K 10. výročí založení
Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby
SLOVO PŘEDSEDY
Vážení přátelé,
členové a příznivci Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby.
Dne 22. listopadu 2008 bylo poprvé zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby, jako občanské sdružení (o. s.). Tento den považujeme za vznik dnešního Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z.s.
Desetiletí existence Sdružení je již dostatečná (i když ne dlouhá) doba k tomu, abychom mohli rekapitulovat a hodnotit jeho činnost.
Na začátku chci připomenout zakladatele, kterými jsou Ing. Zdeněk Fiala, Ing. Karel Vítek a já. Vzpomínku pak věnovat iniciátorovi a pozdějšímu tajemníkovi Sdružení, panu plukovníkovi Ing. Zdeňku Karasovi, CSc.
V současnosti vyvíjí aktivní činnost pobočky v Dobrušce, Brně a v Praze. Celkem máme 74 členů (42 platících), další aktivní příznivce a tři kolektivní členy ( GEODIS Praha, VARS Brno, TOPOGRAF Praha) . Jim patří poděkování za účast ale zejména za jejich finanční podporu.

K  hodnocení činnosti není zapotřebí sestavovat dlouhý seznam všech aktivit a činů, které jsme zorganizovali a na kterých jsme se rozhodující měrou podíleli.
Přesto se domnívám že je vhodné je ve stručnosti uvést.
Vytvoření a vedení webových stránek považuji za stěžejní v činnosti Sdružení.
Základ byl vytvořen již v roce 2007, kdy Sdružení nebylo ještě oficiálně zaregistrováno. Jejich role v činnosti se stále zvyšuje o čemž svědčí stále narůstající četnost návštěv (v současnosti je zaregistrováno 61 000 návštěv ). Má 22 rubrik a je na nich v aktuálně publikováno na 280 příspěvků. Jsou především z oblasti TOPO-GEO z oblasti METEO je jich podstatně méně.
Vnější dyzayn stránek, vytvořený webmastrem Petrem Šindlerem, nedoznal podstatných změn i když vnitřní struktura a vnitřní vazby díky současnému webmasterovi Jirkovi Kotršálovi jsou kvalitativně na vyšší úrovni.
Z rubrik stojí za zmínku:
Vzhledem k narůstajícímu počtu návštěvnosti i příspěvků (cca 250) se připravuje strukturální rekonstrukce, tak aby se zjednodušilo vyhledávání a nedocházelo k přehlcování neaktuálními příspěvky.
Za vedení a provoz webu patří především dík Jirkovi Kotršálovi, současnému webmasterovi, Karlu Tůmovi a samozřejmě všem, kteří do stránek přispěli.
Tvorba fotobanky. Jedná se o tvorbu rozsáhlé fotogalerie z fotografií, historických alb, kronik a jiných individuálních zdrojů celé topografické služby uložených v archivu VGHMÚř . Třídění, kategorizace a ukládání stovky fotografií s popisem obsahu včetně osob a data pořízení do souboru kompatibilního s archivním systémem VGHMÚř je velmi náročný proces jak po časové, tak i technické stránce. Od roku 2011, kdy byla zahájena tvorba, bylo do konce roku 2018 naskenováno a uloženo do databáze cca 6560 fotografií a dokumentů. Členové pracovní skupiny, ve složení Tonda Dobrovolný, Míťa Pago, Igor Šimon a Karel Vítek, věnovali na plnění úkolu více jak 3500 hodin. To si zasluhuje velké uznání.
Tenisový turnaj o pohár náčelníka vojenské geografické služby „SENIOR GEO CUP“.
Jde o každoroční sportovní akci. Její první ročník se odehrál na kurtech VGHMÚř v roce 2010 t. zn., že se uskutečnil již 9x. Celkem se ve všech ročnících zúčastnilo 105 hráčů. V roce 2018 se poprvé odehrál mimo VGHMÚř na pozvání Sokola Horní Počernice na jejich kurtech.
Organizátorem všech ročnílů byl Karel Vítek. Hlavním rozhodčím Karel Tůma.

Udělení ceny Česká hlava.Nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout byl v kategorii „Invence“ udělen v roce 2011 Ing. Viliamu Vatrtovi, vedoucímu řešitelského týmu VGHMÚř, jako jeho představiteli.
Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby podalo návrh příslušné komisi a zajistilo všechny požadované doklady a posudky na udělení titulu v kategorii INVENCE za určení konstanty potenciálu na geoidu w0 a její aplikace v geodézii, astronomii, letectví a družicových technologiích.
Sdružení tím naplňovalo svoje poslání dané ve Stanovách, kterými jsou kromě jiného i propagace výsledků práce příslušníků Geografické služby AČR na veřejnosti.


Aktivity spojené s památkou generála Josefa Churavého

Expozice Vojenské geografie Městského musea v Dobrušce
Společenské a odborné aktivity
Oslavy 100. výročí vzniku služby s tímto obsahem:
Tento výčet je stručným shrnutím toho nejvýznamnějšího a podstatného co jsme vykonaly v naší desetileté existenci.
Jaký vůbec význam má naše činnost?
Podle mého soudu má význam:
vnitřní:
vnější:


Podstatné aktivity plánované v roce 2019:


Jaká je budoucnost Sdružení?
To je dost těžká otázka a obtížná předpověď.
Základní a nezbytnou podmínkou je udržení aktivity činnosti. Především výboru. Je třeba si uvědomit, že zvyšujícím se věkem zcela zákonitě se aktivita každého člověka snižuje až na úroveň, kdy na to zkrátka nestačí. Proto prvním předpokladem je získání a udržení mladších a takových, které lze nazvat „Srdcaři“. Zejména ve výboru a na dalších nezbytných pozicích. Vzhledem k tomu, že centrum činnosti Vojenské geografické služby je a bude ve VGHMÚř v Dobrušce, tak bude nezbytné se zaměřit právě tam.
Další podmínkou existence Sdružení je podpora ze strany vedení služby. Jak od ředitele VGHMÚř, tak i náčelníka Vojenské geografické služby. Je skutečností, že po desetiletí existence Sdružení se mu od nich dostalo podpory, která byla v mnoha směrech nad rámec běžné podpory. Platilo to jak pro plk. Pavla Skálu, plk. Marka Vaňka i plk. Jana Maršu. Mohl bych uvést řadu důkazů tohoto tvrzení. Myslím, že jeden za všechny je fakt, že na jednom z 22 panelů prestižní výstavy věnované prezentaci Vojenské geografie a hydrometeorologie otevřené před budovou Generálního štábu AČR a postupně putující po dalších městech republiky byl pro nás nečekaně, věnován našemu Sdružení. Je to důkazem i toho, že vedení považuje naše Sdružení za přirozenou součást Geografické i Hydrometeorologické služby.
Pokud tato podpora bude trvat i nadále, tak věřím, že výše uvedené nezbytné podmínky pro další existenci Sdružení budou splněny.


19. prosince 2018 Ing. Bohuslav Haltmar