedoucí jeho domácí (protektorátní) sítě agentů. Paul Thümmel byl osobním přítelem Říšského vedoucího SS Heinricha Himmlera a zasloužilým členem NSDAP, který byl již od roku 1936 veden jako placený spolupracovník 2. oddělení hlavního štábu MNO (čs. vojenské zpravodajské služby) s kódovým označením agent A - 54
Zároveň se již od poloviny 30. let jednalo o agenta operačního zastírání Abwehru a rovněž o nebezpečného dubléra pracujícího pro obě strany. Protože se gestapu na podzim roku 1941 nedařilo po několik měsíců prokázat jeho nepřátelskou činnost, byl po dvou zatčeních vždy propuštěn a s konečnou platností zatčen až dne 21. března 1942. Následně byl v rámci nařízené ochranné vazby vězněn v policejní věznici gestapa v Terezíně a tam byl jako osoba nežádoucí dne 20. dubna 1945 zastřelen.
a působícím pod krycími jmény Voral, Franta, René a dalšími.

Po svém zatčení byl Josef Jedlička vězněn a vyšetřován v policejní věznici gestapa Praha-Pankrác. Na základě § 4 Nařízení o výjimečném stavu ze dne 27. září 1941 byl dne 2. února 1942 rodině Jedličkových zabaven veškerý jejich osobní movitý i nemovitý majetek.
Mimořádným stanným soudem v Praze byl mjr. RNDr. Josef Jedlička v úterý dne 30. června 1942 odsouzen k trestu smrti za velezradu a téhož dne 30. června byl kolem 19:30 hod. na pražské kobyliské střelnici, společně s dalšími 70 osobami, mezi kterými byli rovněž jeho blízcí spolupracovníci v odbojovém hnutí plk. Josef Churavý a pplk. Josef Mašín, zastřelen. Jiné prameny poukazují na skutečnost, že mohl být zastřelen samostatně téhož dne již ve 12:30 hod. přímo v areálu pankrácké věznice.

Manželka Josefa Jedličky Magdaléna, byla opětovně zatčena brněnským gestapem dne 27. června 1943 (téměř přesně jeden rok po popravě Josefa Jedličky) v souvislosti s kontrašpionážní akcí brněnského gestapa vedenou pod názvem „Löve“
Dne 25. března 1943 byli ve Východním Prusku v prostoru Tilsit – Insterburg zadrženi dva sovětští parašutisté s radiostanicí. Jedním byl česko-německý elektrotechnik a komunistický emigrant Achim Tristan Paltschik (vl. jménem Karel Polák, nar. 25. října 1910) a druhým český emigrant, zámečník Arnošt Langer (nar. 1900) z Uherského Ostrohu na Moravě. Jejich úkolem bylo dostat se z Východního Pruska na Moravu a zde vykonávat zpravodajskou činnost pro sovětskou vojenskou rozvědku GRU. Oba projevili ochotu spolupracovat na kontrašpionážní radiové protihře brněnského gestapa s krycím názvem „Löwe“, kterou vedl vrchní kriminální asistent kontrarozvědného referátu III-D (funkspiele) při Řídící úřadovně gestapa v Brně Rudolf König. Jelikož Langer byl jako radista velmi slabý, byl odeslán do koncentračního tábora Mauthausen, kde se dožil konce války. Pro radiovou protihru byl nakonec vybrán Paltschik, který byl umístěn do vazební věznice gestapa v brněnských Kounicových kolejích. V prvním telegramu bylo Moskvě oznámeno, že Arnošt Langer se zabil při seskoku padákem. Aby Moskva nezjistila, že skutečný Paltschik je zadržen, byl držen ve vazbě se zvláštním režimem, kde byl veden pod krycím jménem Herbert Pelikán. Šifroval a dešifroval rádiovou korespondenci s moskevskou centrálou a vysílal i na vlastní radiostanici TENSOR, kontrolován německým radistou. Zprávy pro Moskvu byly sestavovány brněnským gestapem. Jako pramen byly přitom používány otevřené zdroje - noviny a vysílání protektorátního rozhlasu. Bylo poměrně běžné, že německé průmyslové podniky přestěhované před bombardováním do Protektorátu, hledaly prostřednictvím inzerátů pracovní síly. Nebo že vojenské útvary, jejichž dislokace měla být tajná, oznamovaly v rozhlase, s kým budou jako domácí kde hrát fotbalový zápas. Další informace dodávala SD a vojenská velitelství. Naopak Moskva zasílala Paltschikovi informace o mrtvých schránkách a seznamy zájmových osob, které měl kontaktovat. Bylo zřejmé, že Moskva nemá s oblastí Moravy po likvidaci výsadků AROŠ III., IV., V. a S1/R dostatečné spojení a pokouší se touto cestou oživit svoji agenturní síť vybudovanou v letech 1939 až 1940. Zájmové osoby, jejichž jména, adresy a kontaktní hesla, které Paltschik obdržel z centrály GRU v Moskvě, potom kontaktovalo gestapo prostřednictvím přeběhlého československého parašutisty – Jana Kasíka (výsadek S1/R vysazený dne 10. září 1941 na Moravě, pod řízením Československé vojenské mise v SSSR), který působil jako konfident služebny gestapa v Moravské Ostravě pod krycím označením „MO 79“. Mezi osobami, které takto Kasík kontaktoval, byl například Zdeněk Bohuslav z Brna - Žabovresk, který pro Sověty pracoval pod krycím jménem „Jaro. Pro Moskvu zjišťoval zejména zprávy o vojenských transportech a o výrobě v Brněnské zbrojovce. Ke Kasíkovi však ihned projevil nedůvěru, a tak prostřednictvím radiové hry „Löwe“ byla o této skutečnosti ihned informována Moskva. Z Moskvy přišla Paltzikovi obratem nedešifrovatelná depeše, kterou Kasík předal Bohuslavovi. Teprve teď Bohuslav Janu Kasíkovi uvěřil, že má spojení s Moskvou. Kasík prostřednictvím Bohuslava navazoval styky s dalšími odbojáři, kteří byli ochotni Moskvě pomáhat. Bohuslav však nikdy Kasíkovi zcela nedůvěřoval a velmi zřídka mu sděloval, odkud sám informace čerpá. Proto jej gestapo, nemohlo využít pro účely volavčí sítě a rozhodlo se jej zatknout. Avšak Zdeňku Bohuslavovi se podařilo uniknout a ukrýval se až do dubna 1944, kdy byl zatčen a nakonec odeslán do koncentračního tábora Mauthausen. Ne každý, kdo byl takto prozrazen, byl však uvězněn. Gestapo by do Moskvy jen složitě zdůvodňovalo, proč každá kontaktovaná osoba, kterou Paltschik oslovil, byla dříve či později zatčena. Například v případě Waltera Reinera z Horních Počernic, majitele továrny na autovolanty, vedeného GRU pod krycím jménem „Adonis“ se proto zvolil jiný postup. Jan Kasík, vydávající se ze Paltschika, jej kontaktoval a Reiner mu ihned uvěřil, že jej posílá Moskva. Po nějaké době Reinera navštívili dva úředníci gestapa, představili se jako zaměstnanci finančního úřadu a řekli, že s ním potřebují provést nějaké daňové jednání. Až v budově gestapa bylo Reinerovi oznámeno, kdo jej zatkl. Musel souhlasit se závazkem informovat gestapo o každém kontaktu ze strany podezřelých osob. Po přijetí tohoto závazku byl propuštěn. Reinerova osoba byla následně uváděna jako zdroj informací, zasílaných v rámci radiové hry „Löwe“ do centrály GRU do Moskvy. Touto taktikou se gestapo jistilo, aby rádiová hra nebyla prozrazena. Walter Reiner pochopitelně o existenci kontrašpionážní radiové protihry „Löwe“ nic nevěděl. Gestapu tak zůstávala možnost kontroly nad totožností a pohybem agentů GRU, zpráv a dalšího materiálu předávaných prostřednictvím mrtvých schránek i nad obsahem rádiových zpráv odesílaných centrále GRU. Ačkoliv Walter Reiner nikoho nezradil ani neohlásil, mohlo gestapo pohodlně provést zatčení podezřelé osoby s odůvodněním, že osoba byla vyzrazena Reinerem, nebo zasílat do Moskvy libovolné dezinformace a odpovědnost za následky svádět jednoduše na Reinera. Kontrašpionážní radiová protihra „Löwe“ také centrále GRU předstírala, že skutečný Paltschik řídí na území protektorátu rozsáhlou zpravodajskou síť s významnými kontakty. Tyto kontakty byly z části vymyšlené a z části se jednalo o skutečné osoby, buď členy volavčích sítí, nebo osoby, které o organizovaném odboji neměly ani tušení. Často se jednalo o osoby, které byly zatčeny a následně opět propuštěny v rámci prověřování kartotéky emigrantů. Poválečná výpověď vrchního kriminálního asistenta kontrarozvědného referátu III - D (funkspiele) při Řídící úřadovně gestapa v Brně Rudolfa Königa provedená dne 16. října 1945 Státně bezpečnostním oddělením Ředitelství národní bezpečnosti v Brně, jejíž zápis byl založen pod č. j. 12543/45 objasňuje roli Magdy Jedličkové v kontrašpionážní radiové protihře „Löwe“. Kontrašpionážní rádiovou protihru „Löwe“ vedlo gestapo až do 7. května 1945, kdy byla v Jihlavě ukončena a její dokumentace zničena. Achim Tristan Paltschik byl gestapem propuštěn na svobodu a následně zařazen do transportu německých uprchlíků směřujících do Rakouska, kde jeho stopa končí.
, během které její život záhadným způsobem končí. Její zatčení a následné záhadné „zmizení“ přímo souvisí s činností Rudolfa Königa
Rudolf König, sudetský Němec, nar. 4. října 1911 v Krišťanovicích, okr. Moravský Beroun, trvalé bydliště Brno, Cejl č. p. 83, Hauptscharführer SS, vrchní kriminální asistent kontrarozvědného referátu III-D (funkspiele) při Řídící úřadovně gestapa v Brně. Po absolvování prezenční vojenské služby v Československé armádě pracoval jako prodavač v obchodě, ale v polovině 30. let byl propuštěn ze zaměstnání. Delší dobu nemohl najít žádné zaměstnání a proto dne 31. ledna 1937 nastoupil k československé státní policii do Brna. Přestože byl německé národnosti, nebyly mu v tomto směru činěny žádné překážky a již v dubnu 1938 byl přidělen jako asistent ke kriminální policii. V létě 1939 se po všeobecné výzvě dostavil na Oberlandrat (úřad německé okupační správy v Protektorátu Čechy a Morava) v Brně a přihlásil se jako Němec. Získal tak říšskou státní příslušnost a zároveň stal se členem NSDAP. U protektorátní kriminální policie setrval do 31. března 1940, kdy na vlastní žádost vstoupil do služeb Řídící úřadovny gestapa v Brně. Zpočátku sloužil v rámci stálé služby a jako tlumočník, později zajišťoval chod kuchyně pro zadržené vězně. V srpnu 1940 byl zařazen do III. „kontrarozvědného“ oddělení, kde po krátké stáži v kartotékách a absolvování 3 měsíčního kursu se stal řádným úředníkem gestapa. V květnu 1945 byl zatčen, následně vyšetřován Státně bezpečnostním oddělením Ředitelství národní bezpečnosti v Brně a dne 21. ledna 1947 byl tamtéž popraven.
, tehdejšího příslušníka kontrarozvědného referátu III-D (funkspiele) při Řídící úřadovně gestapa v Brně, který se v rámci akce „Löve“ podílel v roce 1943 na vedení kontrašpionážní radiové hry proti moskevské centrále vojenské rozvědky GRU.
Poválečná výpověď vrchního kriminálního asistenta kontrarozvědného referátu III-D (funkspiele) při Řídící úřadovně gestapa v Brně Rudolfa Königa provedená dne 16. října 1945 Státně bezpečnostním oddělením Ředitelství národní bezpečnosti v Brně, jejíž zápis byl založen pod č. j. 12543/45 objasňuje roli Magdy Jedličkové v kontrašpionážní radiové protihře „Löwe“.
Na jaře v roce 1943 moskevská centrála GRU žádala radiovou depeší, aby někdejší česko-německý elektrotechnik a komunistický emigrant, nyní sovětský agent Achim Tristan Paltschik (vlastním jménem Karel Polák), kontaktoval v Praze jistého majora Josefa Jedličku, který kdysi zpravodajsky pracoval pro SSSR a z neznámých příčin tuto činnost přerušil. Proto Moskva vydala příkaz, aby jej Paltschik vyhledal a získal jej opět pro spolupráci s GRU. V té době však byl již Paltschik delší dobu zatčen a po svém zadržení začal dobrovolně pracovat jako dvojitý agent pod dohledem gestapa,
Dále centrála GRU oznamovala, že pokud Jedlička nebude k zastižení, aby se agent obrátil na jeho ženu Magdu Jedličkovou, která dříve pracovala jako jeho kurýrka. Zároveň byly v zaslaném radiotelegramu vydány přesná kontaktní hesla a krycí jména.
V souvislosti s touto zprávou požádala Řídící úřadovna gestapa v Brně místně příslušnou Řídící úřadovnu gestapa v Praze o prověření, zda uvedené osoby se v Praze ještě nacházejí. Pražská úřadovna obratem sdělila, že Jedlička byl již v roce 1941 zadržen z důvodu držení tajných radiových stanic a provádění zpravodajské činnosti pro SSSR, současně s ním bylo zadrženo více spolupracujících osob a v této souvislosti byl odsouzen k trestu smrti a popraven. Dále bylo sděleno, že Magda Jedličková se dosud trvale zdržuje v Praze VII, Heřmanova ulice č. p. 14.
Po této informaci byl brněnskou Řídící úřadovnou gestapa vyslán na uvedenou adresu spolupracující konfident gestapa Jan Kasík (dříve zatčený člen výsadku S-1/R, organizovaného československou vojenskou misí v SSSR), který dostal za úkol zjistit, jak se Magda Jedličková k výzvě centrály GRU zachová.
Kasík se Jedličkové představil kontaktním heslem a na přímou otázku mu bylo sděleno, že je ochotná se sovětskou zpravodajskou službou opět spolupracovat. Tímto rozhodnutím Magdy Jedličkové, pokud by bylo skutečně naplněno, by však došlo k ohrožení úspěšnosti kontrašpionážní rádiové protihry „Löwe“, proto bylo rozhodnuto o jejím okamžitém zatčení.
Magda Jedličková byla zatčena dne 27. června 1943, v Praze ji osobně převzal tehdejší vedoucí referátu III-D (funkspiele) při Řídící úřadovně gestapa v Brně, kriminální komisař Heinz Zielfeld.
Podle poválečné výpovědi Rudolfa Königa uvedla údajně Magda Jedličková při svém výslechu na úřadovně gestapa v Brně, že se její manžel po svém zatčení na podzim 1941 mohl volně pohybovat, dále spolupracovat se svojí ilegální zpravodajskou skupinou, jejíž členové byli následně pozatýkáni.
Zároveň údajně podle svého vyjádření vyjádření byla za tuto spolupráci jejího manžela s gestapem ponechána na svobodě (v současnosti je známo, že Magda Jedličková pod falešným příslibem zachování života manžela souhlasila se spoluprací s gestapem. Podílela se na pátrání po škpt. Morávkovi, Doc. RNDr. Krajinovi, nebo po odbojové skupině Josefa Mašína, což souviselo se snahou gestapa najít stopu vedoucí k odhalení v té době ještě neznámého agenta Československé vojenské zpravodajské služby A-54).
Z tvrzení Rudolfa Königa uvedeného v jeho poválečné výpovědi je zřejmé, že československým bezpečnostním orgánům vědomě lhal s cílem zachránit si svůj život. Magda Jedličková se údajně Königovi rovněž svěřila, že nevěří, že by její manžel byl popraven, ale že je někde naživu a že se k ní nemůže veřejně hlásit.
Na návrh Řídící úřadovny gestapa v Brně měla být Magda Jedličková podle tvrzení Rudolfa Königa původně údajně tajně předána do Maďarska ke svým rodičům. S tímto návrhem však prý berlínská centrála gestapa nesouhlasila a nařídila, aby byla odeslána do koncentračního tábora, s největší pravděpodobností do Ravensbrücku. Podle jiných nepotvrzených informací mohla být umučena v koncentračním táboře Osvětim.
Jaký byl další osud Magdy Jedličkové, to už Rudolf König „údajně“ nevěděl, ale náhodou si ještě vzpomněl, že snad trpěla nějakou plicní nemocí.
Z uvedeného je velmi pravděpodobné, že šlo o další z účelových lží Rudolfa Königa. Tuto pravděpodobnost nepřímo potvrzují poválečné výpovědi některých manželek spolupracovníků Josefa Jedličky, které byly až do konce války internovány v Ravensbrücku a případnou přítomnost Magdy Jedličkové tomto koncentračním táboře nikdy nezaregistrovali a prakticky ji tak, jako značně nepravděpodobnou, vylučují.
Marie Churavá, manželka popraveného Josefa Churavého ve své výpovědi podané v roce 1946 na Ředitelství národní bezpečnosti v Praze uvádí, že se domnívá, že MagděJosefu Jedličkovi byla gestapem změněna identita a že pod falešnými jmény žijí v Maďarsku.
V současnosti je známo, že Magda Marie Jedličková byla brněnským gestapem za účelem jejího zbavení se shledána židovkou podle norimberských rasových zákonů z roku 1935 jako potomek sňatku maďara a židovky (její matka Janka Grunfeldová, nar. v Bekescsábě v r. 1879 byla židovka) a byla zavražděna dne 12. října 1943 v koncentračním táboře Auschwitz - Birkenau (Osvětim - Březinka). Její matka Janka Grunfeldová byla podle norimberských rasových zákonů z roku 1935 považována za čistokrevného žida, přesto období holocaustu přežila.

Perzekuce nebyl ušetřen ani tehdy 16. letý syn Jiří Sergej Jedlička, který byl společně s matkou rovněž zatčen dne 27. června 1943 a vyšetřován gestapem v pražském Petschkově paláci. Po svém propuštění byl nucen vést složitý život opuštěného nezletilého dítěte a na základě rozhodnutí protektorátních úřadů nejprve pobýval v několika domovech mládeže. Později žil u své nevlastní babičky Albíny Jedličkové (jeho dědeček Ferdinand Jedlička zemřel v roce 1940, Albína Jedličková v roce 1951) ve Slavkově u Brna v ulici Jílkova (dnes Jiráskova), č. p. 869 a nakonec, po jejím onemocnění Alzheimerovou chorobou, u soudně určených poručníků Františka a Anděly Strašilových (František Strašil byl bratrem jeho nevlastní babičky Albíny) ve Slavkově u Brna, v Tyršově ulici č. p. 547.
Dne 20. října 1945 udělil, z pověření presidenta republiky, ministr obrany ČSR armádní generál Ludvík Svoboda ve Věstníku MNO, Čj. 42772 - I./8 odděl. ze dne 8 října 1945 Josefu Jedličkovi a jeho manželce Magdě Československý válečný kříž 1939 "In memoriam".
V létě roku 1945 byl Jiří Jedlička navštíven bývalým Generálním konzulem SSSR v Praze a zároveň generálem GRU Leonidem Andrejevičem Michejevem, který mu přislíbil vrátit osobní rodinné věci, které byly na jaře roku 1941 odeslány do Sovětského svazu, a nabídl mu opětovnou možnost vystěhovat se do SSSR, kde by o něj jako o válečného sirotka mohlo být na náklady státu řádně postaráno. Tehdy Jiří Jedlička obě tyto nabídky předběžně přijal, avšak po odcestování generála Michejeva se o jeho osudy už nikdo, ať již z československé, nebo sovětské strany dále prakticky nijak nezajímal.
Koncem roku 1948 žil Jiří Jedlička v Brně, ulici Heinrichově č. p. 9. a v té době požádal o vydání osvědčení o odbojové činnosti svého otce v době 2. světové války podle zákona č. 255/1946 Sb. V roce 1949 byl majoru RNDr. Josefu Jedličkovi přiznán status popraveného Československého politického vězně.

Na konci 70. a na počátku 80. let se blízcí příbuzní mjr. RNDr. Josefa Jedličky stali předmětem aktivního zájmu Československé státní bezpečnosti. Dne 6. února 1976 zavedl Statisticko-evidenční odbor (SEO) KS SNB Brno pod registračním číslem 26333 a archivním číslem 24308 registrační svazek agenturního a kontrarozvědného rozpracování Magdy Jedličkové pod krycím označením Ben. Téhož dne zavedl rovněž SEO KS SNB Brno pod registračním číslem 26337archivním číslem 24308 registrační svazek agenturního a kontrarozvědného rozpracování i na jejího syna Ing. Jiřího Sergeje Jedličku pod krycím názvem Prometheus. Později od 4. července 1977 byl veden Statisticko-evidenčním odborem FMV Praha pod registračním číslem 13560 a krycím názvem Smrk.
Na jeho syna Jiřího (nar. 18. května 1960 - vnuka mjr. RNDr. Josefa Jedličky) byl SEO KS SNB Brno dne 22. února 1978 zaveden registrační svazek agenturního a kontrarozvědného rozpracování pod registračním číslem 30034 a krycím názvem Smrk.
Hlavním důvodem založení těchto operativních svazků bylo vést záznamy o provádění kontrarozvědného rozpracování Ing. Jiřího Sergeje Jedličky (syna JosefaMagdy Jedličkových), který byl až do konce roku 1983 podezřelý z  nepřátelské rozvědné činnosti prováděné ve prospěch cizí zpravodajské služby, neboť byl opakovaně zjištěn jeho osobní styk s pracovníkem britské ambasády v Praze. Rozpracováním však nebyly zjištěny žádné konkrétní poznatky o jeho nepřátelské činnosti. Na konci roku 1983 byl s Ing. Jiřím Jedličkou proveden pohovor a operativní svazek byl uzavřen.
Dne 21. prosince 1984 však komise SEO KS SNB Brno rozhodla, že písemné materiály shromážděné k osobě Ing. Jiřího Sergeje Jedličky je nutno nadále zachovat a proto rozhodla o jejich další archivaci a prodloužení doby jejich uložení až do roku 2000.
Nedílnou součástí kontrarozvědného rozpracování Ing. Jiřího Sergeje Jedličky bylo prošetření dřívější činnosti jeho matky Magdy Jedličkové a Rudolfa Königa, někdejšího příslušníka Kontrarozvědného referátu III-D (funkspiele) Řídící úřadovny gestapa v Brně, který se v rámci akce „LÖVE” podílel v roce 1943 na vedení radiové hry proti moskevské centrále vojenské rozvědky GRU a ve které měla okrajově figurovat i Magda Jedličková. V této souvislosti komise SEO KS SNB Brno rozhodla, že jelikož se jedná osoby dlouhodobě nezvěstné, nebo již zemřelé, je jejich další evidence bezpředmětná a jako taková bude zčásti zrušena, resp. bude uložena v archivním historickém bezpečnostním fondu „H“ vedeném při SEO FMV Praha.
Archivovaný operativní svazek vedený k osobě Ing. Jiřího Sergeje Jedličky je v současné době již nedohledatelný, protože byl skartován pravděpodobně již v roce 1989, aniž by byl o této skutečnosti uveden jakýkoliv relevantní úřední záznam. Z tohoto důvodů nelze zjistit skutečný důvod zájmu StB o jeho osobu.
Podle nepotvrzené verze mohlo kontrarozvědné rozpracování Ing. Jiřího Sergeje Jedličky představovat „vedlejší produkt“ při sledování aktivit členů nebo přívrženců státem nikdy oficiálně zakázaného řádu svobodných zednářů
Svobodní zednáři během svého života málokdy prozrazují, až na malé výjimky, svoji přináležitost k tajnému obřadnickému řádu. O zednářství veřejně známých lidí se tak dozvídáme většinou až zpětně, když se lóže ve svých prezentačních materiálech pochlubí tím, kdo vážený patřil mezi jejich členy. Souvislejší jmenný seznam československých svobodných zednářů však dosud nebyl nikde publikován. Odhaduje se, že v průběhu celého období meziválečného Československa působilo na jeho území přibližně 2800 až 3000 svobodných zednářů. Zednáři, jakkoli to popírají, disponují velkým vlivem, který využívají jak ke svému osobnímu prospěchu, tak i ku prospěchu svého hnutí, propagaci svých myšlenek a naplňování konkrétních politických cílů zednářstva jako takového. Po celou dobu existence první republiky byla některá ministerstva často prakticky ovládána svobodnými zednáři, protože mnozí po sobě jdoucí ministři se rekrutovali z řad lóžových bratří. Československé zednářství stálo důsledně na pozicích humanity, vysoké etiky a morálky, rovnosti a bratrství, svobody a tolerance. Nikdy nesklouzlo do formálnosti nebo do pouhé společenské úrovně, nikdy jej nepošpinily komerční zájmy. Mělo přísně výběrový prestižní charakter, přičemž vysoká úroveň morální i intelektuální musela být u hledajících zajištěna. Tak se stalo, že členy svobodných zednářských lóží tvořilo značné procento předních pracovníků ze všech oborů lidské práce a převážnou část bratří tvořila inteligence ze světa vědeckého a uměleckého.
. Českoslovenští zednáři, jako potencionální nepřátelé socialismu byli StB v období po roce 1948 trvale sledováni a monitorováni. Od 70. let byli rovněž monitorováni i sovětskou KGB.
Příslušnost ke svobodným zednářům se velmi často dědí z generace na generaci. Je tedy možné, že Ing. Jiří Sergej Jedlička, který zemřel v roce 1989, mohl být původně podezříván z příslušnosti nebo ze sympatií k tajnému svobodnému zednářskému řádu, ve kterém dříve v minulosti rovněž působil jeho otec Josef Jedlička - prvorepublikový vyšší vojenský důstojník, významný spolupracovník předválečné Československé vojenské zpravodajské služby, řídící rezident sovětské vojenské rozvědky GRU na území Protektorátu Čechy a Morava a rovněž významný člen svobodné zednářské lóže Most v Brně. V rámci prověřování činnosti jeho syna Jiřího Sergeje Jedličky byl v polovině 70. let zjištěn jeho opakovaný osobní styk s pracovníkem britské ambasády, avšak přesto že, v té době nebyly zjištěny žádné konkrétní poznatky o jeho nepřátelské činnosti, měl být jeho operativní svazek archivován až do roku 2000.

Jméno mjr. RNDr. Josefa Jedličky, bývalého předválečného významného příslušníka československé vojenské povětrnostní služby, bylo až do nedávné doby nejen v rámci odborné meteorologické komunity, ale i v rámci oficiálního výkladu historického vývoje národního osvobozeneckého hnutí v době 1. a 2. světové války prakticky zcela neznámé.
Bývalému establishmentu, který po roce 1948 více než 40 let určoval oficiální výklad novodobých národních dějin, na něm vadila zejména skutečnost, že na rozdíl od vzoru ideálních odbojových hrdinů po svém zatčení nedokázal projevit dostatečně vysokou míru osobní a občanské statečnosti a selhal, lhostejno že k tomu byl donucen těžkým psychickým týráním a brutálním fyzickým násilím. Zároveň v té době nebylo možno otevřeně hovořit o činnosti a organizaci zpravodajských služeb SSSR v zahraničí, protože metody a způsoby jejich práce, včetně velkého množství jejich spolupracovníků (i z řad německých bezpečnostních orgánů) zůstávaly prakticky beze změn téměř po celé období dalšího půlstoletí od skončení 2. světové války. V neposlední řadě nebylo v minulosti rovněž po chuti přiznat, že pracovat zpravodajsky pro SSSR neznamenalo nutně být zapojen v rámci komunistického odbojového hnutí, ba právě naopak.
Na druhou stranu, mnozí současní historiografové nejsou, v rámci svého často značně schematického, zjednodušeného a jednostranného výkladu novodobé národní historie, ochotni akceptovat skutečnost, že z jejich pohledu, se major RNDr. Josef Jedlička zapojil do národní odbojové činnosti na „špatné“ straně, pod řízením vojenské zpravodajské služby tehdejšího SSSR. Zároveň nepovažují vůbec za důležité vzít na vědomí, že se tak již v předválečném období stalo na základě souhlasu  jeho tehdejších přímých služebních nadřízených a od roku 1939 potom s plným vědomým řídících složek tehdejší vojenské části nekomunistického ilegálního odbojového hnutí.
V době před rokem 1989 a rovněž v současnosti nebylo a není pravděpodobně vůbec relevantní, že při své odbojové činnosti úzce spolupracoval s nejlepším výkvětem tehdejšího hnutí domácí české vojenské protinacistické resistence.
Skutečností tak zůstává fakt, že za svoji protifašistickou odbojovou činnost položil mjr. RNDr. Josef Jedlička v červnu roku 1942 svůj vlastní život (a v říjnu roku 1943 v téže souvislosti i jeho manželka Magda).
Na druhou stranu je však naopak nutno konstatovat, že za svoje někdejší násilím vynucené přiznání nebyl Josef Jedlička v poválečném období, zejména po roce 1948, nikdy dodatečně souzen, nebo nějak společensky ostrakizován.

Ve skutečnosti lze jako hlavní příčinu úspěšného zásahu německého bezpečnostního aparátu, nejen proti skupině Josefa Jedličky a jeho spolupracovníkům, ale prakticky proti všem složkám celého vojenského, nekomunistického i komunistického domácího odbojového hnutí v letech 1941/42, spatřovat především v nepřizpůsobení metod vlastní práce odbojových složek spočívající ve fatálním nedodržování zásad utajení a přísně důsledné konspirační činnosti.
Používané metody a způsoby práce odbojových organizací zpravidla nereflektovaly tehdejší zásadní změny v realizaci bezpečnostní politiky nacistického Německa na území protektorátu Čechy a Morava, ke kterým postupně docházelo již od roku 1940. Vyvrcholení změněných podmínek bylo potom zosobněno nově nastoupivším SS - obergruppenführerem a generálem policie Reinhardtem Heydrichem do funkce Zastupujícího říšského protektora. Tento, na rozdíl od svého předchůdce Konstantina von Neuratha, který byl vystřídán kvůli své údajné shovívavosti a neschopnosti vyrovnat se s posilujícím domácím protiněmeckým odbojem, pomocí důsledné a efektivně prováděné kombinace nejrůznějších forem brutálního teroru, drobných sociálních opatřeními, účelnou podporou udavačství a konfidentské činnosti, politiky dílčích ústupků některým společenským vrstvám a dalších opatření, nakonec úspěšně paralyzoval a prakticky tak rozbil činnost všech složek tehdejšího domácího odbojového hnutí.

Dále zůstává rovněž skutečností, že zpravodajská činnost Josefa Jedličky prováděná ve prospěch vojenské rozvědky SSSR (vyjma udělení Československého válečného kříže 1939) nebyla v poválečném období žádným způsobem společensky, doma a pravděpodobně ani v Sovětském svazu, nikdy nijak oceněna.
V tomto případě se s odstupem času, jako možné vysvětlení, nabízí pohled na poválečné sovětské hodnocení vlastní protiněmecké zpravodajské činnosti GRU.
Na rozdíl od jiných zemí Západní Evropy, kde po roce 1945 byla protiněmecká špionážní činnost Rudé kapely v době 2. světové války značně vyzdvihována a považována za obrovský úspěch, byla naopak v SSSR jednostranně preferována a až nekriticky hodnocena zahraniční rozvědná činnost prováděná cestou NKVD (např. Cambridgeská velká pětka tvořená největšími sovětskými agenty všech dob Johnem Cairncrossem, Kimem Philbym, Anthony Bluntem, Donaldem Macleanem a Guyem Burgessem).
Naopak na výsledky činnosti GRU se v té době velmi často hledělo s podezřením a s tím, že vlastně neprodukovala žádné skutečně relevantní informace, ale pouze poskytovala upravená ústní předání, nebo dokonce i dezinformace. Proto byli mnozí řídicí rezidenti a agenti Rudé kapely po válce odsouzeni za údajnou zradu často i k mnohaletým nepodmíněným trestům odnětí svobody (např. Leopold Trepper i Sándor Radó na 10 let).

Jakkoli je to s odstupem času značně složité posoudit, je nutno přiznat, že Josef Jedlička nevydržel nátlak, výhrůžky a mučení pražského gestapa. Bohužel nepřiznal jen to, že pracuje ve prospěch vojenské rozvědky SSSR, ale promluvil i o své další činnosti a prozradil mnohé z toho, co věděl o identitě a činnosti svých spolupracovníků a příslušníků jiných odbojových organizací.
I přes značnou složitost jeho životního příběhu a přes některé nadále přetrvávající nejasnosti o jeho úloze v domácím protifašistickém odboji na přelomu 30. a 40. let minulého století, je povinností současné a dalších budoucích generací příslušníků a zaměstnanců českých hydrometeorologických služeb a ostatní odborné komunity nezapomenout na jméno mjr. RNDr. Josefa Jedličky a jeho aktivní účast v rámci 1. a 2. československého národního osvobozovacího hnutí, včetně jeho nejvyšší osobní oběti položené dne 30. června 1942.
Zapojení Josefa Jedličky do protiněmecké odbojové činnosti ukazuje, jak může být v extrémní době či situaci velmi tenká linie vedoucí mezi hrdinstvím, selháním, zbabělostí, nebo zradou. Major RNDr. Josef Jedlička možná v rozhodující chvíli selhal, avšak je nutné si klást otázky, co pro osvobození státu udělala ta rozhodující většina národa, která téměř vždy mlčí, nic nedělá a vyčkává, nechtíc se do ničeho příliš zapojovat a žít v poklidném ústraní své životy, vždy když jde o krk, o hlavu a o rodinu.