Nově vydaná publikace

HISTORIE NÁZVOSLOVNÝCH KOMISÍ

100 let zpracování geografických jmen na území dnešní České republiky

Autorky publikace PhDr. Jana Matúšová, CSc. a Irena Švehlová, prom. fil. a hist.

Úvodem.

Lidé odedávna pojmenovávali objekty na územích, kde žili, a jména míst sdíleli s ostatními lidmi. Dávnou historii pojmenovávání můžeme nejlépe doložit existujícími jmény vodních toků, která příslušejí různým časovým a jazykovým vrstvám. Některá z nich mají původ sahající do takzvané praevropské jazykové vrstvy, jiná jsou keltská, germánská nebo stará slovanská, a přece je dodnes známe a užíváme. Řada geografických jmen na našem území může mít původ v období před tisíci nebo stovkami let, řada názvů je mnohem novějších a přibývají i jména zcela nová.

Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se úkoly mapování vnímaly primárně jako aktuální záležitost vojenského charakteru, ovšem s dosahem pro oblast hospodářskou, vzdělávací atd. Vytvoření mapových a geodetických podkladů bylo potřebné k zajištění obrany a prosazení státní suverenity na celém území státu. Již dne 27. listopadu 1918 vydalo vrchní velitelství československé branné moci rozkaz o zřízení své nové součásti – oddělení pro vojenské zeměpisné záležitosti (Zeměpisný ústav). Velitelem oddělení byl jmenován pplk. Alois Hlídek, zkušený český důstojník z vídeňského Vojenského zeměpisného ústavu. Toto oddělení se podle opatření z 18. prosince 1918 stalo součástí nově ministerstva národní obrany (MNO) jako jeho IX. odbor a dne 15. října 1919 v samostatnou instituci - Československý vojenský zeměpisný ústav.

Komise vznikla v rámci VZÚ již v roce 1919 jako komise názvoslovná (pro úpravu názvosloví horstva, vodstva, lesů atd.) pracující nejdříve v rámci kartografického oddělení, později samostatně (asi od roku 1925). Byla složena z jazykovědců, zeměpisců, etnografů a historiků, kteří pracovali pod vedením archeologa prof. Lubora Niederleho. ( text z uvedené publikace).

Členy názvoslovných komisí byla celá řada příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu.

Byly jimi: brigádní gen. PhDr. Antonín BASL, gen. Karel RAUSCH, JUDr. PhDr. Ivan HONL, brigádní gen. in memoriam Josef Churavý, pplk. Ing. Michal Jiras, generálmajor in memoriam Ing. Bohumil Kobliha.

Od roku 1979 nemá vojenská zeměpisná (geografické) služba svého zástupce v Názvoslovné komisi.Takové a další zajímavé informace o činnosti Názvoslovné komise ČÚZK se dozvíte ve svého druhu ojedinělé a kvalitní publikaci „ HISTORIE NÁZVOSLOVNÝCH KOMISÍ“,

která je ke stažení na: https://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Historie_nazvoslovnych_komisi