Setkání členů Sdružení Vojenské zeměpisné služby
s náčelníkem Geografické služby AČR.

17. prosince 2015 se v budově bývalého Vojenského zeměpisného ústavu uskutečnilo, již po desáté, společné setkání bývalých příslušníků Vojenské topografické / geografické služby, členů Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby, s náčelníkem Geografické služby Armády České republiky plk. gšt. Ing. Markem Vaňkem.na již tradičním předvánočním setkání.
Předseda Sdružení Ing. Haltmar přivítal účastníky setkání a předal slovo náčelníkovi Geografické služby AČR, který ve svém vystoupení seznámil účastníky se současným stavem služby a úkolech v rámci AČR. Informoval o změnách, které v roce 2015 proběhly a činnostech služby v tomto roce. Dále informoval o některých úkolech, které stojí před službou v roce 2016.
Poděkoval Sdružení za spolupráci a vyzdvihl jeho podíl na aktivitách. Prezentující službu jak v armádě, tak i na veřejnosti. Neopominul, že na návrh Sdružení udělil a osobně předal 11. listopadu ministr obrany Záslužné kříže ministra obrany plk. v. v. Ing. Juliusoví Hauserovi s pplk.. v.v. Ottovi Hlupíkovi.
Vyzdvihl také jako neopominutelnou a záslužnou činnost spojenou s organizováním výstav v Kulturním centru KINO 70 v Dobrušce.
Připomněl blížící se jubileum Vojenské zeměpisné služby související se 100 letým výročím vzniku Československé republiky.
K tomuto výročí je připravováno otevření „Muzeum vojenského zeměměřictví“ v Dobrušce, které bude zřízeno městem v Rýdlově vile. Je na Vojenské geografické službě a na Sdružení přátel Vojenské zeměměřické služby, aby zajistili vytvoření projektu a jeho realizaci. Vyzdvihl tento počin jako významné dílo odpovídající stoletému výročí.
Od Sdružení očekává aktivitu spojenou zejména ze získáváním zápůjček exponátů od bývalých pracovníků služby. Poté načrtl základní uspořádání muzea. Informoval též o služební cestě na Slovensko, kterou začátkem měsíce absolvoval s pracovní skupinou, která byla zaměřena na získání zkušeností z budování i provozu muzeí v Nemšové, Banské Bystrici a Košicích. V této souvislosti zmínil, že byly přivezeny již některé exponáty do muzea, které daroval VKU.
Následně vystoupil předseda Sdružení a zhodnotil jeho činnost v roce 2015. Oznámil, že v souladu s novým občanským zákoníkem byly zpracovány nové stanovy a v měsíci prosinci byly na Rejstříkový soud v Praze doručeny všechny dokumenty požadované novým Občanským zákonem. V této souvislosti došlo k rozšíření působnosti Sdružení i na hydrometeorologickou službu, což se odrazilo i ve změně - doplnění názvu Sdružení, které dnem zápisu do spolkového rejstříku nese jméno „Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s.“
Na členské schůzy 5. 12. byl zvolen výbor ve složení - předseda Ing. Bohuslav Haltmar, místopředsedové František Babák a Karel Vítek, členy Oldřich Bětík, Karel Tůma, Karel Veselý a revizor Jiří Müller. Tajemníkem se stal Eduard Vařejka. Vyřídil pozdravy od přátel Josefa Spurného a Milana Horkého, kteří se setkání nemohou zúčastnit. Připojil se i Zdeněk Fiala. Vyřídil pozdrav od Oty Hlupíka, který je v nemocnici.
Ing. Haltmar referoval o průběhu cesty do Banské Bystrice. Nejen o jejím přínosu pro vybudování Muzea, ale i vysoce ocenil kolegiální a přátelský přístup vedení Topografického ústavu Banská Bystrica. Zmínil se i o jejich zájmu o uspořádání širokého setkání bývalých pracovníků a příslušníků Topografické služby ČSLA. Jako reálný vidí Ing. Haltmar termín nejdříve rok 2018.
Mezi nejpodstatnější a úspěšné aktivity uvedl uspořádání 7. ročníku tenisového turnaje „GEO SENIOR CUP“ náčelníka Geografické služby v Dobrušce a spoluúčast na uspořádání dvou výstav o mapách v Kulturním centru KINO 70 a výstavy Mapy ČSR a ČR na pohlednicích v Trutnově.
Vyzdvihl zvyšující se úroveň a podíl webových stránek v činnosti Sdružení a poděkoval všem, kteří se podílí na jejich tvorbě. Začátkem roku 2016 bude nutno stránky předělat tak, aby odpovídaly potřebám jak zeměpisné, tak i povětrnostní služby.
Největšími akcemi příštího roku bude opět tenisový turnaj náčelníka služby, výstavy „Mapy ČSR a ČR na pohlednicích“ a „Hospodářské mapy Československa vytvořené učitelem Václavem Přibylou“. Výstavy se uskuteční začátkem roku na Univerzitě obrany Brno.
Důležitým úkolem bude zahájení aktivit spojených se vznikem muzea Vojenského zeměměřictví. V příštím roce plánuje Sdružení oživení aktivit spojených se zřízením pietního místa gen Churavého ve VGHMUř.
V následné besedě vystoupil plk. v. z. Ing. Karel Raděj s návrhem, uspořádat dotyčné setkání již v roce 2016. Jako hlavní důvod uvedl že za dva roky se již řada ze starších nebude moci zúčastnit. K posouzení jeho návrhu se po Novém roce sejdou Ing. Kebísek, Ing. Raděj a Ing. Haltmar,
Účastníci se shodli na zaslání vánočního a novoročního přání nejstarším, kteří již překročili 90 let života ( pplk. v. v. Ing. Julius Hauser, pplk. v. v. Karel Hrnčíř, pan Vasil Palčej, pplk. v. v. Ing. Lumír Tejmar, plk. v. v. Ing. Vladimír Vahala, plk. v.v. Vladimír Martiňák).

K dotazům o pozvánkách na besedy:

Předvánoční besedy, jak s náčelníkem služby v Praze, tak i s ředitelem VGHÚř v Dobrušce , se začali organizovat od roku 2005. Jejich smyslem bylo setkávání se těch nejstarších z Dobrušky a okolí a z Prahy a okolí. Ujali se toho náčelník Služby plk. Skála a ředitel Úřadu plk. Osička. Oni vytvořili seznamy zvaných osob. Časem došlo ke změnám, které vyplynuly z úmrtí, či zhoršením zdravotního stavu. Změny nastaly i z opakované neúčastí zvaných bez odůvodnění. To považovali oba funkcionáři, jako projev nezájmu o setkání a tudíž je již nezvali. Seznamy jsou postupně doplňovány o členy Sdružení, zejména mladšími a žijícímí v  místě (Dobruška, Praha).
V žádném případě to neznamená, že nepozvaní nejsou vítáni. Vítán je každý. Třeba i jednorázově. Prosím ty, a to bez ostychu, kteří mají zájem o účast na těchto setkáních, aby se přihlásili včas (vždy do konce listopadu) u kolegy Karla Vítka nebo u mne, případně Ing. Chudoby z GŠ.

Bohuslav Haltmar