Informace o průběhu předvánočního setkání členů a příznivců vojenské geografické služby
s N GeoSl AČR v Praze.
V souladu s ročním plánem činnosti Sdružení se 11. prosince 2018 uskutečnila od 15,00 hodin v zasedačce objektu Rooseveltova 23, Praha 6 členská schůze pobočky Praha, za účasti náčelníka Geografické služby AČR plk.gšt. Ing. Marka Vaňka as dalších bývalých příslušníků Vojenské topografické, příp. geografické služby a dalšími příznivci.
Setkání  zahájil předseda Sdružení Ing. Bohuslav Haltmar, který přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za jejich účast. Zvlášť srdečně přivítal podplukovníky ve výslužbě, pány inženýry Juliuse Hausera (94) a Lumíra Tejmara (93).
Následně předal slovo plk.gšt. Vaňkovi, který pozdravil přítomné jménem svým i jménem ředitele VGHMÚř plk. Marši, který se tentokráte pro služební zaneprázdnění nemohl setkání zúčastnit. Ve svém vystoupení seznámil přítomné se současným děním v AČR i ve službě a  o některých významných skutečnostech, které ji čekají v roce příštím. Zejména s akcemi souvisejícími se 100. výročím geografické služby AČR.
Zhodnotil též přínos Sdružení a jeho zapojení do aktivit ve prospěch služby. Jménem svým i ředitele VGHMÚř poděkoval všem, kteří se do činnosti Sdružení aktivně zapojují.
Dalším bodem programu bylo zhodnocení plnění plánu za rok 2017přednesené předsedou Sdružení (detailně je plán vyhodnocen v samostatném příspěvku na webu Sdružení). Celkově ohodnotil aktivitu Sdružení pozitivně. Zejména jmenoval aktivity spojené s vytvořením pietního místa gen. Churavého ve VGHMÚř. Rovněž pozitivně zhodnotil podíl na zpracování publikace k 100. výročí služby a mimořádného vydání VGO. Vysoce pozitivně zhodnotil výsledky v samostatných aktivitách digitalizace a vytváření databáze historických dokumentů a fotografií, provoz a rozvoj webových stránek, organizace tenisového turnaje o pohár náčelníka služby „Senior GEO CUP 2017“ a realizaci konference „ Aktuální výzvy vojenské geografie ve 21. století“ na UO Brno.
Jako nesplněné uvedl: nezajištění přednášky na vel. zam. VGHMÚř
Začátky automatizované tvorby map“, přípravu článku pro plk. Marši do A report u a kriticky se vyjádřil k neuskutečněnému pietnímu aktu k 75. výročí popravy gen. Churavého.
Hlavními úkoly Sdružení na rok 2018 (úplný plán je uveden v samostatném příspěvku na webu Sdružení, v rubrice „Program a činnost“) jsou:

Závěrem znovu poděkoval všem členům, kteří se během roku podíleli na činnosti Sdružení a všem přítomným popřál klidné a šťastné prožití vánoc v kruhu rodinném a v roce 2018 především zdraví a životní pohodu.
Po slavnostním přípitku se rozvinula živá beseda mezi všemi navzájem. Po 17 hodině se spokojení účastníci postupně rozešli do svých domovů.