ŠESŤDESIAT ROKOV OD ZALOŽENIA VOJENSKÉHO KARTOGRAFICKÉHO ÚSTAVU.

Po skončení 2. svetovej vojny a obnovení Československej republiky v roku 1945, sa Vojenská topografická služba sústreďuje do Prahy na Ministerstvo národnej obrany a do Vojenského zeměpisného ústavu Praha.
V rokoch 1946 - 1947 sa obnovuje zámer, prerušený v roku 1939, vybudovať v Banskej Bystrici a v Harmanci záložně pracovisko Vojenského zeměpisného ústavu Praha.
V roku 1948 dochádza k vytvoreniu pobočky Vojenského zeměpisného ústavu na Slovensku, v Banskej Bystrici s názvom Vojenský zemepisný ústav - odlúčená časť Banská Bystrica, co je považované za vznik VOJENSKÉHO KARTOGRAFICKÉHO ÚSTAVU HARMANEC a začatie výroby dňa 23. októbra 1948 za datum založenia VOJENSKÉHO KARTOGRAFICKÉHO ÚSTAVU HARMANEC.
Za jeho prvého velitel'a bol ustanovený mjr. Ján KOVÁČ.
V roku 1949 bola pobočka Vojenský zemepisný ústav - odlúčená časť Banská Bystrica ustanovená ako samostatný subjekt - 2. VOJENSKÝ ZEMEPISNÝ ÚSTAV, BANSKÁ BYSTRICA.
Sídlo podniku bolo v Banskej Bystrici s pracoviskami v Harmanci.
Z Vojenského zeměpisného ústavu Praha, boli postupne premiestňovane jednotlivé pracoviská, vrátane technického vybavenia a personálneho obsadenia. Premiestňované boli pracoviská kartografické tvorby máp, výroby reliéfných máp, geodetické, topografické a reprodukčné pracoviská.
V počiatkoch bol rozpočtovou organizáciou a slúžil výhradne k potrebám armády,
V rokoch 1950 - 1951 bol náčelníkom ústavu pplk. František VAŇHA.
Významným medzníkom v činnosti a usporiadaní 2. VOJENSKÉHO ZEMEPISNÉHO ÚSTAVU, BANSKÁ BYSTRICA boĺa celková reorganizácia vojenskej topografickej služby v roku 1951.
Vtedy dochádza k premiestneniu geodetov a topografov do Dobrušky a podnik je premenovaný na 3. VOJENSKÝ ZEMEPISNÝ ÚSTAV, BANSKÁ BYSTRICA. Za náčelníka ústavu bol menovaný pplk. Vladimír KOP.
Usporiadanie kartografického odboru zostáva nezmenené, avšak zvyšujú sa počty zamestnancov. Základným predmetom činnosti podniku sa stává kartografická tvorba a tlač všetkých druhov vojenských máp.
V roku 1952 bol ústav premenovaný na 2. VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV, BANSKÁ BYSTRICA. Za náčelníka ústavu bol menovaný pplk. Ing, Jozef JENÍK.
V ústave dochádza k reorganizácii. Hospodárské vedenie a kartografické pracoviská majú sídlo v Banskej Bystrici a polygrafické pracoviská v Harmanci.
V zaujme urýchlenia prác, zaistenia revíznych prác a v dósledku nedostatku vedúcích zamestnancov, organizoval ústav odbornú práců v novom zložení.
Toto organizačné usporiadanie sa velmi osvedčilo. Zabezpečilo rychle vyhotovenie originálov k ich nasledujúcemu reprodukčnému spracovaniu.
Dalším významným medzníkom v činnosti ústavu bol rok 1955. V tomto roku sa Vojenský kartografický ústav, Banská Bystrica, vyprofiloval ako nosné kartografické a polygrafické zariadenie Topografickej služby Československej armády. 31. decembra 1954 je v podniku zrušená forma hospodárenia ako štátnej rozpočtovej organizácie a od 1. 1. 1955 je podnik pretransformovaný na štátnu hospodársku organizáciu s princípom samofinancovania s názvom VOJENSKY KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV, BANSKÁ BYSTRICA, š.p..
Toto obdobie so sebou prináša rozvoj kvality kartografických prác, rozvoj plánovania a normovania . Toto všetko si vyžiadalo aj změny v organizačnej strukture podniku. Doplňa sa personálne obsadenie na oddelení hospodárského plánu, vo výrobných prevádzkach a na oddelení evidencie.
Ministerstvo národnej obrany, ktoré je zakladateľom podniku, je rozhodujúcim a dominantným zadávateľom a odberateľom výrobkov podniku. Od tohto obdobia sa podnik začíná, v rámci voľnej kapacity nevyužitej armádou, zaoberať komerčnou činnosťou.
Podiel výroby pře potreby armády, ktorý do roku 1955 představoval 100 %, začíná klesať a v nasledujúcich rokoch podiel dosahuje 80-75 % pre potřeby armády a 20-25 % pre iných zákazníkov. Výroba pre iných zákazníkov ako armádu je v oblasti polygrafickéj výroby, ktorá je umožnená zásadnou inováciou technického vybavenia tlačiarne - instalováním vel'koformátových hárkových ofsetových strojov a doplňujúcich technických polygrafických zariadení.
Funkciu náčelníka ústavu až do roku 1960 vykonával pplk. Ing. Zdeněk CUPAL.
Náčelníkom ústavu v rokoch 1960 až 1971 bol plk. Ján KOVÁČ.
Začiatkom sedemdesiatych rokov sa začalo s rozšírenou výstavbou objektov v Harmanci, kde sa mal podla vytýčeného záměru umiestniť celý podnik.
Dvadsiateho prvého októbra 1974 v nočných hodinách stúpla hladina rieky HRON tak, že ráno 22. októbra 1974 bol objekt Vojenského kartografického ústavu v Banskej Bystrici zaplavený vodou.
V dňoch 26. - 27. 10. 1974 došlo k presťahovaniu časti ústavu z Banskej Bystrice do Harmanca.
Od 28. 10. 1974 bol celý ústav situovaný a sústredený na jednom mieste v Harmanci. Od tohto obdobia je názov podniku VOJENSKÝ KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV, HARMANEC.
Dôsledkom premiestnenie oboch častí ústavu do Harmanca bolo ku dňu 1. 11. 1974 vykonané nové organizačné usporiadanie.
Toto nové organizačně usporiadanie tvorilo základ pre vykonávanie dalších zmien v usporiadaní ústavu vypývajúcich zo zmenených podmienok výrobných a riadiacích. V priebehu rokov l974 až l989 došlo k týmto hlavným zmenám v organizačnom usporiadaní:
-bola zrušená technická redakcia v kartografickom odbore a vytvorený samostatný redakčný odbor na čele s náčelníkom redakčného odboru - hlavným redaktorom. Odbor sa skládal z redakčného oddelenia a oddelenia kartografických a geografických podkladov.
Náčelníkom ústavu v rokoch 1971 až 1976 bol plk. Ing. Vladislav OLIVA.
Ďalšia zmena nastala v roku 1978, kedy bol odbor podriadený hlavnému inžinierovi;
-v roku 1976 bola kopírovňa plastových fólií daná do podriadeností kartografického odboru;
-v roku 1976 bola vykonaná reorganizácia kartografických oddelení kartografického odboru v tom zmysle, že kartografické oddelenia samostatne vyhotovovali kartografické originály ako výsledný produkt oddelenia. Do kartografických oddelení boli začlenení zamestnanci pre spracovanie názvoslovia mapy a zamestnanci oddelenia kartolitografie, ktoré bolo v reprodukčnom odbore zrušené;
-v roku 1979 bolo v kartografickom odbore vytvorené oddelenie automatizovanéj tvorby map;
-v roku 1978 bolo zrušené oddelenie technického rozvoja a bol vytvorený samostatný odbor technického rozvoja. Do jeho podriadeností bolo začleněné oddelenie údržby a obhospodárovania základných fondov.
Okrem týchto organizačných zmien boli vykonané dalšie malé zmeny v usporiadaní podniku.
Náčelníkom ústavu v rokoch 1976 až 1987 bol plk. Ing. Pavol SLYŠKO.
Náčelníkom ústavu od roku 1987 do 30. 6.1989 bol plk. Ing. Karol FARTEL.
Od 1. 7. 1989 bol Vojenský kartografický ústav, Harmanec, zriadený ako štátný podnik. Jeho zakladatelem bolo Federálné ministerstvo národnej obrany, Praha, a funkciu zakladateľa plnila Vojenská topografická služba Československéj armády.
Za riaditela štátného podniku bol 1. 7.1989 menovaný plk. Ing. Karol FARTEL, ktorý túto funkciu vykonával až do svojej smrti v roku 1992.
Vznikom samostatného Slovenského štátu dňom 1. januára 1993 sa stalo zriaďovateľom Vojenského kartografického ústavu, š.p. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
V rokoch 1990 - 1997 bolí v podniku vykonané tieto hlavně změny:
-v roku 1990 bola zrušená funkcia zástupca riaditela pre veci politické;
-do podriadenosti riaditela podniku bol začlenený útvar obrany a ochrany (1994), asistent riaditela statného podniku (1997);
-v roku 1992 bol zrušený odbor technického rozvoja a úlohy vyplývajúce z jeho činnosti převzal novoutvorený technický úsek;
-v roku 1990 bolo zrušené plánovacie oddelenie a útvar riadenia výroby. Bolo vytvorené oddelenie odbytu podriadené ekonomickému a obchodnému námestníkovi. Podriadenosť odbytu bola v roku 1992 prenesená na výrobného a obchodného námestníka;
-v roku 1992 bola vytvorená skupina predaja výrobkov vydavatelské činnosti a v roku 1994 skupina pre marketing, podriadená vedúcemu odbytu. Od roku 1998 podriadené výrobnému a obchodnému námestníkovi s tým, že z pracoviska predaja bolo vytvorené samostatné oddelenie predaja;
-v prevádzke redakčnej přípravy map bola od roku 1996 zriadená skupina zberu informácií;
-v prevádzke kartografické] výroby bolo v závere roka 1996 vytvorené oddelenie digitálneho spracovania máp ako i ďalšie zmeny;
-v prevádzke polygrafickej výroby bolo zrušené oddelenie výroby reliéfnych map a bolo vytvorené pracovisko DTP.
Riaditelom štatného podniku od 1. 8.1992 bol vymenovaný Ing. Pavol KONTRA, CSc.,
ktorý túto funkciu vykonával až do privatizácie podniku.
VKÚ, š.p. bol k 31. 1. 2002 zrušený bez likvidácie.
K tomuto dátumu bola ukončená história významného zaradienia Topografickej služby ČSLA - Vojenského kartografického ústavu Harmanec.
VKU, akciová spoločnosť bola založená dňa 2. 5. 2001 a od 1. 2. 2002 prevzala činnosť Vojenského kartografického ústavu, štátny podnik, Harmanec, ktorý kúpil manažment v rámci jej privatizácie.
Generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva tejto spoločnosti, do roku 2013 bol Ing. Pavol Kontra. Od 1. mája 2013 až do dnešného dňa je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Ing. Eva Titková, ktorá bola ekonomickou námestníčkou.


Z publikace "50 ROKOV KARTOGRAFICKÉHO ÚSTAVU V HARMANCI" napsal B. Haltmar