Vojenský zeměpisný ústav v Praze a jeho role na utváření československého zeměměřictví „


V pátek 11. října 2019 od 10 do 14 hodin se v Národním technickém muzeu v Praze na Letné, k 100. výročí vzniku Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, uskutečnil seminář  na téma „Vojenský zeměpisný ústav v Praze a jeho role na utváření československého zeměměřictví „.
Seminář uspořádalo Národní technické muzeum ve spolupráci se Sdružením přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby a s Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem a s podporou fm. Gefos a.s. Garantem semináře byl ředitel VGHMÚř plk. gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D.
112 účastníků z České republiky a ze Slovenské republiky si vyslechlo celkem 9 přednesených a jeden textový příspěvek.
Úvodem přivítala paní RNDr. Ivana LORENCOVÁ jménem generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra všechny účastníky semináře
Následně byly předneseny tyto vystoupení:
1. Podíl zeměměřictví v etapě vzniku a formování československého státu. Ing. Jiří Drozda
2. Vojenský zeměpisný ústav – významná instituce našeho zeměměřictví. doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.
3. Odbojová činnost pracovníků VZÚ v době před a během okupace. PhDr. Karel Straka, Ph.D., VHÚ
4. Přínos VZÚ v tvorbě map uplatňováním nových technologií. Ing. Jozef Marek. Přednesl Ing. Július Bartaloš, Ph.D.
5. Průřez mapovou produkcí VZÚ. Ing. Karel Vítek, Ing. Egon Schubert
6. Plány měst z dílny VZÚ. Ing. Jiří Müller
7. Civilně – vojenská spolupráce v oblasti zeměměřictví po roce 1993 a její perspektiva. Ing. Karel Brázdil, CSc.,ZÚ
8. Odkaz VZÚ v činnosti geografické služby AČR. Ing.Jan Marša, Ph.D.
9. Tiskárna Vojenského zeměpisného ústavu 1914 – 2017 v datech. Ing. Karel veselý (textový příspěvek)
10. Závěrečné slovo. Ing. Bohuslav Haltmar
Všichni účastníci obdrželi originální výtisk - politickou mapu Českých zemí z Otova atlasu vydaným se zákresem jejich aktuálních hranic v době před 1. sv. válkou. Tisky jsou evidované na jméno držitele.


Resumé:
Podle ohlasů od účastníků semináře měly všechna vystoupení vysokou úroveň. Jejich předností bylo, že každé obsahoval informace, které nebyly dosud publikovány.
Zvláště v tomto směru byla hodnocena vystoupení Ing. Karla Brázdila, ředitele Zeměměřického úřadu, který hovořil o perspektivách spolupráce obou rezortů, mnohdy poprvé na veřejnosti. Rovněž vystoupení s plk. gšt. Ing. Jana Marši, ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu se vedle uplatňování odkazu VZÚ v soudobé praxi ve vojenské geografii věnoval úkolům, které před ní stojí.
Garant semináře plk. gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D. byl jistě s jeho úrovní spokojen


Všechna vystoupení budou zveřejněna ve  Vojenském geografickém obzoru 1/ 2020 jako sborníku a v úplném znění budou zveřejněna postupně i na webovém portálu Sdružení přátel vojenské geografické a hydrometeorologické služby (www.vojzesl.cz).
Ing. Bohuslav Haltmar